Vlada predložila uzimanje kredita od 15 miliona kod Prve banke

Shodno odredbama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, Vlada je usvojila Informaciju o dugoročnom zaduživanju u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2017. godinu s Predlogom ugovora o kreditu između Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija i Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica, u iznosu od 15 miliona eura, saopšteno je nakon današnje 17. sjednice Vlade kojom je predsjedavao potpredsjednik Milutin Simović.
Objavljeno: 16. 03. 2017 - 18:51 Promjenite veličinu teksta: A A A
Vlada predlozila uzimanje kredita od 15 miliona kod Prve banke

Na njoj je utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je propisan potpun obuhvat lica koja treba da imaju svojstvo osiguranika, saopšteno je iz Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore.

- Takođe, u cilju usaglašavanja sa ovim Zakonom, utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Utvrđen je i Predlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o eksproprijaciji. Razlozi za izmjene ovog zakona sadržani su u potrebi da se njegove odredbe usklade sa novim Zakonom o upravnom postupku, kao i u potrebi da se otklone određeni nedostaci i biznis barijere, uočeni u dosadašnjoj primjeni važećeg Zakona - precizira se u saopštenju.

U sklopu usaglašavanja zakonskog okvira u unutrašnjem pravnom sistemu, Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama. Ovim dokumentom pojedine odredbe su preciznije i jasnije definisane, čime se obezbjeđuje njihova efikasnija primjena u praksi.

- Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore, kao i Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o kriterijumima za untrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave. Izmjenama su stvoreni uslovi da se poslovi iz nadležnosti Generalnog sekretarijata Vlade, koji su se obavljali u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica – Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima i Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama – prenesu u nadležnost resornih ministarstava. U tom smislu, predviđeno je i osnivanje nacionalnih kancelarija u ministarstvima, tako da će poslove predlaganja, praćenja i primjene mehanizama za eflkasnu borbu protiv trgovine ljudima, vršiti Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok će poslove razvijanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, kao i posIove u vezi sa programiranjem i upravljanjem fondovima Evropske unije, namijenjenim nevladinim organizacijama čije je sjedište u Crnoj Gori, vršiti Ministarstvo javne uprave. Donijeta je i Uredba o Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore kojom se određuju djelokrug, organizacija poslova i druga pitanja od značaja za rad Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore - dodaje se u saopštenju.

Vlada je odgodila odlučivanje o Predlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, radi dodatnog usaglašavanja pojedinih odredbi.

Usvojen je Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2016. godinu, te tom prilikom naglašeno da su se u godini kada je obilježeno deset godina od formiranja Vojske Crne Gore, izgradanja operativnih sposobnosti, implementacija modernih standarda i učešće u međunarodnim mirovnim operacijama bili glavni prioriteti Vojske. Na ovaj način, dodaje se, pripadnici Vojske dali su svoj doprinos ostvarenju strateških ciljeva Crne Gore – integraciji u evropske i evroatlantske organizacije.

- Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa razvoja sporta u Crnoj Gori za 2016. godinu. U raspravi je navedeno da je novoformirano Ministarstvo sporta predložilo za Program rada Vlade za 2017. godinu donošenje novog strateškog dokumenta u ovoj oblasti za period 2018-2021. U ciju izrade novog Nacionalnog programa, a imajući u vidu da će, uz vrhunski sport, posebna pažnja biti posvećena školskom sportu i školskoj sportskoj infrastrukturi, Ministarstvo sporta je započelo obilazak osnovnih i srednjih škola u cilju sagledavanja stanja sportske infrastrukture i predloga za unapređenje školskog sporta. Takođe, Ministarstvo sporta je uspostavilo saradnju sa lokalnim samoupravama radi prikupljanja neophodnih podataka za izradu plana sanacije i izgradnje sportske infrastrukture na teritoriji Crne Gore. Jedna od tema saradnje sa lokalnim samoupravama biće i izrada lokalnih strategija za oblast sporta koje će biti usklađene sa Nacionalnim programom. Posebna pažnja biće posvećena i povećanju učešća lica sa invaliditetom u sportskim aktivnostima - precizira se u saopštenju.

U sklopu redovnog izvještavanja Vlade o dinamici radova na prioritetnoj dionici Autoputa, ministar saobraaćaja i pomorstva Osman Nurković podnio je usmenu informacija o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima na kojima svojinska prava vrše opštine na državu Crnu Goru.

- Prilikom utvrđivanja današnjeg dnevnog reda, na zahtjev predlagača, povučene su radi dodatne obrade tačke koje su bile predložene pod brojem 11. i 16. - Predlog plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji Plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva u 2016. godini i Informacija o realizaciji koncesionog ugovora o korišćenju šuma, zaključenog sa DOO „Vektra Jakić“ Pljevlja, broj 482, od 17.04.2007. godine, s predlogom za obnavljanje doznake za zaduženu a neposječenu drvnu masu, kao i definisanje buduće dinamike implementacije ugovora - navode iz Vlade.

Podsjećamo, na sjednici je donijeta Odluka o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata, kojom je zabranjen izvoz iz državnih šuma, dok je izvoz iz privatnih šuma moguć samo uz prethodno izdato rješenje. 

Komentari: 0

Novi komentar