FOTO: Radovi na natkrivanju bazena u punom jeku

Rad­ni­ci Ne­i­mar in­že­nje­rin­ga aktivno rade na gra­di­li­štu kod Sport­skog cen­tra "Mo­ra­ča", gdje je u to­ku nat­kri­va­nje ma­njeg va­ter­po­lo ba­ze­na.
Objavljeno: 25. 04. 2017 - 12:13 Promjenite veličinu teksta: A A A
FOTO: Radovi na natkrivanju bazena u punom jeku

Ra­do­vi te­ku pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom i kako je rokovima predviđeno, već na je­sen, Podgoričani i svi zainteresovani građani imaće na raspolaganju zatvoreni ba­zen za rekreaciju.

bazen2

U toku je pri­pre­ma te­rena za ugrad­nju no­se­će kon­struk­ci­je, ko­pa­ju se bočni ka­na­li, obez­bje­đu­je pro­stor po pred­vi­đe­nim mje­rilima i pla­ni­ra­nim seg­men­ti­ma, dok se ne iz­ra­di ar­mi­ra­no- be­ton­ska no­se­ća kon­struk­ci­ja na kojoj će bit po­sta­vljen la­me­li­ran krov.

bazen3

Nakon iz­ra­de konstrukcije uslijediće ugrad­nja ele­me­na­ta, što je ujedno i naj­bit­ni­ji dio po­sla. 

bazen1

Nat­kri­va­nje va­ter­po­lo ba­ze­na startovalo je početkom de­cem­bra pro­šle go­di­ne i plan je da se kompletan po­sao za­vr­ši za 300 da­na. In­ve­sti­ci­ja je vri­jed­na 1.957.000 eura, a ba­zen je pro­jekto­van za 600 gle­da­la­ca i is­pu­nja­va­će sve nor­me i stan­dar­de za or­ga­ni­za­ci­ju me­đu­na­rod­nih zna­čaj­nih sport­skih ma­ni­fe­sta­ci­ja. Ono što je takođe značajno je da će ba­zen biti dostupan i li­cima sa in­va­li­di­te­tom. 

A.P.

bazen

Komentari: 1

zelenas

25. 04. 2017 - 14:06

Kako li smo glupi , to samo mi mozemo , za te pare mogu da izgrade 3 nova pokrivena bazena , a mi jedan otvoreni sto imamo unistismo.
Novi komentar