Ideološko-politički sukob četnika i zelenaša u Crnoj Gori za vrijeme Drugog svjetskog rata (I)

U Crnoj Gori se dešava, već duže vrijeme, robovanje istoriografsko-političkim stereotipima, koji hoće istorijsku nauku pretvoriti u sluškinju ove ili one ideologije, vlasti, moći, uticaja, višestrukih interesa pojedinaca i skupina, a prioritetno politike i živog pijeska njenih opskurnih interpretacija prošlosti i savremene zbilje, kojima se hoće, navodno, pokazati sve, a ne dokazati ništa.
Objavljeno: 17. 08. 2017 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Novak ADŽIĆ

Budući da je ideologija smješa, skup selektivnih i tendencioznih istina i laži spremljenih u posudi poput miješane salate, a u svrhu postizanja određenog cilja i zadatka, politički projektovanog i uramljenog, to nije nikakav mirakul što se danas u Crnoj Gori neki istoričari odriču svoje prirodne autonomije i postaju agitatori i propagatori savremenih partijsko-političkih i drugih koncepata, te ličnih i grupnih interesa.

Već izvjesno vrijeme se, ponovo, ističe zahtjev za podizanjem spomenika u Gornjem Zaostru kod Berana ili u Beranama četničkom oficiru i, po stvarnim djelima, ali i odlukom organa  vlasti u poslijeratnoj Jugoslaviji, ratnom zločincu, masovnom ubici, kvislingu i kolaboracionisti Pavlu Đurišiću. U akciji i hajci da bi „oživotvorili“ i „rehabilitovali“ i uskrsli u savremenoj politici i ideologiji ratnog zločinca i ubicu Pavla Đurišića, upregnuta su brojna partijski angažovna lica, pojedini lokalni funkcioneri i dužnosnici, ma i njihova ideološko-politički bliska lica, grupe i organizacije.

U tome poslu je posebno agilan, eksponiran, pored ostalih, već duže vrijeme i predsjednik Skupštine opštine Berane, istoričar sa diplomom Prištinskog Univerziteta, gospodin Goran Kiković, poznati četnički agitator i propagandista, koji voli da pozira u kancelariji opskurne NVO „Ravnogorski pokret“ umirovljenog taksite Milete Pavićevića i da se slika sa četničkom kapom na glavi, šubarom sa kokardom, imitirajući Pavla Đurišića, svog idola, te istaknuti član Nove srpske demokratije i Demokratskog fronta, koji je i negda diplomirao na fakultetu u Prištini na temu „Vojvoda Pavle Đurišić“.

djurisicKiković tražio podizanje spomenika Đurišiću:  Svoj diplomski rad gospodin Goran Kiković je objavio, u vidu brošure, koja broji 91 stranicu, malog, maltene džepnog formata, 2003. godine, u izdanju „Stupova“. Inače, radi se o Kikovićevoj, u smislu naučne istoriografije, bezvrijednoj knjizi, to jeste amaterskoj i maksimalno oskudnoj brošuri, ideološko-politički četnički kolorisanoj, pristrasnoj itd., koja ne poštuje ni osnovne postulate istorijske naučne metodoligije u herusitici i hermeneutici, te konstrukciji, analizi, sintezi i ekspoziciji, a nema govora o tome da isti Kikovićev diplomski rad može predstavljati nešto što bi se u značenju istorijske nauke uzelo za odgovorno i ozbiljno. Isti Kikovićev diplomski rad je posve problematičan po standardima moderne školske istorije. Ali o tome neću ovom prigodom.

Gospodinu Goranu Kikoviću, iz političko-partijskih i agitacionih pobuda ne smeta da preskače istorijske činjenice i to tako da se ne obazire se na njih, inako, mu je to obaveza, po načelu savjesnosti i poštenja u nauci. Ostavljam, za trenutak, po strani evidentnu i permanentnu manipulaciju nacionalnim temama u Crnoj Gori, ekspolatisanu od strane postojeće vlasti i dijela desničarske velikosrpske opozicije, kojoj Kiković pripada odavno, sa  kleronacionalističkim profilom, a koja nam pokušava poput Potemkinovih sela, ma i Prokrustove postelje, servirati društvenu zbilju, projektovanu i poželjenu za njihove interese i ciljeve, istodobrno različite i konfliktne, a u mnogo čemu suštini bliske. Tim javno ekponiranim temama i dilemama oni se međusobno hrane i na taj način nastavljaju svoje političko bitisanje i obmane građana Crne Gore. Ostavljam priču o tome na rečenoj impresiji i konstataciji, te  hoću da se fokusiram na ono što ne gospodin Goran Kiković, njegovi ideolozi i politički tutori promovišu i preskaču u svojim deklamacijma i tiradama.

Četničko-zelenaški odnosi: Radi se, elem, o naučnoj konsideraciji odnosa između velikosrpskih četnika i crnogorskih federalističko-suverenističkih zelenaša tokom drugog svjetnog rata na prostoru Crne Gore  i bivše Kraljevine Jugoslavije (1941-1945). Tekst koji slijedi je naučni pokušaj u prilog rasvjetljavanja četničko-zelenaških odnosa (1942-1943). 

General Krsto Zrnov Popović je 6. marta 1942. godine na Cetinju, na formiranju »Crnogorske nacionalne komande« i Štaba »Lovćenske brigade« održao politički govor u kojemu je istakao i ovo:

»Opet organizujemo crnogorski pokret da ne dozvolimo ponovnu aneksiju Crne Gore od strane izdajničke jugoslovenske vlade u Londonu, što ona hoće da ostvari preko svog vojnog ministra Draže Mihailovića, komandanta srpsko-crnogorskih četnika-bjelaša. Braćo moja, pozvao sam Vas na ovaj skup da Vas upoznam sa situacijom, pa Vas sad pozivam da odlučite-hoćemo li da dozvolimo novim Besarabićima i Vukanovićima da ponovo pale i žare po Lovćenu kao 1918. godine ili ćemo se tome oduprijeti«. Ove riječi Krsta Popovića zabilježio je u svojim »Memoarima« Blažo Marković, komandir stare crnogorske vojske iz Pipera, koji je tokom drugog svjetskog rata bio, u rangu pukovnika, načelnik Štaba »Crnogorske nacionalne komande« i »Lovćenske brigade«.

novakGeneral Krsto Zrnov Popović je tokom Drugog svjetskog rata, politički preferirajući obnavljanje nezavisne države Crne Gore i njenu neutralnost u međunarodnom ratnom sukobu (što je bila u tadašnjim okolnostima nemoguća misija i romantizam)  govorio svojoj vojsci i pristalicama i ovo:

»Nije velji rat za male narode. Mali su gubitnici i kad su na strani pobjednika. Nama je Crna Gora najvažnija. Učinimo sve da je spasimo. Budite Crnogorci i mislite Crnogorski. Spas naroda je iznad svega«.

Ravnogorski velikosrpsko-monarhistički, četnički pokret, pod komandom, najprije đeneralštabnog pukovnika, a potom brigadnog, divizijskog i armijskog generala Draže Mihailovića, ministra vojnog jugoslovenske emigrantske Vlade u Londonu i komandanta njene vojske u zemlji, targetirao je, na svojim spiskovima za odstrijel (fizičku likvidaciju, ubistvo) pod oznakom četničkog velikog slova „Z“ (što nači zaklati, ubiti klanjem), pored ostalih, i nekoliko vođa Crnogorske stranke (crnogorskih federalista, zelenaša), koje je Dražin pokret smatrao „separatističkim“ i „izdajničkim“.

Štab Draže Mihailovića je, prema srpskim emigrantskim i ljotićevskim izvorima, stavljao pod veliko slovo „Z“ i dostavljao vladi u Londonu spiskove lica koje treba likvidirati, ubiti klanjem (ili zastrašiti, s porukom da će ih stići kazna), a što su trebale realizovati „crne trojke“, čiji je vrhovni šef bio po sopstvenom prizanju sam Draža Mihailović. Pod četničkim velikim slovom „Z“ potpadali su i neki istaknuti prvaci Crnogorske stranke (crnogorskih federalista). Bilo predviđeno i namjeravano da se bez sudskog postupka izriče političkim i vojnim protivnicima iz ideoloških razloga- smrtna kazna. Pod „Slovo Z“ od strane četničke organizacije Draže Mihailovića stavljeni su nekoliko crnogorski federalista. Na jednom spisku za likvidaciju (pod „Z“), od ukupno 25 imena, koji je dostavljen jugoslovenskoj vladi u Londonu tokom 1942. Godine, stavljena su i sljedeća imena. Pod brojem „1. Anđelić Milisav, advokat iz Bijelog Polja, potpredsednik crnogorske Skupštine od 12. jula 1941 (br. 621, 12 septembar)“, pod brojem „4. Burić Bogdan, sveštenik iz Nikšića (br. 539, 1. septembar)“, „6. Vučinić Dušan, advokat iz Podgorice, Drljevićev MUD (broj 620, 12 septembar)“, „8 „Drljević Dr Sekula, (br. 621, 12. septembar)“, „10 Jakšić Anto, sveštenik iz Nikšića (br. 539, 1. septembar)“, „11. Vujović Belov Jovan iz Rijeke Crnojevića“ (br. 620. 12. septembar)“, „13. Lompar Petar, Drljevićev ministar (br. 620. 12. septembar)", „18. Perović Danilo-Tunguz, profesor iz Berana, Drljevićev ministar (br. 620. 12. septembar)", „20. Plamenac Petar, Drljevićev ministar (br. 620. 12. septembar)".

Lovćenska brigada: U redove “Lovćenske brigade” (1942-1943), koja je bila pod komandom brigadira Krsta Z. Popovića, bilo je, od strane partizanskog NOB-a i KPJ sa prostora Crne Gore, uključeno nekoliko cetinjskih i uopšte crnogorskih komunista i skojevaca i to sa ciljem da vrše obavještajnu djelatnost u korist NOB-a i komunista. Partizanski/NOB/komunistički obavještajci, koji su uključeni u redove „Lovćenske brigade“ Krsta Popovića (1942-1943) izvršavali svoju tajnu djelatnost, bili su, pored ostalih, i Luka Bulatović, tada kandidat za člana KPJ, i tadašnji član SKOJ-a Stevo M. Radanović. Luka Bulatović je radio u djelovodnom protokolu „Lovćenske brigade“, a Stevo M. Radanović je bio kurir u federalističkom štabu, odnosno, u štabu „Lovćenske brigade“ čitavo vrijeme njenog postojanja (Vidi više o tome više: Jovan Radanović, „Rad partizanskih obavještajaca u Cetinju za vrijeme fašističke okupacije“, „Revolucionarni pokret u srezu cetinjsom 1918-1945“, zbornik radova sa naučnog skupa održanog na Cetinju 14-16 XI 1984, IISRCG, urednik dr Jovan R. Bojović, Titograd, 1988, str. 461-478).

Infiltrirani komunisti u redove zelanaša: Među komunističkim i partizanskim obavještajcima, sa povjerljivim zadacima infiltriranih u redove zelenaške vojne komande i dijela Crnogorske stranke koja se oko nje okupljala, od sredine oktobra 1942. godine svoj zadatak obavljao je, pored ostalih, i Aleksandar-Aco Krunić, komunista, član beogradske organizacije KPJ,  student  Univerziteta u Beogradu,  koji se vratio se na Cetinje, kod svog ujaka Sava Milunovića. Od oktobra 1942. godine,  Krunić je, na Cetinju, uključen u obavještajni rad za račun NOB-a i komunista u sastav “Lovćenske brigade”, po nalogu cetinjske komunističke organizacije, te će on tu djelatnost obavljati neprekidno i intezivno do potonjih mjeseci 1943. godine.

Aleksandar Krunić je, tokom svog tajnog obavještajnog rada u redovima zelenaša, imao priliku da se upozna sa brojnim i relevantnim dokumentima iz štaba “Lovćenske brigade”, te akcijama koje su preduzimali crnogorski zelenaši i dio vođstva Crnogorske stranke, pogotovo onima iz cetinjskog odbora zelenaša, a, prema sopstvenom, pismenom svjedočenju bio je u prilici da se upozna i sa tadašnjom političkom ideologijom (tokom 1942. i 1943.), kao i programskim ciljevima, motivima, namjerama dijela vođstva Crnogorske stranke, koja se okupljala u vojno-političkom štabu i odboru brigadira Krsta Z. Popovića. Tokom svog “službovanja” u štabu “Lovćenske brigade”, kao agent NOB-a, partizana i KPJ, Aleksandar Krunić je često imao priliku da duže vremena razgovara sa brojnim prvacima Crnogorske stranke, među kojima posebno sa Petrom Plamencem, jednim od ideologa stranke i uz dr Novicu Radovića, glavnim političkim savjetnikom Krsta Z. Popovića od 1941. do polovine 1944. godine. Veoma je istoriografski bitno i dragocjeno za tadašnje ideološko-političke poglede i akcije crnogorskih zelenaša, odnosno, najvećeg dijela Crnogorske stranke okupljenog oko Krsta Z. Popovića (1942-1943) svjedočenje Aleksandra Krunića.

Bitno je, između ostalog, i u tom smislu što Krunić obrazlaže i četničke ratne namjere i uperene generalno protiv crnogorskih zelenaša,  a pogotovo protiv nekoliko istaknutih prvaka Crnogorske stranke. Prema detaljnom svjedočenju Krunića, “u drugoj polovini 1942. godine, četnička obavještajna služba, kojom je tada rukovodio Zaharije Ostojić, bila je temeljno reorganizovana” (Aleksandar Krunić, „Moje viđenje društveno-političkog stanja u taboru neprijatelja na Cetinju za vrijeme NOR-a“, u „Revolucionarni pokret u srezu cetinjskom 1918-1945“, zbornik radova sa naučnog skupa održanog na Cetinju 14-16 XI 1984, IISRCG, urednik dr Jovan R. Bojović, Titograd, 1988, str.481.).  Pored ostalog, u to vrijeme četnička obavještajna služba je na Cetinju reorganizovala vlastiti “obavještajni punkt ‘808’, čija je operativna zona bila Crna Gora sa Bokom i neposrednom okolinom. Šef punka bio je major Borivoje Radulović, a članovi punkta Milo Rakočević, Mitko Radović, Dušan Radonjić i Branko Lazarević” (Ibidem, str. 481). Inače, pomenuti Milo Rakočević je kao četnički emigrant, nekoliko decenija kasnije, proizveo u čin četničkog vojvode lidera Nove srpske demokratije gospodina Andriju Mandića.

Četnički slom na Neretvi: Nakon četničkog sloma na Neretvi (marta 1943), narednog mjeseca (aprila 1943) formirana je na Cetinju ispostava, sekcija, filijala “Lige mladih ljudi”, četničke omladinske konspirativne organizacije oformljene pri četničkoj Vrhovnoj komandi Draže Mihailovića, koja je djelovala u svojstvu Mihailovićeve lične službe (Ibidem, str. 481-482). Na njenom konspirativnom čelu se najprije nalazio major Borivoje Radulović, (inače član centralnog rukovodstva/direktorijuma pomenute “Lige”, podređenog jedino Draži Mihailoviću). Nakon što je Radulović uhapšen, pretpostavlja se da je rukovođenje njenom cetinjskom sekcijom preuzeo Dušan Radonjić.

Članovima te sekcije stavljeno je u nalog da pokažu “potrebnu budnost prema zelenašima” (Ibidem, str. 482.), a posebno prema NOP-u, kao glavnom neprijatelju četničkog pokreta. Četnici su imali planove o zavođenju svoje diktature i fizičkom uništenju svojih neprijatelja, u to vrijeme kada su očekivali britanski desant na crnogorskoj obali, te su radi realizacije te zamisli na Cetinju, prema svjedočenju Aleksandra Krunića, “u toku februara 1943. godine pod nadzorom Dušana Kape i Joca Petra Kinjova Martinovića, izradili plan grada, sa oznakama svih kuća u kojima su tada živjeli zelenaši i simpatizeri  NOP-a. Poslije toga je sastavljen i spisak cetinjskih zelenaša, radi likvidacije. Ta egzekucija je imala da se izvrši u toku uličnih borbi, prilikom oslobođenja Cetinja u jeku britanske invazije. Istovremeno sa izradom tih spiskova, u Kolašinu se ubrzano stvarala centralna kartoteka, sa podacima o svim četničkim neprijateljima u Crnoj Gori” (Ibidem).

Očevidna netrpeljivost i suprotstavljenost između zelenaša i četnika u Crnoj Gori, u ratnom vihoru, demonstrirana je kako tokom druge polovine 1942. godine, kao i kasnije (1943-1944). Tokom ljeta 1942. godine ideološko-politički antagonizam, na relaciji četnici-zelenaši, bio je intezivno izražen. Prisustvo četnika i pojedinih njihovih komandanta na teritoriji koju su zelenaški vođi smatrali svojim primarnim sektorom djelovanja, kod zelenaša je izazivalo otpor i ogorčenje.

Stoga su zelenaši (koji su od sredine aprila 1941. godine u kontinuitetu kolaborirali sa Italijanima sve do kapitulacije Italije 3. a zvanično 8. septembra 1943. godine), tražili od italijanskih okupacionih vlasti u Crnoj Gori, sredinom 1942. godine da onemoguće četničke pretenzije na širenje njihovog upliva na ona područja koja su zelenaši smatrali svojim „posjedom“ i za koja su se nametali kao nadležni faktori, ocjenjućući takve četničke napore opasnim. Upozoravali su Italijane da prisustvo pukovnika Baja Stanišića i njegove svite na Cetinju može uzrokovati „katastrofalne posljedice“. (DACG, AOP, Zbirka NOB-a 1941-1945, 4465, IV 4 f-31 (42), Izvještaj partizanske obavještajne službe sa Cetinja iz avgusta 1942. godine. (Nastavak sjutra)

(Autor je diplomirani pravnik, magistar i doktorand istorijskih nauka i stručni saradnik/profesor po ugovoru na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću na odsjeku za istoriju na predmetima „Uvod u istoriju i istorija istoriografije“ I i II i „Istorija Jugoslavije“ I i II).

 

 

Komentari: 94

goku

17. 08. 2017 - 06:37

a plate a nova radna mjesta a zamrznute penzije?
Tarzan

17. 08. 2017 - 08:12

A Srebrenica, a pop Maca, a Srbadija barska, a svinja pred Skupštinom, a pokušaj likvidacije premijera Crne Gore, a Arkan u Cetinjskom manastiru! Što će ti plata ako ti ode glava ili ti misliš da se može ka' muva bez glave?!
Tebi je

17. 08. 2017 - 09:04

najpotrebnija Džejn.
Deki

17. 08. 2017 - 13:12

a tebi Ćita!
Dovoljan

17. 08. 2017 - 13:42

si mi ti.
Deki

17. 08. 2017 - 13:51

ahahahahahahaha...Ćita, ahahahaha...
U Cetinjskom manastiru..

17. 08. 2017 - 09:14

...a prije toga kod Franja Tuđmana na dvoru-prodava mu oružije-da likvidira Srbe po Slavoniji-Zagrebu.....ka vi po Konavlima..Bosni-Zapadnom Sremu-Baranji..Vukovaru...do na Kaluđerski krvavi laz..dragi vi sa dvora i manastira..!!!!? Franja i Slobodana kasapina sa Dedinja..spojeni ka prašća mu..!!!
Jole Drinjaku...

17. 08. 2017 - 14:35

A što napisa bivši komunisto, šoferu financijera narodne odnarođene ,ravnogorske stranke ....
"Ada čoče..Ilija Bijeliću..

17. 08. 2017 - 21:08

...iz strit Njegošve-tebi "crnogori..najmilija-koji ti je oburdavao Grob Njegošev na Lovćenu 13.siječnja.1916 goidne...tebi Partizani uzeše od đeda ti- tisuću imovine zbog saradnje sa "partiđano italijano" do njihove kapitulacije...9,rujna.1943! A, ovijema "finacijerima"-ni milimetra pa ti viđi đe je kome đede bia-i SRKAO iz talijanskije korita-pa Partizanima plaćao "kamtu"-dragi Ilija Đikica-autothoni potomče konjušara štajerske pasmine!!!!!!!
@

17. 08. 2017 - 18:32

Adzic je opsjednut likom i djelom Krsta Zrnova
Ubli

17. 08. 2017 - 07:49

Cetnici su prokletstvo CG, nijesu osim zla i sramote nista dobra donjeli CG
Đuro Pera Mila Šutova

17. 08. 2017 - 07:53

Kako možeš tako, miliji ti je pun stomak od Krsta, zelenaša, bjelaša, četnika, partizana, Spc, Cpc, Canu, Danu, spomenika Račiću, Stanišiću... Više bi od navedenoga volio da ti đeca i unuci rade od komentarisanja plata poslanika, koliko troše na telefone... Izdajniče.
Mišo

17. 08. 2017 - 09:20

"Nije velji rat za male narode. Mali su gubitnici i kad su na strani pobjednika. Nama je Crna Gora najvažnija. Učinimo sve da je spasimo. Budite Crnogorci i mislite Crnogorski. Spas naroda je iznad svega". Ovo treba da bude preambula crnogorskog ustava. Ne slažem se sa saradnjom koju je general Popović imao sa Italijanima, ali ta saradnja je ništa u odnosu na ratno savetništvo Nemaca, Italijana, ustaša i Dražinih četnika. Crnogorci su sami sebe prevarili prevelikim naginjanjem prema Beogradu i zapostavljanjem Crne Gore. Istina, Srbi su ih gledali kao najrođenije, čak su Crnogorci bili POMALO privilegovani u Srbiji, ali kada su se stvari promenile 90-tih, najbolje se videlo koliko treba poštovati onu staru "Use i u svoje kljuse". Danas imate priliku, navijam za antifašističku Crnu Goru, ne smete dozvoliti četničkoj bagri da vas pobedi kao 1991. Koliko pratim, mane generala Popovića nisu skrivane, drž te se njegovih veličanstvenih osobina i pobedićete.
Boban Bg

17. 08. 2017 - 09:34

Ovina što si do juče išli prslijeg gaća a danas su tobože gladni, da poručim: NAMA JE NAJVAŽNIJA SLOBODNA CRNA GORA I BORBA PROTIV GAMADI KOJA HOĆE DA OD NJE STVARA SRPSKU DRŽAVU I SATELITA UMOBOLNE POLITIKE ZVANIČNOG BEOGRADA! Zato se džabe trudite tim smiješnim pokušajima. Kao mi ne znamo od koje ste sorte, kao ona nastavnica iz Sutomora KOJA BI JELA 'LJEBA I VODE" SAMO DA VRATE SRPSKI JEZIK U ŠKOLE. A ti Novače, man' se politike i radi ono što znaš. A to su ovakve stvari. Tako ćeš ostati poštovan i neće te pamtiti kao Andriju Radovića.
Inkognito iz Palmotićeve

17. 08. 2017 - 11:10

Ti koji si vazda odio zakrpljenih gaća (a ne prslih), tek kad se vrneš iz Biograda neko normalan će uzet u obzir tvoju sortu.
Nikola

17. 08. 2017 - 11:57

Evo Bobane, pošto ti je najvažnija, kako kažeš, borba protiv gamadi, pružiću ti priliku. Reci mi gde ćeš da se nađemo "junačino", gde živiš doćiću?
MNE

17. 08. 2017 - 17:10

Boban pomenu gamad, a ti se Nikola odmah prepozna! Svaka čast, barem si iskren prema sebi.
Nikola

17. 08. 2017 - 18:20

MNE, jako si "duhovit", u tekstu je objasnio da vrijeđa Srbe.
Cuca

17. 08. 2017 - 20:26

Nikola Iskreni...
Dzedaj

17. 08. 2017 - 10:22

U Cg su se svi izjasnjavali kao Srbi, djeca su ucila u skolama da u CG zive Srbi, dok im je u svjedocanstvima stojalo da uce srpski jezik i srpsku istoriju. Danasnja Cg zeli sve to da izbrise, cak mnogi lazni istoricari izvrcu cinjenicu da su zelenasi i bjelasi bile dvije strane za uniju sa Srbijom gdje je jedina razlika bila koja ce dinastija sjesti na tron Srba. Gade mi se srbomrzacki komentari od neznalica, ali sto ocekivati od ispranih mozgova. Drzava koja sijece svoju istoriju i svoje korijene na zalost nema perspektivu. Sve sto u lazi pocne, zna se kako zavrsi...
Momčilo,Pljevlja

17. 08. 2017 - 10:56

Gospodine sa tim "veleumjetničkim" imenom, prosipaš laž do laži.Čitaš četničku propagandu i to uzimaš zdravo za gotovo...niti se učio srbski jezik ( već srbskohrvatski ), niti se učila srbska istorija...ali stoji da smo sve znali o Nemanjićima, a ništa o Crnojevićima, sve o karađorđevićima, a ništa o Petrovićima...da se univerzitet Crne Gore otvorio mnogo prekasno...a cilj veljeserbski je bio i u tom slučaju da se Crnogorci slijevaju u BG, a tamo ih već čekaju "stručnjaci" da ih obrade i posrbe....
Dzedaj

17. 08. 2017 - 12:33

Pronadji djedovo i pradjedovo svjedocanstvo, ako se iko od njih skolovao, a po prici bih rekao da nije ili nadji krstenicu da vidis kako su se izjasnjavali. Ovakav tekst od jednog Pljevljaka je za plakati, stvarno je mnogo bivsih Srba...
Mišo

17. 08. 2017 - 12:57

Na popisu 1981. godine u SR Srbiji je bilo 147.466 Crnogoraca i 441.941 Jugoslovena (ja jesam etnički Srbin ali se od kako znam za sebe izjašnjavam i pišem kao Jugosloven). Na poslednjem popisu 2011 Crnogoraca ima u Srbiji 38.527 a Jugoslovena 23.303. Na istim popisima u Crnoj Gori 1981. godine ima 19.407 Srba a 2011 ih je 178.110. Ovo je i mene iznenadilo, asimilacija se graniči sa zločinom, a ghuškanje po Crnoj Gori takođe. Lepo ti je rekao Momčilo, mnogo čitač četničku propagandu. A što se tiče đedovog i prađedovog svedočanstva, to je davno ispričana priča. Nema Crnogorca koji je išao u Ameriku a da nije na carini/kontroli popunio formular i na pitanje NACIONALNOST, odgovorio CRNOGORAC. Čitaj malo Srbine, čitaj pre nego komentarišeš. Znači, koji god je iz Crne Gore išao u Ameriku u formular je upisao CRNOGORAC.
Momčilo,Pljevlja

17. 08. 2017 - 13:25

Izvini "Džedaj", nijesam znao da moramo svi iz Pljevalja da nastavljamo sa svesbskim projektom posrbljavanja, osvajanja novih teritorija i izlaska Serbije na more...i da veličamo lik i djelo vašeg sveca popa Mace, Šiljka...
Momčilo,kako nisi znava..

17. 08. 2017 - 12:43

...da su Crnojevići bili poturčenjaci-Skederbeg od Zete donje-a gornje-sa prestonim gradom na Žabalj-Crnojevića..a nu ljeba ti i soli ti-ti se tečeš ka da je jesen-i samo vonjaš..? I drugo,ali nisi učio da je ona čuvena po krvoločnosti SS divizija Skenderbeg napravila pokolj 28 jula u Veliku pod Čakorm na stotine đece ,žena i staraca bačila u vatru..ne gledaj sve kroz "Bukovicu"..imate vi toga u Kotor podosta..Močilo đedovo unuče porijetla iz Štajerskije "garaža"-pasanijeg vijeka-u čoporima vas dognaše austrijani...!!!...!!
Momčilo,Pljevlja

17. 08. 2017 - 13:26

Đe si Jole ljudino,đe si Jole mozgonjo, uf što ti je upeklo u glavu..a i brlja ti je izgleda na dohvat ruke...
ČEŠI SE Momčilo..

17. 08. 2017 - 19:28

...đe te zaSRBI-provaj jezikom da te MANJE ŽULJA...!!! Vrli potomče konjušara.. bečko štajerske pasmine...!
danilo s.

17. 08. 2017 - 11:10

@Dzedaj - To je bila "drzavna politika" kralja Nikole, na zalost njegovu - i nasu. Kasno se sjetio da kaze: "Crna Gora je Crnogoraca. To je bilo, to ce biti." (1918). Dakle, pridje vaseg "srpstva" CG je bila Crnogoraca. Nemojte da falsifikujete istoriju i da nam ispirate mozgove vasim fasifikatima. Vase "gadjenje" uperite prema sebi - jer pojma nemate o onome sto pricate. A i puni ste mrznje prema CG i Crnogorcima? P.S. "Sve sto u lazi pocne, zna se kako zavrsi..." Tacno tako. Zato Srbija i zavsava uvijek u porazima. Zbog vasijeh lazi.
Nikola

17. 08. 2017 - 12:21

Potpuno si neobrazovan. Dinastija Petrović Njegoš je bila spska dinastija. To ni jedan ozbiljan istoričar na svijetu ne spori. Što se Srbije tiče, čijim se porazima raduješ, zapamti dobro, i u svim porazima Srbija će uvijek biti po svemu velika u odnosu na vas. Vas dukljana ni u Crnoj Gori nema 40 %. O tome da se stidite imena Crna Gora pa pišete Montenegro svuda, o tome je tragikomično i pričati. Vi ste novokomponovani đilaso - dukljanoidi. Sa tim da se i sam Đilas pred smrt opametio i vratio se Srpstvu.
Mišo

17. 08. 2017 - 15:10

Ja verujem, dobri moj i pošteni @Nikola, da i danas kad takvi kao ti čuju III, IV ili V crnogorska ili I, II ili III dalmationska da se ukake u gaće, a da li su Petrovići Srbi ili Crnogorci, nije bitno. U svakom slučaju, zbog njihovog debilnog srbovanja i štete koju su naneli Crnoj Gori u tom smislu, terajući nas da se nadmudrujemo sa takvima kao ti, rado bi ih izbrisao iz crnogorske istorije kad bih mogao. Posebno Petra II za njegovu skromnost, da ga mrtvog tegle na vr Lovćena da ga saranjuju. I prijatelju, kad zakazuješ tuču, zat ti nije bliže na Cetinju?
danilo s.

17. 08. 2017 - 23:32

Nikola, Nijeste korektan sagovonik. Nije tacno da sam napisao da se radujem zbog poraza Srbije. Samo sam konstatovao cinjenicu da - zahvaljujuci vasoj, veljesrpskoj, klero-nacionalistickoj ideologiji i obmanama - Srbija trpi poraze. Inace, lose poznajete istoriju. I lose se ponasate. No, to je vas licni problem. P.S. Nije jasno zasto ste se umijesali u moj komentar na Dzedajev tekst?
Dzedaj

17. 08. 2017 - 12:34

Srbi zavrsavaju u porazima zbog velike izdaje u svojim redovima, kao sto rekoh mnogo je bivsih Srba, ti si samo jedan primjer...
Nikola

17. 08. 2017 - 13:20

Što se dinastije Crnojevića tiče, pročitajte malo neuki srbomrsci. Crnojevići su potomci Đuraša Ilijića, vlastelina i velikaša sa dvora Stefana Dečanskog, kasnije je bio najbliži saradnik Cara Dušana. Od Nemanjića je ovlašćen da vlada Zetom. Nemojte mi samo reći da je kao takav bio okupator u Crnoj Gori, jer onda su za vas i njegivi potomci sinovi okupatora. Njegovi potomci su se poslije sloma srpskog carstva borili da se spasi što se spasti da. Pogledajte crkveni kalendar koji je kasnije od Crnojevića na Cetinju štampan, pa ćete jasno vidjeti pripadništvo Srpskoj Pravoslanoj Crkvi, Srpstvu i odnos prema Nemanjićima.
Boban Bg

17. 08. 2017 - 14:02

Hahaha, dje to pročita, časti ti? Navedi tu istorijsku veličinu! Učite istoriju sa debilnih srpskih sajtova. Nikad nijedan dokument, samo budalaštine koje izmišljaju avetinjaci. Imaš takve knjige u Srbiji koje pišu da nijesu Jevreji bili "izabrani narod" već da su to Srbi! Potpuno ste izgubili realnost od gomile kvaziistorije i novoistoričara. Hoćeš da ti dam kopiju Politike iz 1930. u kojoj piše da nijedna srednjvjekovna država nije imala ime Srbija. srpska ili slično? Prije nego se pojavile gomile srpskih novoistoričara. Što se prijetnji tiče - stani u red. Žao mi je što Analitika objavljuje prijetnje. Promitibcima ne treba ustupati prostor na našim pristojnim portalima. Imaju oni svoje primitivne.
Nikolino,

17. 08. 2017 - 14:02

stani malo, uhvati vazduha. Samo se pretpostavlja da je Đuraš Ilijić predak Crnojevića, odnosno, izvjesnije je da nema nikakve veze s njima. Đuraš je bio vitez kod cara Dušana, isto kao i Palman, Njemac. Crnojeviće svojataju i Albanci, a Crnojevići su Vlasi. Sad, neka svako tumači Vlahe kako mu odgovara. Crnojevići u doba Nemanjića nijesu imali nikakvog ugleda, oni su se formirali kasnije - iz stočarskih rodovskih zajednica. Javili su se u doba Balšića. Đurađ Balšić je ubio Radiča Crnojevića, "rušitelja zemlje". Kakvo Kosovo, spasavanje srpstva...
Mišo

17. 08. 2017 - 14:18

Vidi @Nikola, što se mene tiče istorija počinjue i završava se sa III, IV i V crnogorskom proleterskom brigadom i crnogorskim odredom na "Ljubinom grobu". Naravno, kao najbiliži rođak ponosim se i Bitkom na Vučijem dolu kao "jedinom bitkom u istoriji ratovanja u kojoj nije bilo ni jednog silovanja, pljačke, paljevine, izuzev ako se iz neke kuće nije na nas pucalo ..." (Radoslav Rotković na Vučjem dolu). Volim da čujem i rečenicu: "posle 3 dana ubrzanog marša Lovćenski odred je izbio na Drinu i prihvatio borbu sa prethodnicama 19. austrougarske divizije. Obrati pažnju, odred protiv divizije. A sad ono najvažnije. Nemanjići su svi od reda psihopate. Nije zebeleženo u istoriji čovečanstva da neka dinastija koja je vladala oko 170 godina i izređala petnaestak kolena samoproglasi više od 30 svetaca. Kako je koji pandrkno, a pošto su držali i crkvu, proglase ga za sveca. To je u istoriji nezapamćena debilnost. Jedini nije svetac Dušan koji je u Zakoniku pokušao malo da primiri popove.
Nikola

17. 08. 2017 - 14:49

Mišo, to što tebe ne zanima druga istorija osim istorije proleterskih brigada i bitke na Vučjem dolu, kako sam priznaješ, to ne znači da druga istorija nije postojala. Ni pljuvanje po Nemanjićima, bez obzira kakvi su bili, ne negira postojanje Nemanjića. Što se tiče komentara ovog Bobana što širi mržnju na portalu (napisao je da smo mi Srbi gamad), žalosno je i komentarisati "mozak" koji piše da su Crnojevići nastali od stočara, i ostale polupismene ludosti. Ponavljam, svako ima pravo da se osjeća kako želi, ali istorijske činjenice su neumoljive.
Mišo

17. 08. 2017 - 15:34

Ti u svakom slučaju izvini što smo svi na tebe navalili, meni je, iz Beograda, Crna Gora jedino preostalo uporište levice na Balkanu, zato sam možda malo ekstreman, nekad kažem i što ne mislim. Ovi moji, nažalost, sve go četnik, velika je to šteta sa slobodarsku Srbiju. Nije Tito džabe priznao Srbima 7. juli iako je znao da se on ne može porediti sa 13.
Boban Bg

17. 08. 2017 - 15:45

Ne lupetaj i ne laži. Nikada Srbe nijesam nazvao gamad, tim prije što je majka moje djece Srpkinja, vjenčani kum Srbin i mnogi prijatelji Srbi. Ali oni nemaju velikosrpski nagon, za njih je CG država Crnogoraca i nemaju problem sa tim da posrbljavaju Crnogorcebi cg istoriju. Ne bih ti prenosio što oni misle o takvima kao što si ti. Oni vas smatraju produktom srpske nacionalističke propagande koji samo svadjaju Srbe sa okolnim narodima. I ne manipuliši i ne izvrći moje riječi.
CRNOGORSKI 007

17. 08. 2017 - 18:09

BRAVO NA ODGOVORU,MUKU STAROSEDEOCI IMAJU SA DODJOSIMA,PUNI SA PARA,UZESE IM RADNA MESTA,VREDJAJU IH DA NIJESU SRBI I DA NE PISEM DALJE.
Nikolino

17. 08. 2017 - 16:16

Nije dovoljno pročitati udžbenike istorije do VIII razreda i onda se raspisati na nekom portalu. Stočari Nikolino, upravo tako. Pročitaj, npr.nešto od tvoje Srpkinje, univerzitetske profesorice dr. Đurđice Petrović.
veliki getsbi

17. 08. 2017 - 15:00

!. Nikola, samo bih dodao par riječi o Crnojevićima i Crnoj Gori. Ime Crna Gora se prvi put pominje u jednom dokumentu iz marta 1493 god.iz vremena Đurađa Crnojevića. Turci je nazvaše Karadag odkada se proglasi gospodarom Stefan Crnojević (1496 god - tri godine iza toga izgubi nezavisnost i nesta je). Sada nešto na brzu brzinu: Ivan Crnojević je sin Stefanice i Marije (sestre Skender-bega, gospodara Albanije). Po krvi, dakle, polu.Albanac.. Stefanica dao Ivana kao taoca hercegu Stefanu za 10 god.Nije mu loše tamo bilo. Kasnije je oženio Mariju , kćerku tog istog Kosače. Sa njom je imao sina Stanka (famoznog Stanišu). Dalje-pošto sultan Bajazit II 1482 prihvata Ivana kao gospodara Crne Gore i svog sakupljača harača i Ivan je morao poslati sultanu kao zalog za vjernost tj kao taoca ovog svog najmlađeg sina Stanišu (kao što je i on sam bio kod Kosače. To je tada bilo tako - normalno). Te iste godine Ivan dobija i mletačko plemstvo i postaje mletački vojvoda. nastavio bih....
Scott

17. 08. 2017 - 16:25

Crna Gora se prvi put pominje u povelju kralja Vukašina 1276 godine, pogriješio si za više od 200 godina, a Stipko Balšić iz "Crne Gore" pominje se 1348 u jednom dubrovačkom dokumentu.
CRNOGORSKI 007

17. 08. 2017 - 18:17

„Mi lažemo da bi smo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti,lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja.Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođeneinteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“ Dobrica Ćosić, Deobe„Laž je srpski državni interes.“ Dobrica Ćosić „Laž je u samom biću Srbina“. Dobrica Ćosić „U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina." Dobrica Ćosić"Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž..." Dobrica Ćosić
veliki getsbi

17. 08. 2017 - 15:22

nastavak.....postoji i verzija da je Staniša zbog zavisti i bratske nesloge pobjegao sa nekoliko Crnogoraca u Carigrad k Bajazitu II Tamo se već nalazio njgov ujak (poturčeni) Ahmet-beg Hercegović na visokom državnom položaju - kao Veliki vezir. Krvosmutnica je navodno bila ona latinka, Đurađova treća (ili druga) žena . nisam siguran koja. Ova priča mora biti malo dalje od istine - pošto Stanko kao četrnaestogodišnjak ipak nije bio dorastao da se kači na jedan najozbiljniji način na najviše dinastičke probleme.Još nekolika interesantna datuma iz istorije ove vladarske porodice1.:1481 inaugurisana nova prestonica - Cetinje 2.1483 sagrađen manastir Svete Bogorodice (danas cetinjski manastir). 3.1485 ivan se preselio na Cetinje.4. 1490 ivan umire i najstariji sin Đurađ preuzima vlast. Interesantno, kod ovih Crnojevića presude su se zasnivale na Dušanovom Zakoniku.
CRNOGORSKI 007

17. 08. 2017 - 18:18

DOBRICA ČOSIĆ:Laganje je najbolja vrlina srpskog naroda..Mi lažemo da bi varali samisebe,da tješimo druge,mi lažemo za oprost ,mi lažemo da bi seborili protiv straha,lažemo da bi skrivali svoj jad..Laganje je oblik našeg patriotizma i potvrda naše inteligencije..Mi lažemona maštovit i kreativan način...(roman ”deobe”1961. ninova nagrada...)
Pustahija Milorad

17. 08. 2017 - 10:30

Najvažnije ličnosti crnogorske nezavisnosti,protocrnogorci i simboli nezavisnosti su Novak Adžić,Ranko Krivokapić,Krsto Zrnov Popović i Sekula Drljević.Njihovo djelo je paradigma našega čojstva junaštva i sinekuraštva. Molim autora da objavi tekst onoga sočinjenija koje su na Cetinju potpisali sa Pircijem Birolijem Krsto Zrnov i Pavle Đurišić.Molim da objavi liste naoružanja i municije,provijanta i para koje je Krsto dobio od Talijana.To je kolaboracija gospodo.Isto ovo što SDP radi sa prosrpsko-ruskom opozicijom.Najvažnija stvar je Adžićevo direktorsko mjesto u vezi autorskih prava i premijerovanje ili predsjednikovanje Ranka Krivokapića.Krsto Zrnov je tragična ličnost i nije zločinac ali jeste kolaborant.I dovoljna je drama o njegovom žitju.Samotalnost i slobodu su nam dali komunisti.Zar treba ja da držim ovu lekciju velikim SDP antifašistima.DPS-u je najvažnije da radi žiro račun.
Stranče neznanče

17. 08. 2017 - 11:12

A na čiji si ti to žiro račun?
Pustahija Milorad

17. 08. 2017 - 11:36

U svom ruvu,o svom kruvu i svojoj džebani.
Milorade, ti konačno prozbori

17. 08. 2017 - 13:04

...kako ja o ovjema pišem-zborim decenijama! Znam ih ja bolje od ikoga-od zlije otaca-gorije matera...đeca jedne babe i više đedova..tuti cvanti LAKEJI kasapina i grobara sa Dedinja!!! Godinama su šedli u onu jebenu skupštnu u Biograd-đe vaš Budvanin Slobo Gojkov Krapović po njušci ošinuo onoga poslanika...za kojim je "njihova cg" umirala od velje ljubavi-...dok bijaše u Hag!!! Pozdar tebi i Vidu iz Arhanđelova... Milorade ako te zanima-nađi na ovaj Portal datum:03/04.nov..2013 tema bješe :"SPC KAO LAŽNI MORALNI BASTION"-od autora R. Đonovića...đe meni otpozdravlja doktor od istorijskih nauka-(ne)ispitani pravnik..Novak Adžić...okolo naokolo LAKEJA kasapina i grobara sa Dedinja...?!!! A takođe ,ako te zanima ,književnik Milorad Popović sa Cetinja objavio je jednu knjigu 2015 na Cetinje-u kojoj ima ponešto oko Krilaša..i sina mu Nikole koji nešto kaza TITU 1943-o svom ocu koji pogazi datu "zakletvu iz Gaete-1918"- i 1929 tražio oprost od najvećega krvnika CG-kralja Lesa krvavoga...
Neregistrovani korisnik

17. 08. 2017 - 13:04

Da li ima jedna jedina vazna licnost u istoriji crne gore da se u jednom periodu svog zivota nije smatrala srbinom? Od njegosa,danila,nikole pa preko ovih drljevica,popovica o kojima pisete do danasnjih vlastodrzaca? Nemojte lupati minuse (to je znak nemoci) vec odgovorite...
Deki

17. 08. 2017 - 13:55

Kao i skoro svi srbi i ti pričaš neistine da ne kažem lažeš. Dobrica Ćosić, književnik, član SANU, bivši predsjednik države, „otac srpske nacije“, napisao je sljedeće: -„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“ -„Laž je srpski državni interes.“ -„Laž je u samom biću Srbina“. -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“ -„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…
Boban Bg

17. 08. 2017 - 14:13

Ima i danas Crnogoraca koji potpisuju izjavu da su Srbi zbog studiranja ili liječenja. Ako ne možeš dobiti pasoš, a prestalo ti je važenje postojećeg, pa pristaneš iz nužde na tu vrstu oportunizma, to ništa ne znači. I Jovan Plamenac je potpisao jedno pismo, pa je dva mjeseca iza toga rekao da su Srbi i Crnogorci dva naroda, zbog čega su ga razapinjali slični tebi. Pozivati se na medjuratni period je ortodoksna glupost. I znate li kako se pisao jezik u svjedočanstvima u to vrijeme? Slovenački, hrvatski i srpski. A imam jedno svjedočanstvo mog strica iz nikšićke gimnazije dje piše MATERNJI JEZIK!!!
Neregistrovani korisnik

17. 08. 2017 - 14:27

Medjuratni period?! Njegos,kralj nikola,marko miljanov je l znas kom periodu oni pripadaju? Sekula drljevic 1914 poslanik u skupstini cg znas li njegove govore?
Boban Bg

17. 08. 2017 - 15:12

Možemo i o tome. Ovo što napisah je moj odgovor onima što pitaju što se Crnogorci nijesu pisali u svjedočanstva kao Crnogorci. Što se Njegoša tiče uglavnom se vatate za njegovo književno djelo i njegovu odu srpstvu i Karadjordju. Ali zato potpuno apstrahujete njegov odgovor Simi Milutinoviću u Golunici. Čovjek nikada nije otišao u Srbiju!! Ili Petar I, kako piše Dimitrije Milaković u istoriji CG, potpuno nezainteresovan za pismo Karadjordja 1804. Nije htio ni da ga pročita. Čitate nekakve falsifikate "srpski zborim ...", kao da je Njegoš pisao u nečiji spomenar.
Neregistrovani korisnik

17. 08. 2017 - 16:05

zanimljivo ja postavim prosto pitanje a vi odgovarate nesto sasvim drugo da skrenete temu sa pitanja na koje odgovor nemate....cisto da znate istorija kao nauka razlikuje primarne istorijske izvore od drugih i nikako nicija pisma ni knjige(cak ni njegoseve) ne mogu da budu vazniji istorijski izvor od drzavnih zakona i drugih akata donetih od drzavnih organa(npr zakon kraljevine cg o skolama u kome se kaze da se u cg uci srpski jezik i srpska istorija i narodna tradicija)....
Boban Bg

17. 08. 2017 - 16:47

Otkad? Ja ne sporim da se u vrijeme Nikole I u školama učio srpski jezik niti da se u knjigama učilo da u CG žive "čisti Srbi", jer se u CG mislilo da su Crnogorci najčistiji Srbi, potomci vlastele iz Stare Srbije (današnje Kosovo) iako zvanična srpska istorija demantuje da je bilo migracija u CG odatle. Imam dokument u kome se kaže da su Srbijanci potomci sluga iz Stare Srbije , a da su Crnogorci potomci srpske vlastele. To su sve mitovi koji su sračunato stvarani i tako ih treba i shvatati. Sva srpska mitoligija je nastala početkom 19 vijeka, iako mnogi misle da je trajala pod Turcima. Slično je i sa Nićiforom Ivanovićem i njegovim srbljenjem bogoslovije. Ali što ćemo sa tim što Ljuba Nenadović u svojim pismima iz CG o pośeti u vrijeme knjaza Danila piše da se u "školama uči crnogorski jezik, u mnogo čemu različan od našeg jezika ..."? Čak pominje i španski i portugalski.
Boban Bg

17. 08. 2017 - 16:47

Otkad? Ja ne sporim da se u vrijeme Nikole I u školama učio srpski jezik niti da se u knjigama učilo da u CG žive "čisti Srbi", jer se u CG mislilo da su Crnogorci najčistiji Srbi, potomci vlastele iz Stare Srbije (današnje Kosovo) iako zvanična srpska istorija demantuje da je bilo migracija u CG odatle. Imam dokument u kome se kaže da su Srbijanci potomci sluga iz Stare Srbije , a da su Crnogorci potomci srpske vlastele. To su sve mitovi koji su sračunato stvarani i tako ih treba i shvatati. Sva srpska mitoligija je nastala početkom 19 vijeka, iako mnogi misle da je trajala pod Turcima. Slično je i sa Nićiforom Ivanovićem i njegovim srbljenjem bogoslovije. Ali što ćemo sa tim što Ljuba Nenadović u svojim pismima iz CG o pośeti u vrijeme knjaza Danila piše da se u "školama uči crnogorski jezik, u mnogo čemu različan od našeg jezika ..."? Čak pominje i španski i portugalski.
Nikola

17. 08. 2017 - 15:13

Uzalud pričaš neukima i ostrašćenima. Evo čovjek citira deo iz Dobricinog romana gde jedan od likova kritikuje svoj narod, i taj citat potpuno izvučen iz konteksta ovdje se koristi za antisrpsku propagandu. Oni negiraju postojanje istorije prije 1945. godine, za Njegoša govore da "jadnik" nije znao što je bio po naciji da je bio zaveden, za Crnojeviće kažu da su nastali tek za vrijeme Balšića i da su bili Vlasi (znači po njihovom nijesu ni Crnogorci), Svetog Vasilija Ostroškog smatraju za stranca, od svake ličnosti uzmu samo ono što im odgovara. Teško je praviti novi identitet u 21. vijeku, nije lako u glavi montegrina dukljanoida.
Đuro Pera Mila Šutova

17. 08. 2017 - 21:34

Ti Nikola po zadatku baljezgaš na ovom portalu. I, dok ti baljezgaš, ovi tvoji banditi iz Spc završavaju davno započeti posao. A vlast ćuti li ćuti.
CRNOGORSKI 007

17. 08. 2017 - 18:21

SVI CE ONI BOBANE POHRLIT U CG PO CG DRZAVLJANSVO I BICE VECI CRNOGORCI OD TEBE I MENE,CIM CG UDJE U EU.
Boban Bg

17. 08. 2017 - 14:46

I MOLIM DRŽAVNE ORGANE DA OBJAVE POPISNE KNJIGE IZ 1981. KAKO BI SVI VIDJELI KAKO SU IM SE PISALI DJEDOVI, OČEVI I MAJKE. STVARNO JE DOSTA VIŠE TIH OBMANA I PRIČA KAKO SU TI SE DJEDOVI IZJAŠNJAVALI. UŠAO SAM U SEDMU DECENIJU I PAMTIM I DJEDOVE I BABE KOJI SU RODJENI U 19. VIJEKU!!! I ZNAM ŠTO SU BILI. OČEVA MAJKA SE ČAK RUŽNO IZRAŽAVALA , JEDINO IZDVAJAJUĆI HERCEGOVCE. IMAM MNOGA DOKUMENTA MOJIH RODITELJA, U NIJEDNOM PRIJE WWII NE PIŠE NACIONALNOST, A SVAKI PORATNI DOKUMENT IMA - CRNOGORSKA! I PRESTANITE SA TIM OBMANAMA SAMO ZATO ŠTO VAM OČEVI MIJENJAJU NACIONALNOST SVAKE PRESTUPNE GODINE. KAO ONAJ KALUDJEROVIĆ I ALEKSANDAR STAMATOVIĆ SA ONIM DEBILNIM "TADA SMO BILI SVI CRNOGORCI"! NO ŠTO. I DANAS SMO, NEGO NEKIMA SE TO NE SVIDJA PA MISLE DA SU BOLJI KAO GEDŽE.
Mišo

17. 08. 2017 - 15:30

Predrag Peđa Bulatović se posrbio dan pred popis! Unuk Radoša Bulatovića posljednjeg crnogorskog komite – kojega su ubili srpski žandari, u znak zahvalnosti srpstvu, posrbio se!!! Peđa – glavni adut Amfilohija i Bećkovića pripremljen je dan pred popis, to je unuk Radošev, unuk čuvenog crnogorskog borca za nezavisnost kojega je ubila srpska žandarmerija 1929. godine
Nikola

17. 08. 2017 - 15:47

Reci mi i jednog borca za crnogorsku nezavisnost u vrijeme Božićnog ustanka, a da se nije izjašnjavao da je po naciji Srbin? Pa i Krsto Popović je po naciji bio Srbin. Jedno je nacija a drugo državnost. I Kralj Nikola je po naciji bio Srbin. I ja podržavam Crnu Goru kao državu, ali sam Srbin po naciji. I što ćemo sad?
Mišo

17. 08. 2017 - 16:58

Koliko znam, a pričao mi je kum, đed mu je bio sa Cetinja i oficir kralja Nikole. Posle okupacije Crne Gore svima je nuđeno da zadrže činove i postanu oficiri nove kraljevine. On je to odbio i postao je komita. Kum priča da je uvek bio Crnogorac. Možda su neki podilazili kralju Nikoli dok je budaletina srbovao misleći da će on biti naslednik svih kruna Južnih Slovena, ali se vrlo brzo ohladio kad mu je zet zabio nož u leđa. U Francuskoj je već 1919. bio veliki Crnogorac. Eto ti, moj stari kum i kralj Nikola, dva crnogorca među komitima. Ne verujem ni general Popović da je bio Srbin.
Nikola

17. 08. 2017 - 18:27

Šta ti to znači: koliko ja znam, kakav ti je to dokument? Ne postoji istorijski dokument da se Kralj Nikola ikada izjasnio da je po naciji Crnogorac. Možete da spinujete koliko hoćete. Niti postoji popis ili dokument da se neko prije 1945. izjasnio kao Crnogorac po naciji.
Boban Bg

17. 08. 2017 - 19:38

Stvarno? Pa evo ja imam nekoliko intervjua datih stranim medijima u kojima više puta kaže da je Crmogorac, da nije u pitanju "dinastičko pitanje" već "narodosno". Za vas sve što ne pročitate, jer ne želite da saznate, ne postoji. Prepun mi je PC dokumenata za koje vi ne znate JER NE ŽELITE DA ZNATE. Ni o srpskim zločinima, ni o tome da su Srbi palili Ostrog kao crnogorski simbol, urinirali po kovčezima na kojima je pisalo Sv. Petar, Sv Vasilije i kruna Petrovića, vuklj mošti Sv Petra po prašini ispred Ct manastira i htjeli da ih zapale, .... Zašto ako su bili Srbi? Kako to nijesu znali tada nago vi im danas objašnjavate? Ili su Srbi tada znali da su crmogorski simboli?
Boban Bg

17. 08. 2017 - 20:07

I stvarno ste nevjerovatni. Čovjek vam da link, ni to nećete da pročitate, a radi se o faksimilu teksta koji i sami možete da nadjete na sajtu londonskog Tajmsa. Samo, k'o papagaji, vrtite jednu te istu priču koja je toliko glupa da mogu da je popiju samo totalni idioti. Ne stvaraju se nacije pismima, niti se ljudi izjašnjavaju na popisu 1948. zbog pisma. Popis je bio 100% slobodan i demokratski. I još da vam bude jasnije TO JE PRVI POPIS U KOJEM SU SE LJUDI NACIONALNO IZJAŠNJAVALI U ISTORIJI CG. Još jedno dajem link teksta knjaza Danila u Tajmsu: https://antenam.net/istorija/4232-autorski-tekst-knjaza-danila-u-times-u-nezavinost-ne-moze-biti-dovedena-u-pitanje
Boban Bg

17. 08. 2017 - 14:53

Kad se objave popisne knjige iz 1981. siguran sam da su onih oko 8000 koji su se pisali kao Srbi danas normalni gradjani CG koji nemaju nikakvih problema sa CG i Crnogorvima. Samo ovi što mijenjaju nacionalnost kako vjetar dune su radikalni. Kao onaj Savo Fatić kad reče na Podgoričkoj skupštini: Od danas više nijesmo Crnogorci nego Srbi pa sruši spomenik vojvodi Mirku da se odmah dokaže kao novo Srbin.
RAM

17. 08. 2017 - 14:57

Poštovani neregistrirani korisnice, u Crnoj Gori 17, 18, 19-tog i prve polovine 20-og vijeka ne postoji ni jedna istorijska ličnost, pravoslavne vjere, koja se nije osjećala Srbinom. Imate hiljade dokumenata po raznim arhivima.Nažalost, kasnije je zavladala polupismena svjetina, sa svojim "istorijskim" interpretacijama. Sada je takvo stanje da je besmisleno i bezpredmetno demantirati "stručnjake".
Boban Bg

17. 08. 2017 - 16:28

Odnosi li se to i na knjaza Danila? Zamisli da ja napišem kako su se svi Bošnjaci u CG izjašnjavali kao Srbi do XXi vijeka. Kako bih ti pokazao da griješiš daću ti link: https://antenam.net/istorija/4232-autorski-tekst-knjaza-danila-u-times-u-nezavinost-ne-moze-biti-dovedena-u-pitanje .Postoje i meomari Sime Popovića (Srbin) koji govore o plemenskoj svijesti Crnogoraca sve do Petra II i da je mnogo muke bilo oko objedinjavanja plemena, tako da je priča o nekakvim Srbima u to vrijeme bila potpuna glupost. Pa u to vrijeme vojvodjanski Srbi pišu o dva naroda. Do Nikole nije bilo ni govora o etničkom, samo o religijskom. Nidje se ne pominju kao srpski narod već svuda crnogorski narod. Pojam srpstvo ima značenje - pravoslavni Sloveni. Otuda se i ruski car naziva Srbinom u jednom djelu koje se sumnjivo pripisuje Sv. Petru.
dosta je više..Bobane Ko..

17. 08. 2017 - 19:21

..uzmi Zemljopis za treće razrede osnovnije škola u Knjaževini Crnoj Gori-prvo izdanje iz 1896 godine-tamo piše da su svi u Crnoj Gori SRBI..većinom pravoslavne vjere-a ima ih nešto i katoličke i muhamedanske...I samo za tebe Bobane Ko..to isto piše u Zemljopisu iz Kraljevine Crne Gore štampano četvrto izdanje -1911 u Cetinje po cijeni 40 para...!!!
Boban Bg

17. 08. 2017 - 21:56

Da čitaš što pišem vidio bi da ne sporim da se za vrijeme Nikole srbovalo u školama. Da nije tako bilo ne bi omladina bila u toj mjeri bjelaška da su digli oružje na svoje očeve početkom 1919. Vaspitao ih je Nikola da mu pucaju u ledja. Ko pogleda bukvare u to vrijeme shvatiće da se radilo o klasičnom nacionalnom inžinjeringu. Zašto? Pa o tome je pisao i Njujork Tajms 80-tih godina XIX vijeka, a Analitika je prenijela taj tekst. Pronadji ga pa ćeš shvatiti. Umislio čovjek da bude novi Vitorio Emanuele.
Mišo

17. 08. 2017 - 20:11

"Ada čoče, božija ti vjera, znam ja tu veselu Srbadiju i kud su joj ti sinovi junaci bili dok joj Bog ne dade Karađorđa. Svi vi tamo fastaste jednoga njega junaštvom, a kad vi Bog njega uze vi svi u sunovrat i turski jaram opet! A kršina i siromašna Crna Gora ne haje ni za Nemanje ni za Murate ni za Bunaparte. Svi oni biše i preminuše, a Crna Gora ostade dovijeka i strašnoga suda, u svojoj volji slavi i slobodi". Petar II Petrović Njegoš – S. Milutinoviću (GOLUBICA, za 1843/44, 5, 18-22)
"Ada čoče..skubli su vas za...

17. 08. 2017 - 20:59

..noseve od kad je BUKNUO TREĆI SRPSKI USTANAK"-u Titgradu..20 kolovoza.1988 do 22 maja.2006 godine-po diktatu kaspina i grobara sa Dedinja iz čije gu..niste izbijali dok ga ne preseliše iz Haga... kod onije bizina u Požarevac-i pokopali svašijem obrazima "ada čoče..boži ja t vjera...
Mićo

17. 08. 2017 - 16:23

Samo ne napisa istoričar-amater da je on u koaliciji sa Kikovićem u tri grada crnogorska !!! Kako ima obraza da se javlja i piše o Crnogorstvu kad ga je izdao!
Pitanje

17. 08. 2017 - 16:37

Gdine Adzicu molim Vas za misljenje o onim zelenasima koji su nakon 43' presli u četnike? I da li ih je uopste bilo? Koliko? Koji? Hvala
CRNOGORSKI 007

17. 08. 2017 - 16:38

EEEEHHHHHH,KOLIKO JE SADA POTREBAN JOVO KAPICIC ,NEBI VI SADA URLALI.
Која лажовчина...

17. 08. 2017 - 17:01

Председник УСА, Труман, одликовао је ђенерала Михаиловића највишим америчким одликовањем за војне заслуге и победу савезника у другом светском рату. Ово што шкраба овај горе је чиста лаж и измишљотина . Особа једноставно нема квалификације !
MNE

17. 08. 2017 - 17:44

Muči ne laži! Koje ti imaš kvalifikacije? Posrbica, četnik! To su ti kvalifikacije.
Mišo

17. 08. 2017 - 18:05

Pokušaj da se Draži dodeli "Legija" trajao je najmanje 3 godine. Hteli su barabe, posebno general Donovan, to da urade još dok je trajalo suđenje. Na kraju je direktor OSS potom CIA, pomenuti Donovan, skoro pa naterao Trumana da dodeli to odlikovanje. Ipak, Truman koji ga jeste dodelio 1948. godine naredio je da se to ne objavljuje u kongresnom službenom glasilu i da se o tom odlikovanju ne priča. Za Dražinu "Legiju" se zaznaklo tek početkom 70-tih kad je to obelodanio jedan pijani kongresmen na sednici. Dodeljeno je ćerki Gordani tek 2005. godine. Pošto je Gordana dobro znala ko joj je bio otac, nje zadržala odlikovanje već ga je odmah prosledila jednom od stotinu četničkih udruženja. Draža je bio baraba kao i 100% njegovih četnika. Barabe, pljačkaroši, izelice i genocidni koljači.
CRNOGORSKI 007

17. 08. 2017 - 18:25

ZASTO GA AMERIKANCI NE SPASISE STRELJANJA,ZASTO IH NE PRIZNADOSE KAO REGULARNU VOJSKU,AJDE NE .....................
Mišo

17. 08. 2017 - 20:09

Kad smo već kod odlikovanja, odlikovao je srpskog Čiču i general de Gol, Ordenom slobodnih francuskih snaga. Odlikovanje je namensko, trebalo je de Golu da posluži kao reklama, on je nekoga oslikovao a nije se ništa pitao niti je tada imao priznanje saveznika. Sve jedno, odlikovanje posle rata Francuska država nije potvrdila ali je Tita odlikovala 1953. godine najvišim državnim odlikovanjem koje su pre Tita dobili samo Ruzvelt (posmrtno), Čerčil i Ajzenhauer. De Gol se izvinio Titu 1967. godine.
CRNOGORSKI 007

17. 08. 2017 - 18:50

IMA JEDNA STARA,KOJA KAZE,,ZA SVADJU JE POTREBNO DVOJE,,ZASTA MI HRANIMO OVE MRZITELJE I POROBLJIVACE SA OBJASNJENJIMA KO SU CRNOGORCI.DRZAVU IMAMO,OSLOBODISMO JE,STA I DALJE TREBA TRPIMO BUDALASTINE.DOSTA JE VISE.
dosta je više..

17. 08. 2017 - 19:17

NAUČI CRNOGORSKI DA PIšEŠ UZ OBAVEZNU UpOTREBU NJEGOŠEVOG PISMA..A nE BLEJ BLEJ..NA strani jezik-a oćeš da bidneš ka ono niko ka ti vonjaš li vonjaš "00"...poodavno-kupi vodokotlić novi -spasi nas od vašega vonja!!!
CRNOGORSKI 007

17. 08. 2017 - 20:09

TI SI MANJINA,NECU DA TE VRIJEDJAM,JER MI CRNOGORCI NIJESMO TAKVI.JA U MOJOJ DRZAVI NEMOGU DA VONJAM ,SVET JE POKAZAO 99 KO VONJA.OD 1918 PA DO 2006 NEKO JE VONJAO PO CG ,VISE NE MOZE.VODOKOTLIC SAM JA KUPIO ,NIJESAM GA UZIMAO PO BIH,HRVATSKOJ,KOSOVO.
CRNOGORSKI 007

17. 08. 2017 - 20:14

KOLIKO VIDIM ,I VISE NO STREBA RAZUMEO SI STA JE NAPISANO,ZNAM DA BOLI.
L Dabanović

17. 08. 2017 - 19:43

Bilo koji narod postoji i živi dokle goć brani sebe i daje otpor.A kad bilo koji narod prestane davat otpor on je pokojni/nestaje zanavijek.Zato su narodi nestajali i stapali se u neke jače druge narode ili ugrađivali sebe u neke nove narode.Pa ovaj današnji narod koji sebe ubraja u srpski narod-živi u lažnom imenu i viteštvu.Nestajali su i hrabriji narodi kad im u 4 ili 5 pasova prestane duh otpora i ostaju samo śećanje i istorrija na taj narod.Pa svakom je jasno pa i ovom današnjem potomstvu petovjekovne turske raje-da nikad više nemogu (jedini lažno) nisit ime i viteštvo srednjovjekovnog srpskog naroda.Jer su se oko 15 pasova rađali bez davanja otpora za spas naroda kojem su prije pripdali.Mogu nosit ime u koje su sebe svojim činjenjem ugradili-Srbijanac/srbijanski narod ili lažni narod otrcanog srpstva i viteštva.A mislim da među njima ima sve više razumnih i da će izabrat ono što im svojom zaslugom odgovara-srbijanski natod/Srbijanci.
CRNOGORSKI 007

17. 08. 2017 - 20:56

AJMO CRNOGORCI MALO DA UZIVAMO ,MI DA UZIVAMO ,DRUGI NEKA ....................................................https://www.youtube.com/watch?v=pIbVe-GHvt4-----------https://www.youtube.com/watch?v=uoOzmxOgdVs-----------------https://www.youtube.com/watch?v=y18jziyrmJ4---------------I NA KRAJU NAJLJEPSA PJESMA -------------------------------https://www.youtube.com/watch?v=y18jziyrmJ4
Cuca

17. 08. 2017 - 21:01

Što se ođe prepisujete oko nekih stvari. kad ima dokument(izvještaj) Pavla Đurišića koji je on potpisa da je u svojoj koljačkoj ophodnji Foče, Goražda, Čajniča pobio(zaklao) 8000 hiljada žena, đece i staraca. Plus ga je Hitler odlikovao. Nađite jedan primjer da jedan partizan odlikovan od strane Hitlera...
Apel

17. 08. 2017 - 22:23

Dvije stvari su krucijalne za ovu drzavu - clanstvo u EU I eliminisanje korupcije. Apelujem da sa cetnicima ne polemisete. Uzaludno je. Po definiciji oni nisu civilizovan narod, pa cak ni mentalno zdravi.
Marina

17. 08. 2017 - 22:42

Kako smo mi zaostali. Ovi na polozaju imaju stanove, avione, kamione, jahte, mi jedva placamo racune na kraju mjeseca iako posteno i velikim radom sve zaradimo. Povecavaju nam se cijene svega, raspadamo se, ubijaju nam se ispred kuce i duzni i neduzni, a mi se raspravljamo O OVOME? O tome jesmo li Srbi, Crnogorci, Hrvati, Bosanci, o nekakvim ratovima koji su se desili prije milion godina, o nekakvim ljudima koji su se uvijek vodili onim ,,zavadi pa vladaj,, o nacionalnosti, o glupostima velikim. Dajte, gledajte malo u buducnost, proslost ostavite tu dje je.
Boban Bg

18. 08. 2017 - 00:26

Miči tu crvenu kravatu. Ovo je najveći problem. Kad se riješe ova pitanja imaćemo normalniju političku scenu, neće nas zaj...ti četnici iz DF-a, Demokravata i SNP-s, pa ćemo imati i smjenjivu vlast i partije koje će se nadmetati ekonomskim programima. A i tada teško da će se bolje živjeti jer se ne postaje bogata zemlja preko noći. Svjetska banka kaže da ni za 30 godina pri stopi rasta od 6% nećemo dostići sadašnji prosjek EU. Prosjek, ne najbogatije zemlje. Tako ne širi tu crvenokravatašku demagogiju kako će sve proćetati kad vi dodjete na vlast. Jer je stopa rasta od 6% nedosanjani san.
đeneral Krsto

17. 08. 2017 - 23:24

novak je prska'...ajde novače privređuj nešto, pušti sjednik i prošla vremena, no koji euro da se zaradi..
Novi komentar