Integracija Roma 2020: Unaprijediti budžetske politike u regionu

Akcionom timu za integraciju Roma (RI 2020) Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), na sastanku radne grupe projekta koji je završen danas u Beogradu, dat je mandat da radi sa vladama u regionu, uključujući i crnogorsku, na izradi regionalnih standarda budžetskih politika za integraciju Roma i usmjeravanju budžetiranja odgovornog za integraciju Roma.
Objavljeno: 21. 09. 2017 - 14:56 Promjenite veličinu teksta: A A A

„U proteklih skoro godinu i po dana od kada je projekat Integracije Roma 2020 počeo sa radom, efikasno smo realizovali planirane aktivnosti i pri tome osigurali regionalne standarde praćenja i izvještavanja kao i većinu prihvaćenih preporuka u domenu politika. Zabilježili smo pozitivne pomake u oblasti obrazovanja, a posebno u promociji predškolskog obrazovanja za Rome,“ rekao je Orhan Usein, vođa akcionog tima projekta Integracije Roma 2020, na otvaranju sastanka.

„U obrazovanju, međutim, preovladava diskriminacija dok su krivična djela počinjena iz mržnje kao i govor mržnje u porastu, o čemu izvještavaju organizacije civilnog društva. Istovremeno, postoji potreba da se sa intervencija u sklopu projekata pređe na institucionalno rješavanje problema. Budući izazovi koji su pred nama obuhvataju ostvarivanje pomaka na polju budžetiranja za politike integracije Roma i posebna pitanja institucionalne strukture, kao što je potreba da se unaprijedi izračunavanje budžeta na način da odražava glavne mjere od kojih Romi imaju koristi“, kazao je Usein.  

Na sastanku je razmotren napredak po pitanju integracije Roma i prateći iskoraci i odlučeno je o temama projektnih aktivnosti, uz osiguravanje sveobuhvatnog praćenja i izvještavanja o politikama integracije Roma. 

Viši savjetnik za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Morten Jung izrazio je zadovoljstvo što je projekat Integracije Roma 2020 ostvario upečatljiv rad na unaprijeđenju procesa integracije Roma u regionu kroz poboljšanje praksi planiranja i praćenja. Takođe je podsjetio članove radne grupe na obavezu Evropske unije da održivi napredak u integraciji Roma uzme u obzir kao važan dio procesa pripreme za pristupanje Evropskoj uniji i da će u tom smislu osigurati podršku svim uključenim akterima. 

Na sastanku je bilo govora i o preprekama po pitanju zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja. Iako stambeno zbrinjavanje predstavlja skupo ulaganje, preporuka je da se objedini sa socijalnim i ekonomskim ulaganjima kako bi se obezbijedila dugoročna održivost. Zaključeno je da afirmativne mjere, a naročito subvencije za zapošljavanje Roma treba da budu dugotrajnije, socijalno preduzetništvo se treba promovisati i regulisati zakonom, a ministarstva zdravlja treba da poštuju svoje obaveze kako je to planirano ili da daju utemeljene argumente za neizvršavanje plana, kako bi se moglo razgovarati o mjerama ublažavanja posljedica.

Rukovodilac za pitanja zagovaranja u Fondaciji otvoreno društvo Neda Korunovska podsjetila je učesnike da se projekat Integracije Roma 2020 naslanja na Dekadu inkluzije Roma 2005-2015., u okviru koje su uspostavljeni institucionalni i okvir za politike kao i dijalog za integraciju Roma, ali se fokusira na preostale izazove na polju uključivanja interesa romskih zajednica u politike reforme, uključujući i budžetiranje. 

Nacionalne kontakt osobe za Rome, koje predstavljaju vlade iz regiona, su se obavezale da će usvojiti obrazac za praćenje kao službeni dio svojih strategija, odnosno akcionih planova i zadužiti državne agencije za statistiku i ministarstva finansija da popune odgovarajuće dijelove. Izvještaji o praćenju treba da se dostave timu projekta Integracija Roma 2020 u junu svake godine. Projekat će u tu svrhu pripremiti online platformu za praćenje.   

Drugi sastanak radne grupe, na kome su se okupile nacionalne kontakt osobe za Rome, prestavnici civilnog društva sa Zapadnog Balkana i iz Turske, Evropske komisije, Fondacije otvoreno društvo i Savjeta za regionalnu saradnju, organizovao je projekat Integracije Roma 2020 Savjeta za regionalnu saradnju. Radna grupa ovog projekta se sastaje jednom godišnje. 

Cilj projekta Integracije Roma 2020, koji sprovodi Savjet za regionalnu saradnju, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije otvoreno društvo, je da se doprinese smanjivanju socio-ekonomskog jaza između romskog i neromskog stanovništva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj i da se ojačaju institucionalne obaveze vlada da u glavne politike uvrste i ispune konkretne ciljeve integracije Roma.

Komentari: 0

Novi komentar