Vladan JOKOVIĆ, direktor Uprave carina: Zaplijenili 250 kg kokaina i 405 kg skanka

Uprava carina je u prvih deset mjeseci ove godine naplatila nešto više od 361 milion eura prihoda, ili 18,6 odsto više u odnosu na isti period lani, kaže sagovornik Portala Analitika
Objavljeno: 04. 12. 2014 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Vladan Joković, direktor Uprave carina kazao je u razgovoru za Portal Analitika da su tokom 2014. godine službenici Uprave  u 21 pojedinačnoj akciji spriječili krijumčarenje i zaplijenili 250 kg kokaina i 405,4 kg skanka.

"Ovako značajni rezultati na najbolji način pokazuju visoki nivo posvećenosti i profesionalnosti i obučenosti  pripadnika Uprave carina za borbu  protiv krijumčarenja narkotika.  Aktivnosti Uprave carina Crne Gore na suzbijanju nelegalne trgovine narkoticima pohvaljene su na najznačajnijem godišnjem skupu Svjetske carinske organizacije (SCO) u junu u Briselu, uz konstataciju da predstavljamo izvanredan primjer gdje napori na jačanju operativnih i administrativnih kapaciteta  daju vrlo značajne rezultate", ističe Joković.

ANALITIKA: Koliko trenutno iznosi carinski dug i koje kompanije najviše duguju po tom osnovu?

JOKOVIĆ: Na osnovu uredbe o uslovima i kriterijumima objavljene liste  poreskih dužnika, Uprava carina je objavila na sajtu listu carinskih dužnika sa dospjelim potraživanjima na dan 1. septembra 2014.godine. Najveći carinski dužnici su podgoričke kompanije K.A.P. u stečaju i Vektra u stečaju, nikšićki Tehnostil HVT u stečaju i rožajska firma B & S Petrol, čiji je račun u blokadi kod Centralne banke.

ANALITIKA: Koliko je Uprava carina efikasna u suzbijanju šverca i šta se najviše švercuje?

vladanjokovicnew2

JOKOVIĆ: Uprava carina, pored svoje fiskalne uloge, ima naglašenu bezbjednosnu funkciju. Ta funkcija se ogleda u aktivnostima na sprečavanju svih oblika krijumčarenja robe, ilegalnog unošenja narkotika i oružja, kontrole izvoza i robe dvostruke namjene, kontrole uvoza opasnih prioizvoda, povrede prava intelektualne svojine  itd. Važno je naglasiti da se Uprava carina bori protiv carinskih prevara i sprovodi carinske istrage, te u tom smislu radi na jačanju svojih kapaciteta i ovlašćenja carinskih službenika. Uspjeh u navedenim aktivnostima podrazumijeva razvijenu regionalnu i širu međunarodnu saradnju i razmjenu informacija.

Uprava carina ima naglašeno aktivnu ulogu u borbi protiv sive ekonomije, čiji obim i širok spektar ispoljavanja zahtijevaju preduzimanje sveobuhvatnih i dugotrajnih mjera. Samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima Uprava carina je imala odlične rezultate u suzbijanju sive ekonomije. U 2014 godini, do 24. novembra, službenici Uprave carina izvršili su 63.150 detaljnih pregleda vozila i robe, kao i 127 inspekcijskih kontrola uvoznika. Utvrđeno je 326 nepravilnosti, izdato 319 prekršajnih naloga u vrijednosti od 259 hiljada eura i  podnešeno je 30 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Oduzeta je krijumčarena roba u vrijednosti od 708 hiljada eura, od čega cigarete u vrijednosti od 74 hiljade eura,  rezani duvan u vrijednosti od  5.500 eura i alkoholna pića u vrijednosti od 40 hiljada eura. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 11 krivičnih prijava i inicirana naknadna naplata carinskog duga u iznosu od 1.321.000 hiljada  eura. U strukturi krijumčarene robe preovladavaju  tekstilni proizvodi, prehrambeni proizvodi i akcizni proizvodi.

ANALITIKA: Da li planirate obuke vezano za otkrivanje velikih pošiljki narkotika (heroin, kokain, skank...)?

JOKOVIĆ: U okviru procesa jačanja kapaciteta za efikasno izvršavanje svoje bezbjednosne funkcije, Uprava carina u kontinuitetu sprovodi obuke svojih službenika na svim poljima carinskih kontrola i posebno u oblasti borbe protiv krijumčarenja narkotika.  U ovim aktivnostima ostvaruje se saradnja sa međunarodnim institucijama i organizacijama (WCO, OLAF, EUROPOL, INTERPOL, SELEC itd) kao i sa  partnerskim službama.

Uprava carina aktivno učestvuje u dugoročnim projektima koji za cilj imaju obuke carinskih službenika za borbu protiv krijumčarenja narkotika kao i donacije opreme neophodne za efikasno obavljanje detaljnih pregleda robe, vozila, kontejnera, brodova itd. Posebno izdvajamo aktivnosti u okviru UNODC – Regionalnog programa kontrole kontejnera (2012 – 2015) čiji su korisnici zajedno Uprava carina i Uprava policije u okviru kojeg su organizovane kvalitetne obuke i dobijene značajne donacije u opremi za detaljne preglede kontejnera u Luci Bar.

Takođe, u  okviru EXBS programa za izvoznu kontrolu i bezbjednost granica Ministarstva inostranih poslova SAD  realizovane su brojne obuke carinskih službenika i donirana značajna oprema za suzbijanje krijumčarenja.

vladanjokovicnew4

ANALITIKA: Koliko će formiranje unutrašnje kontrole u okviru Uprave carina, koje se planira naredne godine, i prijavljivanje imovine doprinijeti jačanju radne discipline?

JOKOVIĆ: U okviru Uprave carina kao samostalna organizaciona jedinica, od 2003. godine funkcioniše Odjeljenje za unutrašnju kontrolu, koje djeluje u ime i na zahtjev direktora.      Odjeljenje za unutrašnju kontrolu Uprave carina je nosilac aktivnosti na preduzimanju preventivnih, represivnih i edukativnih mjera u borbi protiv korupcije. Ova i druge organizacione jedinice i instituti (carinska revizija, carinske istrage, naknadna kontrola, odsjek za ljudske resurse, etički odbor, povjerenici za etiku ...) čine inovativan i efikasan antikoruptivni sistem, osnažen jasnim opredjeljenjem za nultu stopu tolerancije na korupciju.

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu je sprovelo cjelovitu analizu svih radnih mjesta, koja su prema opštoj procjeni unutrašnjih i spoljnih faktora podložni nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika nezakonitog ili neetičkog ponašanja.

S tim u vezi, izrađena je mapa rizika pojedinačnih radnih mjesta i organizacionih jedinica Uprave carina, koja u sebi sadrži indikatore i nivoe izloženosti riziku. Na osnovu mape rizika, Uprava carina je 31. marta tekuće godine usvojila plan integriteta, koji predstavlja interni antikorupcijski akt i sadrži skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj neetičkog, nezakonitog i koruptivnog ponašanja. Novina u unapređenju integriteta i efikasnog upravljanja ljudskim resursima su tzv. Integrity testovi carinskih službenika, koji se realizuju u saradnji sa referentnim stručnjacima iz oblasti psihologije i na osnovu kojih se dobijaju precizni profili ličnosti službenika, sa više aspekata.

U cilju promovisanja načina na koje građani mogu prijaviti korupciju, tokom prošle i ove godine realizovana je kampanja "Korupcija nije opcija", koja je rezultirala povećanjem broja prijava građana za 50 odsto u odnosu na prethodni period. Organizovani su i okrugli stolovi u saradnji sa Privrednom komorom, kao i sa predstavnicima NVO sektora, na kojima su prezentovani antikoruptivni mehanizmi UC, uvaženi inputi i preporuke učesnika okruglog stola, a sve u cilju zajedničke borbe i promocije nulte stope tolerancije na korupciju.

ANALITIKA: Na koji način nastojite da  ojačate kapacitete Uprave carina, prije svega u oblasti ljudskih resursa? 

jokovicnew5

JOKOVIĆ: Jačanje profesionalnih i administrativnih kapaciteta carinskih službenika realizuje se kroz specifični tip obuke sa ciljem unapređenja znanja, sposobnosti i svijesti o značaju borbe protiv korupcije. Ovaj vid obuka pohađalo je više od 180 carinskih službenika, koji su prema opisu poslova posebno izraženi prijetnji od korupcije.

Napominjemo da je aktivnosti Uprave carina, na jačanju integriteta i borbe protiv korupcije, prepoznala i Svjetska carinska organizacija (SCO), koja je u svojoj publikaciji „WCO Integrity Newsletter“ br.8 antikoruptivni model crnogorske Uprave carina navela kao primjer dobre prakse.  Takođe napominjemo, da je postojećim etičkim kodeksom carinskih službenika propisana obaveza dostavljanja izjava o imovinskom stanju carinskih službenika, kao i obaveza prijavljivanja imovine i prihoda upravnika PJ Carinarnica i šefova carinskih ispostava Komisiji za sprječavanje sukoba interesa. Međutim, pitanja prijave imovine Uprava carina nastoji unaprijediti na način što će se ovaj institut regulisati kroz novi Zakon o carinskoj službi, i time se omogućiti efikasnija kontrola i praćenje, imajući u vidu specifičnost rada carinske službe.

Polazeći od suzbijanja korupcije kao prioritetne aktivnost Uprave carina, u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Akcionog plana za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava, planirano je unapređenje normativnih, kadrovskih i tehničkih kapaciteta unutrašnje kontrole, što je i definisano u planu realizacije mjera za unapređenje stanja unutrašnjih kontrola UP, UC i PU, koji je usvojila Vlada Crne Gore.

ANALITIKA: Da li je ove godine bilo disciplinskih postupaka protiv carinika i, ako jeste, koliko su kažnjeni?  

JOKOVIĆ: U toku 2014. godine protiv šest službenika Uprave carina vođen je postupak za

utvrđivanje disciplinske odgovornosti zbog počinjene teže povrede službene dužnosti. Za četiri službenika izrečena je disciplinska mjera prestanak radnog odnosa, zbog počinjene teže povrede službene dužnosti iz člana 83 stav 1 tačka 4. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, zloupotrebe položaja ili prekoračenja ovlašćenja u službi. Jedan službenik je oslobođen disciplinske odgovornosti za teži disciplinski prekršaj, dok je za jednog službenika prekinut disciplinski postupak, do pravosnažnog rješavanja krivičnog postupka.       

ANALITIKA: Koliko je zaposleno radnika i kolika je prosječna zarada u Upravi carina?

JOKOVIĆ: U radnom odnosu u Upravi carina nalazi se  531 zaposleni. Prosječna zarada zaposlenih u  oktobru tekuće godine iznosila je 778,94 eura bruto, odnosno 464,9 eura neto.

Siniša GORANOVIĆ 

Komentari: 0

Novi komentar