POLEMIKA: Nikolić je po narodnom predanju i sopstvenom priznanju iz Pipera

Nedavno je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da je Crna Gora istorijska zemlja koju su stvorili Srbi. Nikolić, pak, za sebe tvrdi da je porijeklom iz crnogorskog plemena Piperi. Objavljujemo autorski tekst publiciste Miroslava Ćosovića o tome šta kaže istorijska nauka, a šta predanje o tom čuvenom crnogorskom plemenu i otvaramo polemiku koliko ima uporišta Nikolićeva tvrdnja da su Crnu Goru stvorili Srbi.
Objavljeno: 20. 12. 2016 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ideju da su Crnu Goru stvorili Srbi Nikolić je, vjerovatno, dobio slušajući Matiju Bećkovića ili Dobricu Ćosića, a inače, za Tomislava Nikolića je vladika SPC Grigorije rekao: "Nikolić je bena!" (Blic, 29. jul 2013)

    2-nikolic-je-bena Nikolić je Šumadinac, a Šumadija je useljenički zbijeg Crnogoraca, Hercegovaca, Bugara i Makedonaca, Roma, dalmatinskih i bosanskih Vlaha, katoličkih Albanaca itd. Možda je jedan od 30 sadašnjih stanovnika Šumadije potomak ljudi koji su tu bili i prije dvije takozvane Velike seobe Srba, dakle prije 1740. godine. Praktično sva Šumadija je useljena u poslednja dva i po vijeka, a Šumadinci su najvažniji dio pravoslavaca u Srbiji, uglavnom su Šumadinci iznijeli srpsku istoriju u poslednja dva vijeka. Među njima, Karađorđe, osnivač dinastije Karađorđevića unuk je katoličkog Albanca iz Klimenata, Vuk Karadžić je porijeklom Drobnjak iz Petnjice, jedan od najznačajnijih (novo)srpskih nacionalista u istoriji - Sima Milutinović Sarajlija - je takođe porijeklom iz jednog crnogorskog plemena itd.

      Prije četiri godine Nikolić je izjavio: "Svi u Šumadiji imaju veze sa Crnom Gorom, pa tako i ja. Moji su iz Pipera kao Božovići otišli u ibarski Kolašin kada je propao Karađorđev ustanak, a odatle u Šumadiju." (link)

 Izvorno predanje kaže da je Tomislav Nikolić porijeklom od Malisora Keće Pontina: Dakle, Nikolić kaže kako su njegovi prije oko 200 godina iz Pipera otišli za Srbiju. Pa da pogledamo koje je izvorno, originalno narodno predanje Pipera, od koga potiču.

    Etnolog dr Mirko Barjaktarević navodi da je predanje o braći zabilježeno još polovinom 19. vijeka:

"Polovinom prošlog stoleća austrijski konzul u Skadru, Han, zapisao je ovakvo narodno kazivanje, koje skraćeno donosimo: Neki Arbanas, po imenu Keć, pobegao od Turaka i došao u kraj koji će se kasnije nazvati Piperima. Tu se okućio i tu mu se rodilo šest sinova: Lazar, Ban, Merkot, Kaster, Vas i Piperi. I, kada su mu sinovi odrasli jedan od njih u nekoj svađi ubije suseda. Otac, star i oronuo i najmlađi sin Piperi, koji je inače bio hrom, izmiriće se sa porodicom ubijenoga. Vremenom su od tog najmlađeg narasli Piperi. Ostala pak braća, iz straha od osvete, odmah su posle tog ubistva pobegli u Zatrijebač (današnji Kuči). Lazar i Ban će tu i da ostanu da bi vremenom, u predelima s leve strane Cijevne, od Lazara narasli Hoti, a od Bana u Zatrijepču Bonkeći. Nešto kasnije i Merkot će se vratiti u rodni kraj da bi od njega potom narasli Mrke u Piperima. Sudbina preostala dva brata bila je sledeća: Vas se oženi devojkom iz Rečice, tu se nastani i od njega će da narastu Vasojevići. Kaster ode dalje, u Dukađin (Metohija), tamo se oženi, ostane u tazbini i od njega će vremenom da narastu Krasnići. Spiridon Gopčević je pri kraju prošlog stoleća doneo isto predanje o ovoj šestorici braće.” (Mirko Barjaktarević, Predanja o zajedničnom poreklu nekih crnogorskih i nekih arbanaških plemena, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Stanovništvo slovenskog porijekla u Albaniji", održan na Cetinju 21, 22. i 23. juna 1990. godine, www.rastko.rs)

      J. Mitričin je objavio prije 148 godina: "Ima u Crnojgori pleme, koje se Piperi nazivlje. Ob ovom plemenu piše D. A. u "Jadranskoj vili" ovo:

      Pradjed arabanaskih plemena Hoti i Trepšći bijaše Keći. Ovaj se uzmaknuo (a nezna se odkuda) jarmu turskome, i dođe u Pipere (Crnugoru) sa 6 sinovah, i to: Lazar, Ban, Mrkot, Kaster, Vaso i Piper. Jedan od ovih ubije slučajno njekoga čovjeka iz Pipera, i po običaju morala bi se bila sva obitelj ugnuti za koje vrieme. No budući prestar otac, a sin njegov slabić, ova dvojica nemogoše bježati za ostalimi, to im bude iz toga obzira oprošteno od strane obitelji uvriedjene, i dopušteno, da ona dvojica mogu ostati, gdje i doslje živiše. Od ovoga posljednjega proizilazi svekoliko pleme Piperah (u Crnojgori) i broji sada 150 kućah sa 2100 dušah pravoslavnih." (J. Mitričin, Crna Gora i knez joj Danilo, Zagreb, 1868, strane 16 i 17).

     3-predanje-o-petorici-braceI Marko Miljanov je u svojim spisima ostavio pravo, izvorno predanje – o petorici braće. Ovo predanje je takođe vrlo bajkovito, prema dokumentima iz Kotorskog arhiva 100% je sigurno da su Ozrinići sami sebe u 14. vijeku smatrali Vlasima. Ali, iako i ovo predanje liči na bajku, ono je izvorno: 

     "Ovđe da kažem za druga plemena arbanaška, koja se blizikaju i brastve s plemenima brckijema i crnogorskijema, i koja su se razbježavala i naseljavala u isto vrijeme kad Grča s prijed pomenutijema. Bili su pet brata: Ozdro, od kojega su Ozrinići u Crnu Goru; od Pipa Piperi u Brda; od Vasa Vasojevići u Naiju; od Ota - Oti (Hoti) u Arbaniju; a od najmlađeg brata Krasa - Kastrinići u Staru Srbiju, Đakovicu i njenu okolinu. Ovo je pleme sve muamedanci, a Oti su Latini s malo muamedanaca." ("Pleme Kuči u narodnoj priči i pjesmi I", Titograd, 1967, str 23)

      Među hartijama Marka Miljanova nađen je i jedan tekst koji mu je 1893. g. poslao N. Radovanović. U  tekstu se navodi da je Keća Pontin imao i šestog sina Bona, od kojeg su Bonkeći. Evo što je tu zapisano:

      "Bonkeći vode porijeklo od Keća Pontina koji je došao od sjevera niz korito r. Cijevne sa šest sinova, koji su se zvali Ozdro, Kraso, Pipo, Vaso, Oto i Bon. Kad je došao ispod gruckog Suka, rastovari pokraj Cijevne magarad, na kojoj je nosio pokućstvo i otpočine s porodicom. Jedan stari Zatrepčanin tu je čuvao koze, i kad je doznao da je Keća pošao da traži đe će se naselit' (jedni vele da je bježao od krvi, a drugi od nerodice), ponudi ga da tu ostane govoreći mu: "Putniče, ja imam u ovom koritu dosta mjesta, a tako i koza; ostani kod mene i uzmi od ovoga mjesta koliko ti volja, a daću ti i koza, tek samo da se ubratimo; jer me napadaju opasne jačice, koje moram zbog inokostva trpjet'". Kećo se nije dugo razmišljao i dadne riječ da će ostat'. Zatrepčanin skoči veseo i omeđi mu s obje strane rijeke udut i dade mu koza, a Kećo, sa sinovima načini sebi suvomeđu kuću, kojoj se i danas poznaju zidine pod gruckim Sukom, pri samoj vodi.

       Keća je imao s prvom ženom Ozdra, Vasa, Krasa i Pipa, a s drugom, koja je s njim došla, Ota i Bona. Oni nijesu dugo ovđe ostali. Jednom će jedan od braće reći: "Braćo, mi ovđe u ovom koritu želimo i neba i sunca, evo nas kao u jamu, a u ove stijene nemamo se čemu nadat, no ajde da idemo natrag". Na to se sinovi od Kećove prve žene odsele: Vaso i Kraso uz Cijevnu, Ozdro i Pipo niz rijeku, a Oto i Bon ostanu s ocem i materom. No kad im naskoro umru roditelji, dogovore se i oni da se odsele, i Oto pođe na lijevu, a Bon na desnu stranu rijeke, da razgledaju." (ista knjiga, strane 26 i 27)

       Kao što vidimo, pola stanovnika današnje Crne Gore se nije ustručavalo da u 19. vijeku i ranije, priča (bilo to istina ili ne), da vode porijeklo od jednog Albanaca, u ovom slučaju od Keća Pontina.

 4-kanjon-cijevneA što o Piperima kaže istorijska nauka: Što se istorijske nauke tiče, da predanja ostavimo po strani, Piperi su u srednjem vijeku bili zetska ratnička družina/pleme, a o našim srednjovjekovnim plemenima sam pisao u tekstu "Crnogorska plemena se prije 560 godina dobrovoljno stavila pod okrilje Venecije". Krajem srednjeg vijeka nekoliko družina/plemena se objedinilo pod imenom Piperi, a to su bili: Piperi, Rogami, Mrke, Crnci, Draginje… Akademik SANU Branislav Đurđev kaže da je i katun Bušati (koji po imenu ne može biti ništa drugo - do čisto albanski), ušao u sastav Pipera, u jednoj raspravi sa Špirom Kulišićem, Đurđev je napisao:

     "Niti stojim na stanovištu da su se u sadašnjoj Crnoj Gori u srednjem vijeku očuvala stara slovenska plemena, niti da su se ona preformirala doseljenicima iz dalekih krajeva, od XV do XVIII vijeka. . .  pokazao sam da su Kuči imali ranije zimska staništa u Albaniji, da su isto tako imali zimska staništa u Albaniji Bušati koji ulaze prilikom formiranja u sastav Pipera itd.” (feljton u dnevnom listu "Publika”, 7. oktobar 2003).

      Dakle akademik SANU kaže da se u Crnoj Gori nijesu "očuvala stara slovenska plemena", baš kako sam mnogo puta tvrdio, mi smo starośedioci sa slovenskom primjesom, nijesmo Sloveni. Slovenski jezik smo primili u vrijeme dok su Sloveni na ovim prostorima imali političku moć i brojčanu nadmoć, a to je bilo tokom cijelog srednjeg vijeka.

      Piperi su mješavina Vlaha, Albanaca, vjerovatno i Slovena i Kelta, isto tako su i druga plemena crnogorska sastavljena na sličan način, a to je potvrdila i DNK analiza haplogrupa crnogorskih muškaraca, to sam predstavio na Analitici u junu 2012. godine.

      Ruski naučnik Pavle Rovinski, koji je skoro 3 decenije proboravio u Crnoj Gori, 1897. godine je navodio uznapredovale bajke o Crnogorcima kao doseljenicima, kao „pokosovskom zbijegu”, a onda se tim bajkama suprostavlja iznosi svoje mišljenje:

     "A s kim su vojevali i pobjeđivali Balšići? S kim su se, konačno, tako dugo borili protiv Turaka, pred kojima su već bile pale Srbija, Bosna i Hercegovina? Sve s tim starosjediocima – Bjelopavlićima, Ozrinićima, Piperima, Zećanima itd. koje sadašnji njihovi potomci, u svome neznanju i puni sujete, sa prezirom nazivaju Bukumirama, Lužanima, mrtvim ljudima – sve ne shvatajući da su to njihovi slavni hrabri preci.” (Pavle Rovinski, Etnografija Crne Gore, tom I, CID, Podgorica, 1998, strane 82 i 83)

       Rovinski odbacuje bajku o Crnogorcima kao "pokosovskom zbijegu" - zbijegu Srba koji su poraženi u Bitki na Kosovu 1389. godine.

5-rovinskiAko su Crnu Goru stvorili Srbi, onda da Nikolić odgovori na neka pitanja: Srpska narodnost je u Crnoj Gori izmišljena u 19. vijeku, Sima Milutinović Sarajlija je usadio u svijest svom učeniku Njegošu srpsku ideologiju, a Njegoš je tu ideologiju prenio na Crnogorce. I to je sva i cijela istina, uz dodatak da je nekakva srpska nacionalna (pri)misao postojala u Crnoj Gori i prije Njegoša, ali je bila beznačajna i nevažna. Srpsku narodnost u Crnoj Gori je jednostavno - Njegoš izmislio. Na sljedeća pitanja može da odgovori Toma Nikolić, ili bilo ko drugi:

     Ako Srbi (kao narodnost) kod nas nijesu izmišljeni u 19. vijeku, zašto Domentijan, posljednji učenik i biograf sv. Save, polovinom 13. vijeka naše more - ne zove Srpsko more, već ga zove Dioklitijsko more?

     Ako Srbi kod nas nijesu izmišljeni u 19. vijeku, kako je moguće da nam je kapa vjekovima starija od šajkače - kape Srba iz matice?

     Ako Srbi kod nas nijesu izmišljeni u 19. vijeku, ako su Srbi stvorili Crnu Goru, zašto nam se država ne zove Južna Srbija, zašto se nikada nije zvala srpskim imenom, nego se zvala Prevalis, pa Duklja, pa Zeta, pa Crna Gora? Kako to da su Srbi stvorili Crnu Goru, a nijesu državu po sebi imenovali, nego su je nazvali Crna Gora, a sebe su nazvali Crnogorcima? 

     Ako Srbi kod nas nijesu izmišljeni u 19. vijeku, nego su nam Srbi stvorili državu, zašto se naša kapa ne zove srpska kapa, već se zove - crnogorska kapa?

     Ako Srbi kod nas nijesu izmišjeni u 19. vijeku, zašto se naša nošnja ne zove srpska nošnja, već se zove crnogorska nošnja?

     Ako Srbi kod nas nijesu izmišljeni u 19. vijeku, zašto nam se crkva u Ustavu knjaževine Crne Gore iz 1905. zove Crnogorska crkva, zašto se u tom najvažnijem pravnom dokumentu ne naziva Srpska crkva? 

     Ako Srbi kod nas nijesu izmišljeni u 19. vijeku, zašto nam se narodna igra ne zove srpski oro, nego se zove crnogorski oro?

     Ako Srbi kod nas nijesu izmišljeni u 19. vijeku, zašto postoji 100.000 dokumenata u kojima se stanovnici ove zemlje imenuju Crnogorci i jedan drugog zovu Crnogorcima? Što im je trebalo da se tako muče i da komplikuju, zašto sebe jednostavno nijesu oslovljavali kao - Srbe?

     Zar iz svega ovoga nije jasno da je termin Srbin samo etiketa nalijepljena preko našeg narodnog bića? Zar i iz ovoga nije jasno da je srpstvo politička ideologija koju je u Crnu Goru donio Sima Sarajlija

Miroslav ĆOSOVIĆ

 

 

Komentari: 46

Милош, а не Кећо

20. 12. 2016 - 00:32

Што кажу братски српски историчари? Је ли Тома стварно од Кећа Понтина, има ли неко старије предање, можда је од Милоша Обилића? Дајте нека српски историчари претраже архив Београдске патријаршије, тамо сигурно стоји да је Тома од Милоша Обилића!
markoni

20. 12. 2016 - 00:46

Da se ovakve,i teme slicne ovoj,vodile mnogo prije ne bi se srpstvo toliko sirilo ni spominjalo.Oni za sebe zbore da su "sveti"narod :) sto je vise no smijesno.Ako su oni sveti,ostali su nivo vise dosegli. Istina je,da su osvajacka nacija.Vodili su se metodama " zavadi pa vladaj".Izlazili su na cetiri (4) mora,toliko zemlje okupirali,sami sebe proglasavali za careve i od DRUGIH UZIMALI ISTORISKE LICNOSTI I PRISVAJALI jer taj "sveti narod" nije imao nikad svoje. Ali,od sve te zemlje,od svog tog mora- dosli su do toga dje su sad-NIDJE. Okupirali su Crnu Goru,pa objavili: U Crnoj Gori ce sami odlucit oce li se pripojiti nama ili ostat tu dje su,volja je na narodu !!! Samo su zaobisli pricu da su pobili "bracu"(sto nikad nismo bili a jos manje od tad)... Kao sto pomenuh gore : izlazili na cetiri mora,a vjerovatno je da ce izac na cetiri rjecice...Da sto valjaju,ne bi se ostali micali od njih !
Rade

03. 02. 2017 - 12:36

Tačno Markoni, 4 rječice je sve što će njima da ostane. Nedavno u jednoj fejsbuk grupi viđoh nekog velikosrbina koji tvrdi da je u 19. vijeku neki "srpski brod potopila podmornica" - rekoh svašta, đe na Savi i Dunavu imaju podmornice??? :P
Miki

20. 12. 2016 - 01:06

Ovaj je iz Pipera ka ja iz Niš (daleko bilo)
@

20. 12. 2016 - 01:31

Sto nam Teslu ne priznaju nego njega.Eto im ga kakav je nista nam ne treba
CRNOGORSKI 007

20. 12. 2016 - 18:09

TREBA ,TREBA ,DA OBUCAVA NASE GROBARE,TO JE COVJEK SA ISKUSTVOM.
D

28. 12. 2017 - 21:15

Po ovom tekstu, Tesla je Vlah iz Dalmacije. Podgorica, Kolasin, Berane, Bijelo Polje, Plav, Andrijevica, Bar - to su sve albanci. Osim sto se bavite pricama austrijskih konzula, malo prionite u vas Kotorski arhiv pa nadjite da je Radoslav Bozidarov rukovodio sprsko-pravoslavnim plemenom Piperima, 1600 i neke godine. Pravo albansko ime, cist muhamedanac. Kako ste nastavili, nema izgleda nista od pravih Crnogoraca - Bokelji su Hrvati, Niksicani i Pljevlja su Vlasi, ovi su Albanci, jedino Cetinje pravi Crnogorci... Uzmite malo i citajte po arhivima, a ne posle da se cudite sto, ne srbijanski istoricari, nego bilo koji istoricari apsolutno ne reaguju na te ove vase novokomponovane. Ako izuzmemo Hrvate i Albance - dokazane prijatelje Crnogoraca koji su u Polimlju ubijali pravoslavne Crnogorce, a Hrvati veoma lepo postupali prema zarobljenim Niksicanima 90tih. Vec ste zaboravili sve?
SSSS

20. 12. 2016 - 01:49

Srbija da nije Crnogoraca nebi imala predsjednika,direktora i ostalih funkcionera. Svi su iz Crne Gore ili vode "poreklo", mozda je i Vucic "poreklom" iz Trubjele kod Niksica.
daka

20. 12. 2016 - 13:48

i to sto kazes.zato se gore toliko i krade.niko ne voli da zavuce ruku u drzavnu kasu ko crnogorac dok drzava propada :D
CRNOGORAC

20. 12. 2016 - 05:32

Ako je tako kako Nikolic kaze da su njegovi porijeklom iz Pipera od Bozovica ato mu mogu tesko vjerovati posto Crnogorac nema porijekla no je Crnogorac ili nista, crni Tomo ako je to istina ko ti ukrade to porijeklo ili ga prodadoste ka po obicaju za srpstvo i zobnicu Srpsku.
hehe

20. 12. 2016 - 05:56

E moj Ćosoviću...pa eto i ti potvrdi da je Toma u pravu...Crnu Goru su stvorili Srbi.Znaci da Toma ne grijesi.
Bila su i braća

20. 12. 2016 - 06:44

Kato od kojega su Katunjani, Cuco od kojega su Cuce, Banjo od kojega su Banjani, Njego od kojega su Njeguši...Ta predanja su budalaštine koje su nam došle glave. Kopajući jamu drugima kopamo je i nama. Ako je taj Kećo živio u XIV-XIV vijeku, i ako od njega vodi porijeklo polovina stanovništva Crne Gore, đe su onda Dukljani, Zećani. To je ista priča kao i ona da su nam preci došli s Kosova. U oba slučaja ispade da u Crnu Goru nije niko živio. PREDANJA SU NAJVEĆA BUDALAŠTINA, NAJVEĆE ZLO ZA CG ISTORIJU.
Malisor

20. 12. 2016 - 08:43

u pravu si, i ja se protivim ideji o zajednickom pretku, to je svojstveno za plemenska drustva, jer plemena misle da vode porijeklo od istog pretka itd. To su gluposti i ja pricam mojim malisorima, ako smo od Bon Kecia, koji je dosao iz Hercegovine onda ko su arbri, iliri, pelazgi itd, ko je njih nasledio....
Pivljanin1

04. 07. 2017 - 04:16

"Predanja su najveca budalastina" pa nemoj da se zoves Crnogorcem!!! Bez predanja nema naroda. Dakle ovo za "keca pontina" je obicna laz nema nikakvih podataka niti predanja za to. Vasojevici su od Nemanjica i to svi znaju to je i Kralj Nikola priznao. Dosta nas u CG su sa Kosova pa normalno, Srbadija je jedno tijelo tako bilo preko milenijuma seoba i selidba je bilo koliko hoces.
Buba Beograd

20. 12. 2016 - 07:15

Veliki problem crnogorske države što je nažalost sa intelektualnim kapacitetima u ozbiljnoj krizi.Ovaj način pravdanja pred jednim srpskim Grobarom i dokazivati čovjeku koji je kupio diplomu u šesdesetoj godini vrlo je tužno za autora ovog teksta.Dokazivati apsurdne stvari koje tvrdi neka budala je ordinarna glupost,pa to i hoće srpski nacionalisti.Dokazivati da je zemlja okrugla je besmisleno ,a ako neko tvrdi drugačije onda se za njega treba pobrinuti na neki drugi način ,za to postoje specijalizovane ustanove.Ovaj autor ide i dalje izjednačava Njegoša i Tomu Nikolića grobara.Nije tačno da je Njegoš izmislio srpsku narodnost u Crnoj Gori.On je pdjednako pisao i govorio i o srpstvu i jugoslovenstvu ,hrvatstvi i svim južnoslovenskim neoslobođenim plemenima i narodima.Sebe je smatrao Crnogorcem što se vidi iz njegovih putnih isprava ,a iz svega što je radio.
bosiljka

20. 12. 2016 - 10:29

S Tomom grobarom se spridaju đe god mrdne bez u Crnoj Gori. U Crnoj Gori s bave njegovim poreklom! Bolje se bavite ovima vašima što idu kod Toma po upustva kako da lagumaju Crnu Goru.
bosiljka

20. 12. 2016 - 13:44

Znamo ih DF i SNP, ali ovdje budale najbolje prolaze, zato i Toma, pa nije on kriv nego prosveta tj. CANU. Kako su četobase sa Ristom i klerom SPC krenule da "prosvecuju" za koji dan nece Turaka postojat cak ni u TURSKOJ..
Vasojevic

20. 12. 2016 - 08:04

Cijeli tekst je suplja prica.Daj malo o ovim naknadama sto su umanjili majkama sa troje djece.Daj malo o povecaju kostanja auto puta za 176 miliona dolara.Ajmo malo o Budzetu CG, malo o poreskom dugu uglavnom tajkuna od 700 miliona.Dosta je vise o cetnicima i partizanima, ko je odakle i ko ga je pravio..Kome je do istorije nek cita knjige.
nole

20. 12. 2016 - 15:32

Evo ga opet ovaj iz "prvog srpskog plemena".Mi drumom a on šumom.Ti i Artur morate da se upoznate jer ste jednake pameti i jednko neostvareni ljudi.
CG

20. 12. 2016 - 08:23

I DA DODAM Gos. ĆOSOVIĆU, ZAŠTO TI ISTI KOJI SEBE NAZIVAJU SRBIMA KAD POĐU VAN CRNE GORE NAZIVAJU CRNOGORCIMA? DA NIJE U PITANJU STID? JELI GOSPODO POLITIČKI NEBESKI SRBI. Najgora je naša pogan koja eto više voli da je izmišljeni nebeski narod koji polije 550 godina nestadoše ka ono lanjski snijeg, umjesto da su ponosni i gordi Crnogorci.
Sjever za CG

20. 12. 2016 - 08:48

Ko to kaze da nazivaju sebe Crnogorcima?Vremena su se promijenila.Sad se stide da to kazu vani.
nole

20. 12. 2016 - 15:35

Posle svih ovih ratova i genocida koje ste nametnuli i uradili a izgubili sledećih 100 godine treba da vas je sramota da kažete da ste srbi
.....ponosni i gordi...

21. 12. 2016 - 09:35

....što se svakodnevno gine u Crnoj Gori-evo bezmalo tri decenije...?! Svak se kiti-svojim cvijećem-oliti onim što ima...u izobilju? Uz konstataciju-da je gordost smrtni grijeh...a današnji "ponos"-proizvod vremena i nesoja-koji se ponose sa onim od čega se CRNOGORCI STIDE od pamtivijeka...! Devalvacija i njena baza osobene gu...poremetiše-VJEKOVE....!
Montenegro

20. 12. 2016 - 09:45

Ljudi, Srbi ne postoje? oni su Crnogorci
MNE

21. 12. 2016 - 07:50

Normalno da su Crnogorci. Srbima su Turci usahli nasledje.
danilo s.

20. 12. 2016 - 10:50

Mislim da g. Cosovic grijesi. Ne u ovim cinjenicama, vec, po obicaju, u zakljuccima? Naime, nema ni sumnje da su Crnogorci autentican narod i nacija (od 19-og vijeka) - razlicit od Srba. Medjutim, Srbi i srpstvo su bili "prisutni" u CG i prije Njegosa (Buba je u pravu - nije Njegos stvorio "srpstvo", ali jeste "kosovski i obilicev mit"). Glavni izvor srpstva je naziv "srpski milet/raja" za sve vjernike koji su bili pod crkvenom jurisdikcijom Pecke patrijarsije u doba Osmanske imperije. Tako da je cesto "srpstvo" bilo sinonim za pravoslavlje (To pominju mnogi Srbi - kao S.Matavilj, npr). A Cetinjska mitropolija je bila (nominalno) dio Pecke patrijarsije sve do 1776 g. Zato nije ni cudo sto su se ti pojmovi cesto brkali, odnosno koristili vise za vjersku, nego za etnicku pripadnost, da bi se, tijekom vremena, poistovjetili. Otuda i nema "srpstva" bez "svetosavlja" (SPC). To sto su mnogi presli u "drugu vjeru", treba zahvaliti brutalnoj ekonomskoj i drustvenoj devastaciji CG od 1918.
Danilo da pažljivije čita

20. 12. 2016 - 11:11

Ćosović je 100 puta na Analitici napisao da je srpska NARODNOST u CG izmišljena u 19. vijeku. I 100 puta je napisao da je srpska ideja postojala i prije Njegoša, ali je bila beznačajna i nevažna.
zelenas

20. 12. 2016 - 11:34

Ne zna se ko je gori ili grobar ili tvorac ovog teksta , Ja sam upozorio Analitiku da ne pisu gluposti ali oni nastavljaju da rade protiv sebe .Pa postoje mape iz tog perioda sa sastavom stanovnistva na ovim prostorima . Citaoci imate mapu iz 1686 godine u gradskom muzeju blizu bivseg hotela "Crna Gora" pa pogledajte.Crna gora je stara 1300 godina a jos nemamo vlastodrsca sa ovih prostora kojega smo mi postavili ,Mozda samo Nemanjici ili Scepan Mali koje mi negiramo.
JT

02. 01. 2017 - 21:16

Ma ti se zelenas kao sto sam ja bjelas. Ajde ne lazi i ne pretvaraj se,Drazine ti masne brade!
dali

20. 12. 2016 - 12:18

e nemogu da vjerujem da vam je ovo bitna vijest i da trošite toliko emocija i snage da dokazujete što smo i ko smo tako da će nam neko još ispričati da smo njemci porijeklom zagolicalo bi dostinu pa bi možda i sebe ubjedili u to jer mi volimo da češljamo po istoriji a jadni nebili sad živimo a ne u prošlosti imamo mi svoje probleme kako preživljeti a svi smo se našli ko smo i što smo
Slucajni turista

20. 12. 2016 - 12:22

Jeste, sve je to lepo rekao pisac,ali problem je sto neko ko nije istoricar treba o tome da pise,a svi ostali i istoricari i naucnici osim nekoliko penzionera i staraca,doktora nauka iz one bivse drzave,mudro cute I trude se da se ne zameraju tim istim koji su prilepili tu srbijansku etiketu preko usta.Imam jednu koleginicu koja je po majci poreklom sa ovih prostora,pa ona vise mrzi crnogorce i Crnu Goru nego srbijanci.E to je problem,taj neki unutrasnji ostrakizam,bezanje, izgon iz crnogorskog drustva i matice i pripajanje drugim maticama (nije to samo slucaj samo u Srbiji,nego i u drugim jugo-republikama),taj neki da kazem nesojluk,neka samonametnuta krivica,stid od svoje zemlje i porekla i pokusaj da se sve to spere i ocisti i da takva osoba nema nikakve veze sa zemljom iz koje potice koja ga je othranila i na zalost u kojoj je zadojen mrznjom prema toj istoj zemlji.
Cist racun duga ljubav

20. 12. 2016 - 12:47

Uz pretpostavku da je Tomin predak iz Pipera dosao u Srbiju prije 200 godina, Toma je otprilike 8.-a generacija od toga pretka koji je za njegove gene zasluzan 1/256, to jest grubo receno 4 promila. Toliko o znacaju tog istorijskog pretka na Tomin genetski sadrzaj. Ipak Toma se sa ta 4 promila ponosi vise nego sa ostalih 996. Jedan vrlo selektivan covjek.
DRAČANIN

20. 12. 2016 - 15:44

ako smo skoro svi od albanaca, đe su onda potomci crnogoraca zećana pravoslavaca na čelu sa Stefanom Nemanjom Podgoričaninom koji su živjeli u CG krajem 12 vijeka? ovaj članak ima toliko rupa da je skoro neprihvatljiv, ukoliko ne prihvatimo bajke kako kaže sam autor.Poenta je da smo isti narod sa Srbima,Hrvatima i Bošnjacima što potvrđuje jedan zajednički jezik i dnk analiza, a sa albancima nemamo ni zajednički jezik ni dnk, tako da je time sve jasno, mi smo jedno zajedničko južnoslovensko pleme koje poneki radikalni srbin zna da nazove srpskim plemenom, dok su crnogorci,hrvati i bošnjaci nesaglasni sa tim, ali potvrđuju da su jedan narod (Njegoš,Ivan Mažuranić,Ljudevit Gaj,Vuk Karadžić,Ivo Andrić,Meša Selimović,Mak Dizdar,Nedim Filipović), što se takođe vidi iz djela italijana alberta fortisa koji je obišao naše krajeve 1774 godine i utvrdio mnoge činjenice, kao i najvažniju koja važi i danas a to je da smo jednoga roda i krvi, koji žive u savršenoj neslozi zbog različitih vjera..
L Dabanović

20. 12. 2016 - 17:07

Danas je čudo na čudima-starije generacije istoričara prećutali da reču da je srednjovjekovna država Nemanjić i njeno srpstvo 'kaput'/pokojno i da ga je Njegoš takvog iz sevapa književno u mitove opoja za pamćenje.A da je Njegošu srpstvo uzeo da mu prestavlja vjeru pravoslavnu onima koji su nekad živjeli u Nemanjića državu i prišli pravoslavlju.Car Srba je sebe bio proglasio da je i car Grka.Ona Grčka 4ß simbola su Srbi preznačili u svoje ocilo 'S-ama S-loga S-rbina S-spašava'.A da su Petrovići Njegoš i njihov narod bili Srbi nosili bi ta ocila od glave do pete i nebi im srpstvo zamjenjivalo crnogorstvo i nebi Srbima kroz vjekove tursko podaništvo klicu zamećalo i množilo.I nebi dojučeranja turska raja mogla danas imitirat pokojno srpstvo pored živih Njegoša i njihovog naroda i da im ona ocila drugi narodi čitaju 'S-am S-rbin S-ebe S-ere'.
Lako je brez Tomana Nikolića..

20. 12. 2016 - 18:08

....no što će mo su onija 107% pragena pestokupljavina od Anadolije do Balkana-te Amerikanski biogenetičari nađoše kod današnjih crnogoraca u KBC CG januara 2010 godine? Interesantno-da kod ovih crnogoraca (404 ispitanika-laboratorijski propipane krvi)-ne nađoše ni promila gena CRNOGORACA PETROVIĆA NJEGOŠA...(OVAJ PORTAL JUNA-2011-TEMA " SLOVENSTVO NI U NAZNAKAMA"-OD AUTORA MIROSLAVA ĆOSOVIĆA...? Pored ovog-štiva-vrijedno je i štivo Miroslava Ćosovića-u kojem gos. Mirosav kategorički tvrdi da su Njegoš i knjaz Nikola u prvoj polovici XIX stoljeća na svojim LAŽIBAJKAMA(Gorski Vijenac i dr.djela) -posrbljavali Crnogorce i Crnu Goru...?! Što bi znaveni rekli-ajde Njegoš u ta doba(XIX stoljeće)-ali đe knjaz Nikola-rođen 1841 godine-da još u utrobi svoje majke-POSRBLJAVAŠE CRNOGORCE....? I pitanje za kraj. A što nemere "etiketa"-preko crnogorskog bića-a ko može preo holandskije pršuta-etketa "crnogorski proizvod-sušena njeguška pršuta"...-osušena samo na području Njeguša...?
CRNA GORA 007

20. 12. 2016 - 18:27

DOBRICA ČOSIĆ:Laganje je najbolja vrlina srpskog naroda..Mi lažemo da bi varali samisebe,da tješimo druge,mi lažemo za oprost ,mi lažemo da bi seborili protiv straha,lažemo da bi skrivali svoj jad..Laganje je oblik našeg patriotizma i potvrda naše inteligencije..Mi lažemona maštovit i kreativan način...(roman ”deobe”1961. ninova nagrada...) "Uz američke i evropske laži, ravnopravno, ali sramnije i besmislenije su srpske laži urežiji Slobodana Miloševića, a koje raznose i umnožavaju generali, političari inovinari: okupacija Kosova tumači se odbranom državne celine i suvereniteta. Uporušenoj, obogaljenoj i poraženoj Srbiji sa hiljadama ubijenih i ranjenih, proglašavase nacionalna pobeda. Farsa za farsom! Nadrealizam istorije". Dnevnik DobriceĆosića, u noći kada je NATO obustavio bombardovanje Jugoslavije
Vasojević-Crnogorac

20. 12. 2016 - 19:05

Ma kakvi Piperi i bakrači, Toma je čistokrvni Vlah, porijeklom iza planine Karpata, današnje Rumunije!
Nikolicu

20. 12. 2016 - 19:26

Prolupao si.
Wikiliks,Vrbas

20. 12. 2016 - 19:35

Od ovoga nesretnika i u Srbiji već svi bježe,pa on ide u Crnu Goru po porijeklo. A kad ga malo bolje zagledam,ne bi me začudilo i da je Kvazimodo tu prste umešao.
Niksicanin

20. 12. 2016 - 21:45

Cim vidim, autor: Miroslav Cosovic, ma koliko da je naslov zanimljiv, covjek ne moze da procita. Toliko nebuloza, nepovezane price, fikcije, neobjektivnog pristupa, pristrasnosti autora, izmisljane izvora (da, da provjeravao sam poneke izvore iz predhodnih Cosovicevih tekstova i skoro 50% njegovih izvora jednostavno ne postoji). Steta, covjek ima potencijala, ali ovakav stil pisanja, uporno ponavljane jednog te istog (shvatili smo Cosovicu, nismo ni Sloveni, a ponajmanje Srbi, jos manje pravoslavci), na momente vrijedjane citaoca i rasistickih ispada, stvarno ne ide. P.S. Za administratora: Namjera nije da vrijedjam, cinjenice su u pitanju.
?!?!

28. 12. 2016 - 09:48

..."nijesmo Sloveni. Slovenski jezik smo primili u vrijeme dok su Sloveni na ovim prostorima imali političku moć i brojčanu nadmoć, a to je bilo tokom cijelog srednjeg vijeka." zna li ko dje se djedose ti sloveni?
odgovori ti meni

01. 01. 2017 - 01:12

Vecina juznoamerikanaca govore spanjolski, znaci li to da su etnicki spanci ?.
Rade

03. 02. 2017 - 12:33

Nikolić svašta izmišlja kao i svi velikosrbi, sa ciljem "izjednačavanja" našeg naroda sa njihovim. Nema on nikakve veze sa Piperima osim u njjhovim bajkama. Svakako se slažem sa analizom gospodina Ćosovića i dodajem, tzv "srpska primisao" prije Njegoša u Cg je došla sa njihovim prvim okupatorima Nemanjićima, to vazda treba napomenuti. Svako "srbovanje" u Cg bilo je posljedica ili okupacije,ili dejstvovanje određenih vladara izvanjskog porijekla, ili pak vladara koji su rođeni kao đeca iz mješanih brakova sa svetosavcima. Takvi su uvijek gurali naš narod u propast i asimilaciju i protiv njih se vazda treba boriti svim mogućim sredstvima, što ova vlada nažalost ne radi,ali zato ulazimo u Nato pa ipak ima neke nade za opstanak Crnogorstva.
Montenegro

03. 04. 2018 - 15:53

Ljudi priberite se svi smo mi Crnogorci ,covjek kojem je milija druga drzava neka ide tamo kao Nikolic i ostali foteljasi
Piper

02. 07. 2018 - 18:19

Meni je apsolutno fascinantno kako ovaj Cosovic uvijek iznese predanja koja uopste nema ni u tim plemenima. Kako onda Cosovic objasnjava Radoslava Bozidarova, pravoslavca sa slovenskim imenom i prezimenom koji je govorio nasim jezikom i bio predstavnik Pipera pocetkom 17. veka sto ga spomenu Marijan Bolica? Kako onda nema nijednog jedinog imena, pa ni starovlaskog porijekla, vec gotovo sva cista slovenska i nasa. Pogledaj Cosovicu turske deftere iz 1485. i 1497. godine, pa mi reci dje su tu arbanaska? Reci mi su ljudi poput Vuka Djurdjeva, Bozidara Vukotina, Radica Gomnjenova, Bozidara Dabizinova i drugih, koji su bili glave u svojim kucama, da su to sve arbanasi sa sve nasim imenima, jezikom i pravoslavnom vjerom jos u 15. veku, skidam kapu. Naravno da ima i ljudi starovlaskog porijekla, ali nisu arbanasi kada arbanaskog imena i identiteta kod njih nema. Razumijem, tesko je to Cosovicu da shvati, ali postoje istoricari pa ste ih mogli zvati, a ne proglasiti sve sem Cetinjana Albancima
Djuro Vučinić

15. 02. 2019 - 09:43

Meni se čini da je predanja i guslarsku babologiju Ćosovoć naveo kao nešto neprihvatljivo i da nemate prvo njega napadat za usmenu narativnu istoriju sazdanu od predanja. On je samo naveo ušta ljudi vjeruju i da su hroničari 19 vijeka takođe zabilježili ta predanja. Takođe, Piperska prezimena i migracija , unutršnja i ka vani , se čuva u pamćenju Pipera. Mnogo ih je pošlo iz Pipera,danas poznatih Srba,ali nijesam čuo da bi to mogao biti i Toma Nikolić ,znalo bi se to,nema nas baš premnogo različitih prezimena u Piperima . Da ne budem advokat Ćosoviću, on je predanja ,babologiju SPC, naveo kao potku Tomi Nikoliću da kaže kako je "poreklom iz Crne Gore" Svi koji hoće da znaju,Srbi su u dvije seobe potpuno ispraznili Srbiju u koju praznu su se naselili razni narodi,kao i Crnogorci i svi su danas Srbi. Svi koji su mijenjali lice Srbije i u pozitivnom i u negatinom smislu su došli iz naših,Crnogorskih krajeva,sa prostora Prevalitane-države otprva.Duh državnih granica je urođeni čip .
Novi komentar