Milion eura za rekonstrukciju Cvijetne ulice

Vrijednost radova na rekonstrukciji Cvijetne ulice na Starom aerodromu je milion eura, a trenutno je u toku procedura za odabir najpovoljnijeg ponuđača, saopšteno je iz PG Biroa.
Objavljeno: 04. 08. 2017 - 12:06 Promjenite veličinu teksta: A A A

U saopštenju se navodi da će se radovi odvijati na potezu od raskrsnice sa Bulevarom Josipa Broza do raskrsnice sa Ulicom Veljka Vlahovića u dužini od 715 metara.

“Otvaranje ponuda zakazao je za 6. septembar ove godine, a u toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje poslova stručnog nadzora. Rekonstrukcija Cvijetne ulice podrazumijeva izvođenje radova na polaganju hidrotehničkih, elektro i tk instalacija (vodovod, fekalna i atmosferska kanalizacija i javna rasvjeta)”, kazali su iz Uprave Glavnog grada.

Kako navode, širina buduće nove saobraćajnice iznosiće sedam metara sa obostranim pješačkim trotoarima minimalne širine dva metra, razdvojenim od kolovoza i obostranim zelenim pojasom promjenjljive širine do dva metra.

“Projektnu dokumentaciju je izradio konzorcijum „Projecman“ doo Podgorica, „Civil Engineer“ d.o.o. Podgorica, „Verde projekt“ doo Podgorica i „VL inženjering“ doo Budva, a revidovalo preduzeće „Europrojekt“ d.o.o. Podgorica”, navodi se u saopštenju.

Komentari: 1

JAGOŠ.

14. 09. 2017 - 21:19

Mje­šta­ni Beogradske uli­ce već 50 go­di­na če­ka­ju na no­vi as­falt. Uli­ca je uska da se dva auto­mo­bi­la ne mo­gu mi­mo­i­ći, a i na ta­ko loš as­falt, otvo­ri­le su se ru­pe pa je od­vi­ja­nje sa­o­bra­ća­ja sko­ro ne­mo­gu­će. Mje­šta­ni tvr­de da sa istim pro­ble­mom mu­ku mu­če sva­ke go­di­ne, ali da se ni­ko ne okre­će na nji­ho­ve mol­be. Dva da­na je pa­da­la ki­ša i uli­ca je po­pla­vi­la da smo mo­ra­li no­si­ti du­bo­ku obu­ću. Ov­dje ži­vim 50 go­di­na i sta­nje je isto, ka­ko ta­da ta­ko i sa­da. Auto­mo­bi­li je­dva pro­la­ze uli­com jer su se ru­pe otvo­ri­le. Ni­ko se ži­vi ne okre­će na na­še opravdane zahtjeve. Poprilično smo platili komunalije, plaćamo porez na nekretnine - ne pomaže ništa. Violeta K., potpukovnik iz Puteva, neće ni da čuje. Pušta nas da se podavimo. Inače, stanovnicima Cvijetne, čestitamo.
Novi komentar