Glavni grad

Za dvije godine reciklirati 50 odsto otpada

Glavni grad je uložio značajna sredstva u upravljanje  otpadom, prvenstveno izgradnjom deponije “Livade”sa svim pratećim sadržajima  kako bi zbrinjavanje otpada i sekundarna selekcija bila na zavidnom nivou, istaknuto je danas tokom edukacije građana na temu  „Otpad – resurs koji trebamo iskoristiti“ , koju sporovodi Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj u saradnji sa firmom “Medix“ d.o.o. Podgorica.  
Objavljeno: 30. 11. 2017 - 15:39 Promjenite veličinu teksta: A A A

Profesor dr PetarŽivković je istakao da je, do 2020 god. shodno Zakonom definisanim ciljevima potrebno najmanje 50% ukupne količine sakupljenog otpadnog materijala kao što su staklo, papir,plastika i metal iz domaćinstva pripremiti za ponovnu upotrebu i recikliranje. Kada je u pitanju komunalni otpad potrebno se fokusirati na primarnu selekciju, selekciju na mjestu nastanka,  koja u period period važenja plana  predviđa procenat izdvajanja komponenata otpada na samom početku prije nego što se iste odlože u miješani komunalni otpad do 25%,  tj. kao i naknadno izdvajanje iz miješanog komunalnog otpada na postrojenju sekundarnom selekcijom takođe do 25%

Edukacija građana Glavnog grada u oblasti upravljanja otpadom počela je prezentacijom mr Dragana Radonjića,koja je dala ostvrt na Lokalni plan upravljanja otpadom u Glavnom gradu za period 2016-2020 god, kao i kaznenu politiku shodno zakonskoj regulativi. Navedenom prezentacijom građani Glavnog grada su dobili informacije o zakonskoj legislativi u oblasti upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom, strukturi komunalnog otpada u Glavnom gradu, mjestima njegovog nastanka, načina sakupljanja komunalnog otpada, transporta i deponovanja, uz mogućnost reciklaže u cilju korišćenja otpada za zamjenu  drugih materijala koji se upotrebljavaju za izvornu ili drugu namjenu, kao i  obavezama i ciljevima koje je Glavni grad u obavezi da sprovede u cilju što efikasnijeg uvođenja primarne selekcije u Glavnom gradu. Takođe ih je upoznao sa odgovornostima i obavezama inspekcijskih organa i  kaznenom politikom u slučaju postupanja  suprotno zakonskoj legislativi.

O reciklažnim dvorištima na teritoriji Glavnog grada prezentaciju je  održala mr TatjanaMiranović,  kojom je informisala građane o značaju postavljanja reciklažnih dvorišta na teritoriji Glavnog grada, obzirom da predstavljaju jedan od prvih koraka uspostavljanja primarne selekcije, uslovima, načinu i vrstama otpada koje se odlažu u reciklažnom dvorištu, lokacijama na kojim su izgrađena reciklažna dvorišta, vrstama posuda koje su postavljene za odlaganje neopasnog i opasnog otpada iz domaćinstava.

Glavni akcenat edukacije građana Podgorice stavljen je na primarnoj selekciji komunalnog otpada, odnosno na odvajanje suve i mokre frakcije komunalnog otpada odmah na izvoru njegovog nastanka, odnosno u domaćinstvima. Osim toga, zaključeno je da je potrebno kontinuirano preduzimati sve aktivnosti na jačanju javne svjesti, kroz informisanje o značaju primarne selekcije i aktivno uključivanje i animiranje građana i školske populacije kroz ukazivanje na benefite koje ona donosi.

Sledeća edukativna predavanja biće održana:-  6.decembra u 13,00h u maloj sali KIC-a Zeta za građane MZ opštine uokviru Glavnog grada – Golubovci,  kao i 7.decembra u multimedijalnoj Sali KIC-a “ Budo Tomović” u 12 h za školsku populaciju osnovnih škola sa teritorije Glavnog grada.

 

Komentari: 0

Novi komentar