Saradnja Ministarstva održivog razvoja i IRF-a

Subvencije kamata na kredite firmama iz oblasti turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Investiciono- razvojni fond (IRF) nastavljaju program subvencionisanja kamatne stope na kredite odobrene privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva, koji je pokrenut na osnovu sporazuma o saradnji u novembru 2016. godine. 

Objavljeno: 19. 12. 2017 - 12:03 Promjenite veličinu teksta: A A A

Svrha programa je podrška preduzetništvu putem unapređenja postojećih i otvaranja novih mikro, malih i srednjih privrednih društava i pomoći preduzetnicima u oblasti turizma i ugostiteljstva kroz subvencionisanje kamatnih stopa na njihova kreditna zaduženja, čime bi se unaprijedila turistička ponuda, ali i stvorili uslovi za povećanje broja radnih mjesta i ukupnih prihoda u turizmu i sa turizmom povezanim djelatnostima.

"Ciljevi programa su unapređenje kvaliteta i nivoa ponude postojećih hotelskih kapaciteta kroz dogradnju, ekonstrukciju, adaptaciju i opremanje do nivoa kategorije 4 i 5 zvjezdica shodno važećim standardima u turizmu; kupovina već postojećih hotelskih kapaciteta kategorije 3 i manje zvjezdica uz obavezna investiciona ulaganja kojim će se kvalitet ponude unaprijediti do nivoa 4 i 5 zvjezdica shodno važećim standardima u turizmu; prenamjena objekata iz stambenih u turističke kapacitete i investiciona ulaganja za njihovo stavljanje u funkciju turizma, odnosno prenamjena u hotele sa 4 i 5 zvjezdica. Navedeno bi u konačnom rezultiralo unapređenjem nivoa postojećih hotelskih sadržaja kategorije 3 i manje zvjezdica, izgradnjom novih hotelskih sadržaja kategorije 4 i 5 zvjezdica, produženjem glavne turističke sezone, povećanim zapošljavanjem u turizmu i sa turizmom povezanim djelatnostima, te povećanjem prihoda za državu Crnu Goru i njenim boljim pozicioniranjem kao turističke destinacije", navodi se u predlogu programa subvencionisanja kamatne stope na kredite odobrene privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva, u koji je Portal Analitika imao uvid. 

Predmet subvencija su ulaganja u postojeće ugostiteljske objekte kategorije 3 i manje zvjezdica u cilju unapređenja kvaliteta njihove ponude do nivoa 4 i 5 zvjezdica ili u nove ugostiteljske objekte kategorije 4 i 5 zvjezdica iz grupe hoteli, sa izuzetkom apart i kondo hotela, gostionica, motela i hostela.

Subvencije će se odobravati za investiranje u materijalnu imovinu (građevinski objekti, oprema i uređaji, sitan inventar...) ibnematerijalnu imovinu (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, franšize i sl).

"Subvencije se neće odobravati za ulaganje u ugostiteljske objekte za pružanje isključivo usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića: restorani - klasični, specijalizovani i nacionalni restorani; picerija; konoba; grupa caffe barovi (caffe bar, kafana, kafić, kafeterija, disko club, noćni club, bistro pivnica, krčma i sl.); catering objekti; objekti brze hrane; objekti jednostavnih usluga (poslastičarnica, pečenjara, kantina i sl.); projekte kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući zaštitu na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori, kao ni projekte kojim je planirano ulaganje u objekte u kojima se organizuju i priređuju igre na sreću", precizirano je u predlogu programa. 

Korisnici subvencija mogu biti privredna društva i preduzetnici, shodno Zakonu o privrednim društvima. Budžetom Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2017. godinu je za realizaciju ovog programa opredijeljeno 50.000 eura. Sredstva za realizaciju programa subvencionisanja biće opredijeljena u budžetu ministarstva pojedinačno za svaku kalendarsku godinu, shodno Zakonu o budžetu. Ministarstvo će odobravati subvencije sve dok budžetska sredstva za ove namjene budu opredijeljena u budžetu tog resora. 

"Ministarstvo održivog razvoja i turizma će subvencionisati kamatne stope onim klijentima koji za to budu ispunjavali sljedeće uslove: korisnici subvencija mogu biti isključivo korisnici kredita Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, a koji je odobren za investiranje u projekte čiji su ciljevi u skladu sa ovim programom; korisnici subvencija mogu biti isključivo subjekti kojima je kredit od strane Fonda odobren u godini u kojoj je raspisan Javni poziv za subvencionisanje na koji su se prijavili; korisnici subvencija mogu biti isključivo subjekti koji su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata; korisnici subvencija mogu biti isključivo subjekti koji uredno izmiruju svoje poreske obaveze; korisnici subvencija mogu biti isključivo subjekti koji nisu u poteškoćama u skladu sa zakonom, odnosno subjekti nad kojima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, izuzev reorganizacije u skladu sa propisima kojim se uređuje stečaj privrednih društava; korisnici subvencija mogu biti isključivo subjekti kojima za investicioni projekat za koji podnose zahtjev za subvencije nijesu prethodno odobrena sredstva državne pomoći", navedeno je u predlogu programa. 

Fond će, za klijente kojim su prethodno odobrili kreditna sredstva, a koji su podnijeli zahtjev za subvencionisanje u skladu sa uslovima definisanim programom, dostavljati ministarstvu neophodna dokumenta, informacije i podatke koji su uslov za dobijanje subvencije. Ministarstvo će voditi računa da ukupni intenzitet (iznosi) subvencionisanih kamatnih stopa ne prelaze maksimalni utvrđeni intenzitet.

Kredite koji se budu odobravali u ove svrhe, Fond će odobravati u skladu sa kreditnim linijama koje su namijenjene za podršku i razvoj mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika koji planiraju da investiraju u turizam i ugostiteljstvo. Krediti će se odobravati kako direktno korisnicima kredita, tako i posredstvom poslovnih banaka.

"Nakon što Vlada Crne Gore odobri ovaj program, ministarstvo će u saradnji sa Fondom raspisati Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje kamatne stope privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Javni poziv sa neophodnom dokumentacijom će biti objavljen na internet stranicama Ministarstva održivog razvoja i turizma i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore", precizirano je u predlogu programa. 

Korisnik je u obavezi da dostavi ministarstvu zahtjev za dodjelu subvencije sa kratkim i konciznim objašnjenjem po svim kriterijumima, izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata i investicioni program, dok je Fond je u obavezi da dostavi ministarstvu iznos kreditom odobrenih sredstava i iznos kamate, informacije o namjenskom korišćenju odobrenih kreditnih sredstava, informacije da korisnik uredno izmiruje poreze i doprinose, informacije da korisnik ne kasni u otplati kredita dobijenog od IRF-a i da je korisnik otvorio/planirao biznis planom  nova radna mjesta sa podatkom o broju novozaposlenih lica.

Zahtjev za subvencionisanje sa pratećom dokumentacijom se dostavlja u dva primjerka, od kojih jedan mora biti original, a na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade br 19, Podgorica, lično ili preporučenom poštom na arhivu Ministarstva, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za podnošenje aplikacija za subvencionisanje kamatne stope na kredite odobrene privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva za 2017. godinu.“. Razmatraće se isključivo zahtjevi koji ispune sve uslove i kriterijume definisane ovim programom.

Rok za podnošenja zahtjeva za subvencionisanje je sedam kalendarskih dana od dana objave javnog poziva. Rok za donošenje odluke po zahtjevima je tri kalendarska dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Postupak dodjele subvencija u nadležnosti je komisije, koju formira Ministar održivog razvoja i turizma. Zadatak komisije je da na osnovu pristiglih zahtjeva i ispunjenosti programom definisanih uslova i kriterijuma sačini predlog Odluke o iznosu i načinu subvencionisanja za konkretan projekat. Konačnu Odluku o iznosu i načinu subvencionisanja donosi Ministar održivog razvoja i turizma i sa podnosiocima zahtjeva za konkretne projekte zaključuje ugovor o subvencionisanju.

Ugovori sa odabranim korisnicima će biti potpisani najkasnije u roku tri dana od dana objave Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava. Sredstva će se odobravati prema bodovnoj listi od najvećeg broja na niže, a do krajnje raspodjele ukupnog iznosa raspoloživih sredstava namijenjenih za realizaciju ovog programa. Ako posljednji projekat na bodovnoj listi prelazi ukupan iznos raspoloživih sredstava, projekat može dobiti samo dio zahtijevanih sredstava, odnosno onaj iznos koji je preostao u budžetu. Odobreni iznos subvencije će biti uplaćen najkasnije do kraja tekuće godine.

Lista korisnika kojima su odobrene subvencije po navedenom Javnom pozivu sa iznosom dodijeljenih sredstava biće objavljena na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava.

 

Komentari: 1

alternativa

19. 12. 2017 - 19:05

Eto a poslije će da se žale kako je investicioni ambijent loš.
Novi komentar