Lokalna studija

Evo što je planirano da se gradi u Doljanima

Glavni grad objavio je Odluku o donošenju Lokalne studije lokacije „Doljani“ u Podgorici. Planom je obuhvaćeno područje površine 91,52 hektara. Portal Analitika objavljuje šta je sve planirano da   se gradi na tom području. Prema Studiji, planirana je izgradnja groblja, objekata za stanovanje male gustine, tržnih centara, sportskih objekata... O Studiji će se odbornici izjasniti sjutra.
Objavljeno: 20. 12. 2017 - 10:48 Promjenite veličinu teksta: A A A

Prostor u zahvatu Plana prostire se u sjeverozapadnom suburbanom dijelu Podgorice, južno od sliva rijeke Morače, a zapadnom stranom se naslanja na naselje Murtovina.

Namjena prostora u zahvatu planskog dokumenta podijeljena je na površine za: površine za stanovanje, površine za mješovitu namjenu, površine za centralne djelatnosti; površine za školstvo i socijalnu zaštitu; površine za poljoprivredu,  površine za groblja, površine za šume, površine saobraćajne i površine ostale infrastrukture.

Izrada Plana ustupljena je konzorcijumu preduzeća „Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ a.d., „MM Projekt“ d.o.o., „Studio O2“ d.o.o., „Hidrofokus“ d.o.o., sa podugovaračem „Geo & Arh Projekt“ d.o.o

Površine za stanovanje male gustine - Opšte smnjernice za gradnju u okviru ove namjene podijeljene su na dvije zone: zonu A i zonu B. U zoni A, maksimalna dozvoljena površina prizemlja objekta na urbanističkim parcelama do 1.000 m2 je 120 m2, a maksimalna bruto građevinska površina objekta je 360 m2, dok je maksimalna dozvoljena površina prizemlja objekta na parcelama većim od  1.000 m2 je 150 m2, a maksimalna BRGP objekta je 450 m2. Maksimalna spratnost objekata je prizemlje i dva sprata P+2.

U zoni B, maksimalnI indeks zauzetosti  0.3, maksimalni indeks izgradjenosti  0.9, maksimalna dozvoljena površina objekta  500 m2 sa najviše 4 stambene jedinice, a maksimalna spratnost objekata  P+2.

Površine za školstvo i socijalnu zaštitu - U zoni B na urbanističkoj parceli UP1 nalazi se osnovna škola. Ovim planom se daje mogućnost proširenja škole i to do 800 m2 površine u prizemlju, pri čemu ukupna bruto građevinska površina ne smije preći 2.400 m2, kao ni indeks zauzetosti od 0,19 i indeks izgrađensoti od 0,56. Maksimalna dozvoljena spratnost škole je P+2.

Površine za centralne djelatnosti - Ova namjena je planirana za prostor u zahvatu urbanističke parcele UP89 u zoni A, a u zavisnosti od potreba investitora, na parceli je moguće graditi: ugostiteljske objekte, trgovačke (tržne) centre, izložbene centre i sajmišta, poslovne zgrade i objekte uprave, kulture, školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, vjerske objekte, objekte za sport i rekreaciju, privredne objekte, skladišta, stovarišta, koji ne predstavljaju bitnu smetnju pretežnoj namjeni, komunalno-servisne objekte javnih preduzeća i privrednih društava koji služe potrebama područja, kao i javne garaže. Maksimalna spratnost objekata na UP89 je P+2, pri čemu je maksimalna dozvoljena površina prizemlja 120 m2, a ukupna BRGP 360 m2.

Površine za poljoprivredu - Poljoprivredne (obradive) površine su namjenjene prvenstveno poljoprivrednoj proizvodnji. Na ovim površinama mogu se planirati objekti koji su u funkciji gazdovanja poljoprivrednim zemljištem. Na ovoj urbanističkoj parceli UP136 u zoni A mogu se graditi objekti koji su u funkciji gazdovanja poljoprivrednim zemljištem, a njihova spratnost ne smije preći prizemlje i dva sprata, površinu prizemlja od 150 m2, odnosno ukupnu BRGP od 450 m2.

Površine za groblja -  U zoni B  na UP 2 planirano je formiranje groblja. Prema planskim parametrima crkva i kapela se zadržavaju u postojećim gabaritima.

Površine za pejzažno uređenje javne namjene - U zoni A planirano je sedam, a u zoni B šest urbanističkih parcela na kojima je planirano pejzažno uređenje javne namjene.

Šumske površine - Nelegalno podignuti objekti u šumskim površinama se zadržavaju u postojećem horizontalnom i vertikalnom gabaritu sa mogućnošću rekonstrukcije u postojećim gabaritima, adaptacije i tekućeg održavanja, pri čemu se zadržava postojeća površina pod objektom, postojeća BRGP i spratnost objekta. Legalno podignuti objekti u Šumskim površinama imaju pravo manjih dogradnji (do 30% postojeće bruto etažne površine) uz postojeći obje

P.Z.

Komentari: 2

R

20. 12. 2017 - 14:14

Veliki planovi za tako malo područje.
Ilija

20. 12. 2017 - 17:08

"Površine za stanovanje male gustine"!!! Sad im je na um palo da se rašire. Neka se okrenu i vide što su od PG učinjeli. Ovo je da se čovjek...
Novi komentar