Vlada utvrdila predlog zakona

Uvode kontrolu kvaliteta procjena uticaja na životnu sredinu

Vlada je danas utvrdila predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu kojim je, između ostalog, uvedena kontrola kvaliteta procjena.
Objavljeno: 14. 06. 2018 - 19:30 Promjenite veličinu teksta: A A A

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, predloženi zakon je u potpunosti usklađen sa direktivama Evropskog parlamenta i Savjeta, tako što su precizirani određeni rokovi i dopunjen dio koji se odnosi na način obavještavanja javnosti.

Na današnjoj sjednici donijeta je Odluka o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija (NVO) kojom je, u skladu sa Strategijom unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020, redefinisan postojeći mandat i sastav Savjeta

„Tako da je to tijelo zaduženo, prije svega, za praćenje sprovođenja Strategije, odnosno Akcionog plana, kao i poslove davanja mišljenja na propise, odnosno strateška i druga dokumenta koja se odnose na rad i razvoj NVO u Crnoj Gori“, precizirali su iz Vlade.

Savjet će, kako je saopšteno, činiti predstavnici resornih ministarstava i Kancelarije za evropske integracije u čijoj su nadležnosti oblasti koje su predmet Strategije, odnosno imenovani predstavnici NVO koji djeluju u tim oblastima.

„Broj članova smanjen je sa 23 na 13, što bi trebalo da doprinese efikasnijem radu. Predsjedavanje Savjetom povjerava se ministru javne uprave, a zamjenik predsjednika će kao i do sada biti iz reda nevladinih organizacija“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će stručne i administrativne poslove za potrebe budućeg Savjeta obavljati Nacionalna kancelarija za saradnju s NVO.

Donijeta je i Uredba o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Uredbom se utvrđuju kriterijumi i postupak izbora predstavnika NVO u radne grupe i druga radna tijela koje obrazuju ministarstva i organi državne uprave, radi sagledavanja pitanja od zajedničkog interesa, ili za normativno uređivanje odgovarajućih pitanja, kao i postupak i način sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

„Najvažnija novina u odnosu na važeća rješenja je proširenje obuhvata sprovođenja javne rasprave i na strateška dokumenta, a ne samo na zakone kako je do sada bio slučaj, a propisuju se i nužni izuzeci od obaveze sprovođenja javne rasprave“, kazali su iz Vlade.

Kako su naveli, propisano je da javna rasprava traje od 20 do 40 dana, u zavisnosti od značaja i složenosti materije, što, kako je ocijenjeno, doprinosi efikasnijem procesu kreiranja akata javnih politika.

„U diskusiji je istaknuto opredjeljenje Vlade za jačanje participativne demokratije koja doprinosi otvorenom i transparentnom radu organa izvršne i predstavničke vlasti i njihov rad čini bližim građanima, doprinosi kvalitetu usvojenih zakona i njihovoj efikasnoj primjeni“, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je donijeta i Uredba o dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade, Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata, kao i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kabineta predsjednika Vlade.

„Čime je u normativnom i administrativnom smislu u potpunosti zaokružen proces preuzimanja dijela poslova bivšeg Ministarstva evropskih integracija“, dodaje se u saopštenju

Vllada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije saradnje sa iseljenicima 2015-2018, za 2017. godinu.

Prilikom predstavljanja Izvještaja, konstatovano je da prošle godine nastavljen posao na zaokruživanju podzakonskih akata, a u drugom kvartalu ove godine se očekuje i donošenje novog Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima.

„Nastavljeno je organizovanje manifestacija i skupova u cilju očuvanje i promocije crnogorske kulture i tradicije, a u sklopu aktivnosti na očuvanju državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori, prvi put su na „Danima iseljenika“ uručene nacionalne nagrade u šest oblasti saradnje sa iseljenicima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se nastavilo sa uključivanjem visokoobrazovnog kadra iz iseljeništva, povezivanjem obrazovnih ustanova iz Crne Gore sa organizacijama iseljenika, organizovanjem Ljetnje škole jezika i kulture u Crnoj Gori i nastavom dopunskog obrazovanja i vaspitanja u državama prijema u okviru iseljeničkih organizacija, te saradnjom sa sportskim organizacijama i istaknutim sportskim radnicima.

„U oblasti zaštite prava i položaja iseljenika, počelo je izdavanje iseljeničih knjižica, a nastavilo i sa zaključivanjem bilateralnih sporazuma između Crne Gore i zemalja prijema o međusobnom priznavanju ličnih dokumenata“, kaže se u saopštenju.

Vlada je prihvatila Opšti kolektivni ugovor o dopuni Opšteg kolektivnog ugovora.

„S obzirom na činjenicu da je u toku rad na izradi novog Zakona o radu, čije je utvrđivanje planirano za III kvartal 2018. godine, dopunom je predviđeno da se važenje OKU produži do 30. juna 2019. Godine“, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je donijeta i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore.

„U okviru kadrovskih pitanja, na dužnost državnog sekretara u Ministarstvu kulture imenovan je Dražen Blažić, a na dužnost savjetnice glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji imenovana je Dragana Marković“, kaže se u saopštenju.

Komentari: 0

Novi komentar