Završena 82. sjednica Vlade

Zamrznuti sredstva koja se koriste za finansiranje terorizma

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 82. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama. Ovim zakonom uređuje se način uvođenja, primjene i ukidanja međunarodnih restriktivnih mjera koje se sprovode u cilju uspostavljanja i očuvanja međunarodnog mira i bezbjednosti, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, borbe protiv terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, razvoja i jačanja demokratije, vladavine prava i postizanja drugih ciljeva u skladu sa međunarodnim pravom.
Objavljeno: 21. 06. 2018 - 17:30 Promjenite veličinu teksta: A A A

Usvajanjem ovog zakona, osnažiće se institucionalni kapacitet za reakciju u slučaju nastupanja situacija koje predviđaju sprovođenje restriktivnih mjera, te ojačati kapaciteti za implementaciju obaveza koje su predviđene referentnim UN rezolucijama, EU direktivama i doprinijeti daljem potvrđivanju Crne Gore kao kredibilnog partnera u realizaciji obaveza i aktivnosti koje doprinose bezbjednosti i sigurnosti u globalnom kontekstu.  Zakonom se, pored ostalog, implementiraju preporuke Komiteta eksperata Savjeta Evrope za procjenu usklađenosti mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) koje se odnose na zamrzavanje sredstava koja se koriste za finansiranje terorizma.

 

Utvrđen je i Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama. Predloženim izmjenama i dopunama uređuje se pitanje finansiranja i održivosti univerzalne poštanske usluge. Propisano je da se pokriće neto troška univerzalnog servisa obezbjeđuje, prvenstveno, iz prihoda ostvarenih po osnovu obavljanja usluge, a zatim iz kompenzacionog fonda Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Ukoliko ova sredstva nijesu dovoljna, eventualno nedostajuća sredstva nadoknađuju se iz budžeta države. Predloženim odredbama zakona sprovodi se usklađivanje sa Izvještajem EK o napretku – pitanje nezavisnosti regulatora i Izvještajem ekspertske misije za pregovaračko poglavlje 10, u cilju ispunjenja završnog mjerila u Poglavlju 10, a koji se tiču obezbjeđivanja pune nezavisnosti regulatora.

 

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (OGP) i usvojila Informaciju o daljim aktivnostima Crne Gore u Partnerstvu za otvorenu upravu s Planom aktivnosti do 2019. godine.

 

Odlukom se obrazuje Operativni tim kojim rukovodi ministar javne uprave, a čiji su članovi predstavnici Kabineta predsjednika Vlade; Kabineta potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku; Generalnog sekretarijata Vlade; sekretari Ministarstva pravde i Ministarstva finansija; predstavnik Privredne komore Crne Gore kao i pet predstavnika nevladinih organizacija čija su područja djelovanja: poboljšanje javnih usluga; povećanje javnog integriteta; efikasnije upravljanje javnim resursima; uspostavljanje sigurnijih zajednica i povećanje odgovornosti kompanija. Imajući u vidu potrebu za unapređenjem koordinacije u vezi sa realizacijom obaveza definisanim članstvom u OGP, a prije svega donošenje godišenjeg Akcionog plana, predloženo je donošenje nove odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima partnerstva za otvorenu upravu.

 

U Informaciji je navedeno da, je u cilju, prevazilaženja trenutne situacije, ministarka javne uprave na održanom sastanku sa delegacijom OGP-a, u junu 2018.godine, predočila punu posvećenost Crne Gore ciljevima ove međunarodne inicijative koja podrazumijeva unapređenje transparentnosti javne uprave, jačanja uloge civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika i drugo. Predloženi Plan aktivnosti podrazumijeva održavanje više sastanaka Operativnog tima sa ciljem izrade Akcionog plana i usvajanje Akcionog plana do kraja ove godine.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Komisije za pripremu Komunikacione strategije Vlade Crne Gore za period februar – јun 2018. godine koji sadrži pregled najvažnijih aktivnosti sprovedenih u dosadašnjem radu Komisije kao i ključne ocjene britanskih eksperata u pogledu trenutnog stanja i osnovnih potreba za jačanjem personalnih i institucionalnih komunikacionih kapaciteta Vlade i ministarstava, kao i predloge i zaključke Komisije u pogledu daljih aktivnosti na jačanju navedenih kapaciteta, u saradnji sa ekspertima iz Službe za komunikacije Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Komisija je u Izvještaju navela da će u nastavku projekta pripremiti Komunikacionu strategiju Vlade za period 2018-2020. sa Akcionim planom za 2018. Predviđene su aktivnosti: izrade strateških komunikacionih planova, uspostavljanje strukture za centralizovano koordinisanje on-line komunikacije Vlade i ministarstava, organizacija obuka za kreiranje različitih vrsta komunikacionih sadržaja, program kontinuirane obuke zaposlenih u organima državne uprave sa ciljem unapređenja komunikacionih vještina, priprema pravila interne komunikacije sa potrebnim uputstvima i ustanovljavanje jedinstvenog izgleda dokumenata Vlade Crne Gore.

U sklopu realizacije evropske agende, Vlada je donijela Uredbu o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište, Nacionalni program za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka sa planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom i Plan upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla koji nijesu namjenjeni ishrani ljudi sa akcionim planom.

Uredbom o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište propisano je da je na tržište Crne Gore dozvoljeno stavljati samo one vrste nove hrane koje je odobrila Evropska Komisija, uvrstila na listu odobrene nove hrane i objavila pojedinačnim odlukama.

Nacionalnim programom za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka sa planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom su  definisani jasni okviri, smjernice i aktivnosti, sa nosiocima i rokovima za njihovo sprovođenje, kako bi se kvalitet sirovog mlijeka u Crnoj Gori unaprijedio do nivoa usaglašenosti sa propisanim zahtjevima EU. Unaprijeđenje kvaliteta sirovog mlijeka je veoma važna aktivnost koju Crna Gora treba da sprovede na putu integracija u Evropsku uniju, pri čemu se posebna pažnja poklanja uticaju kvaliteta sirovine na bezbjednost mlijeka i proizvoda od mlijeka koji se stavljaju na tržište. Pri izradi Programa uzete su u obzir specifičnosti crnogorskog ambijenta, način stočarske proizvodnje, proizvodnja tradicionalnih crnogorskih proizvoda od mlijeka. Poseban akcenat je dat na postupanje sa sirovim mlijekom koje ne ispunjava propisane EU zahtjeve (neusaglašeno mlijeko), s obzirom na to da je to pitanje dio mjerila 1 za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 12.

Upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla, pored važnosti koju ima za sve građane, s obzirom na to da ima uticaj na javno zdravlje, predstavlja veoma važnu aktivnost u dijelu integracionih procesa u EU, u dijelu Pregovaračkog poglavlja 12. Planom je predviđena izgradnja jednog objekta za preradu nusproizvoda i dva sabirna centra, sa 5 transportnih ruta za prevoz proizvoda, kao i model za sakupljanje nusproizvoda na mjestu nastanka i predlozi za finansiranje ovog modela.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli uslovnih dotacija opštinama za 2018. godinu.  Odlukom je,  na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave, postavljen pravni osnov da se Opštini Danilovgrad na ime uslovnih dotacija za realizaciju prioritetnih investicionih projekata iz budžeta države dodijeli 198.000,00 eura.

 

Komentari: 0

Novi komentar