ZANATSTVO – PROGRAM

Program podrške doprinosi očuvanju zanatstva

 Program podrške razvoju zanatstva za ovu godinu, čiji ukupan budžet iznosi 30 hiljada EUR, trebalo bi da doprinese očuvanju i unaprijeđenju zanata koji se pretežno obavljaju ručnim radom i zahtijevaju posebne vještine i umijeća.

Objavljeno: 21. 07. 2018 - 12:03 Promjenite veličinu teksta: A A A

Program, koji je u četvrtak usvojila Vlada, podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava u cilju organizacije i učestvovanja na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama, kao i dizajn i štampanje promotivnog materijala.

„Cilj programa je promocija crnogorskih zanata kroz finansijsku podršku preduzetnicima i zanatskim preduzećima, u smislu podsticanja i omogućavanja organizacije i učestvovanja na sajmovima i manifestacijama“, navodi se u dokumentu.

Specifični ciljevi se, kako je objašnjeno, odnose na jačanje konkurentnosti zanata, povećanje broja zanatlija, njihove konkurentnosti i prepoznatljivosti crnogorskih proizvoda.

Program podrazumijeva finansijsku podršku baziranu na principu refundacije.

Sredstva predviđena programom se, kako je objašnjeno u dokumentu, ne mogu koristiti za troškove koji se direktno odnose na proizvodnju i distribuciju proizvoda i nabavku kompjuterske opreme, aktivnosti koje su već podržale druge institucije, sponzorstva za učešće na radnim seminarima, konferencijama, kongresima, posjete kupcima na stranim tržištima i sajmovima bez izlaganja.

Podrška koju odobri Ministarstvo ekonomije pokrivaće 50 odsto troškova predviđenih prijavom, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV). Preostalih 50 odsto troškova treba da bude pokriveno iz sopstvenih izvora podnosioca prijave.

„Zanatlija je u obavezi da finansira 100 odsto troškova do završetka aktivnosti za koju konkuriše, dok mu se nakon pozitivne ocjene odobravaju sredstva u okviru programa. Zanatlijama može biti odobreno 50 odsto opravdanih troškova, odnosno do tri hiljade EUR za učešće na međunarodnom sajmu, a na domaćem do dvije hiljade EUR, bez uračunatog PDV-a“, navodi se u programu.

Za aktivnosti koje se odnose na dizajn i štampanje promotivnog materijala, zanatlijama će biti obezbijeđeno 50 odsto opravdanih troškova, odnosno do dvije hiljade EUR, bez PDV.

Korisnici bespovratnih sredstava u okviru programa mogu biti isključivo zanatlije registrovane u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) i kod Zanatske komore, odnosno preduzetnici i preduzeća kojima je pretežna djelatnost obavljanje jednostavnog ili složenog zanata.

Prijave mogu podnijeti zanatlije iz Crne Gore, koji obavljaju zanatsku djelatnost najmanje godinu, registrovani u CRPS-u ili kod Zanatske komore, posluju 100 odsto u privatnom vlasništvu, nijesu imali gubitke u poslovanju u posljednjoj finansijskoj godini i redovno izmiruju poreze i doprinose.

Programom nijesu obuhvaćeni preduzetnici ili preduzeća koja se bave poljoprivredom, ribarstvom, brodogradnjom, proizvodnjom čelika, koksa i rafiniranih naftnih i duvanskih proizvoda, proizvodnjom i prodajom vojne opreme ili usluga, bilo kojim aktivnostima koje se smatraju nezakonitim ili štetnim po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje, igre na sreću, alkoholna pića, ljekovi u dijelu distribucije, bankarstvo i osiguranje, trgovina, građevinarstvo, trgovina valutama i hartijama od vrijednosti, nemoralne i nelegalne aktivnosti.

Nakon što je Vlada usvojila program, Ministarstvo ekonomije ima obavezu da raspiše poziv sa uslovima i kriterijumima za učešće. Program će biti otvoren dok se ne plasiraju planirana sredstva, najkasnije do 1. decembra.

Krajnji rok za predaju zahtjeva biće definisan pozivom. 

Komentari: 0

Novi komentar