Informacija o ispunjenju mjerila za zatvaranje pregovora u poglavlju 19

Novi Zakon o radu do kraja septembra

Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 19 - Socijalna politika i zapošljavanje i zadužila Ministarstvo rada i socijalnog staranja da intenzivira aktivnosti na pripremi predloga Zakona o radu do kraja septembra.
Objavljeno: 08. 08. 2018 - 11:29 Promjenite veličinu teksta: A A A

Takođe, u zaključcima Informacije se zadužuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da intenzivira aktivnosti na pripremi  Strategije unapređenja života LGBT osoba 2019.-2023. do kraja godine.

 

“Zadužuje se i Ministarstvo rada i socijalnog staranja da do kraja IV kvartala 2018. informiše Vladu o jačanju administrativnih kapaciteta”, navodi se u Informaciji o planu ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u Poglavlju 19 Socijalna politika i zapošljavanje.

 

Kako je precizirano u  Informaciji, Crna Gora donosi izmjene Zakona o radu i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu u cilju usklađivanja s pravnom tekovinom i pokazuje da će do pristupanja imati adekvatne administrativne strukture i kapacitete za pravilno sprovođenje pravne tekovine u oblasti rada i zaštite i zdravlja na radu, naročito kroz jačanje sistema inspekcije rada.

 

“Glavni izazov u okviru ovog poglavlja predstavlja usklađivanje radnog zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije. Crna Gora je intenzivno radila na realizaciji ove obaveze, tako da je u junu 2018. usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Osim toga, pripremljen je Nacrt zakona o radu koji je upućen Evropskoj komisiji na mišljenje u maju 2018. S tim u vezi, potrebno je da Vlada utvrdi Predlog zakona o radu do kraja septembra 2018, kako bi bio ostvaren rok definisan Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2018-2020”, ističe se u Informaciji.

 

Skoro identično obrazloženje odnosi se i na izmjene Zakona o zabrani diskriminacije i ravnopravnosti između žena i muškaraca u zapošljavanju i socijalnoj politici.

 

“Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koji je potpuno usklađen s pravnom tekovinom EU, donijet je u junu 2017. i njime se posebno definiše zabrana diskriminacije po osnovu rodnog identiteta, seksualne orjentacije i/ili interseksualnih karakteristika. U cilju ispunjenja drugog završnog mjerila, Vlada je u junu 2015. donijela Zakon o izmjenama Zakona o rodnoj ravnopravnosti, kojim je definisano da se pitanjima posredne i neposredne diskriminacije po osnovu pola (pored svih oblika diskriminacije), u okviru svojih nadležnosti bavi Zaštitnik/ca ljudskih prava i sloboda i u skladu s tim postupak po predstavkama u slučajevima diskriminacije po osnovu pola prešao je u nadležnost ove institucije. Postupanje Zaštitnika, kao institucionalnog mehanizma za zaštitu od diskriminacije, regulisano je Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore”, ističe se u Informaciji.

Komentari: 0

Novi komentar