Analiza Budžeta za 2019.

Ostaju mjere štednje, nema povećanja plata, najviše novca za razvoj sjevera

Predloženi Budžet za 2019. godinu iznosi skoro 2,4 milijardi eura. Za infrastrukturne projekte biće izdvojeno najviše od sticanja nezavisnosti – 320 miliona eura, od čega 220 miliona za izgradnju auto puta. Prema najavama, gro kapitalnog budžeta biće usmjeren u sjeverni region države. Vlada će u 2019. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 83 miliona eura, od toga 11 miliona eura odmah Regionalnom vodovodu kako bi platili troškove izgubljene arbitraže sa Štrabagom i odblokirali račun koji je u blokadi od ljetos. Među garancijama nema predviđene pomoći za Montenegroerlajns.
Objavljeno: 13. 12. 2018 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

U Budžetu nije predviđena najavljivana koncesiona naknada od izdavanja Aerodroma, niti eventualni prihod od prodaje akcija EPCG, o kojoj se takođe govori.

Predviđeno je da zarade u javnom sektoru budu povećane ukupno 21 milion, što je oko jedan odsto budžeta, što se objašnjava minimalnim povećanjem na račun minulog staža, što znači da nije planirano povećanje minimalne zarade sa 193 eura.

Planirano je zaduženje od 370 miliona eura. Neće biti dodatnih mjera štednje, ali se neće ukinuti ni krizne mjere, što znači da između ostalog ostaje PDV od 21 odsto. Prihodi od PDV-a projektovani su na 652 miliona, 35 miliona više nego u 2018.

Kapitalni budžet za razvoj sjevera: U poređenju sa budžetom  za 2018. godinu prije rebalansa, izvorni prihodi su u nacrtu budžeta za narednu godinu uvećani za 120 miliona na 1,828 milijardu eura, uz predviđeni rast prihoda od poreza i doprinosa u 2019. za 50 miliona eura.

Izdaci budžeta su u 2019. uvećani na 1,97 milijardu, sa 1,822 milijardu eura u 2018. godini. Tekuća budžetska potrošnja, za koju ministar finansija ističe da će biti u cjelosti finansirana iz izvornih prihoda budžeta, projektovana je na 1,63 milijardu eura, sto miliona više u odnosu na budžet usvojen u Skupštini krajem decembra 2017. godine.

Kapitalni budžet je uvećan za 30 miliona, na skoro 321 milion. Prema najavama, gro kapitalnog budžeta biće usmjeren u sjeverni region države.

Deficit budžeta za 2019. godinu projektovan je na 142,2 miliona eura, što zajedno sa 373,6 miliona vrijednom stavkom otplata duga (glavnice za euroobveznice) i nešto više od 40 miliona izdataka za kupovinu hartija od vrijednosti rezultira sa 556 miliona eura nedostajućih sredstava.

1212budzet1

Ovaj iznos, 556 miliona eura, finansiraće se iz pozajmica i kredita u vrijednosti od 370 miliona eura, uz predviđeno korišćenje 180 miliona eura državnih depozita. Naredne godine se računa i na konzervativno projektovanih šest miliona eura prihoda od prodaje državne imovine.   

Primici države sa depozitima projektovani su na 2,384 milijarde, a bez depozita na 2.204 milijarde eura, dok su u 2018. primici bili procijenjeni na 2,004 milijarde eura. Tekući prihodi budžeta za 2019. projektovani su na 1,77 milijardu eura, 90 miliona više u odnosu na ovogodišnje, od čega se 1,11 milijardu odnosi na prihode od poreza i 531 milion prihoda od doprinosa na PIO i zdravstveno osiguranje.

Prihodi od PDV-a projektovani su na 652 miliona, 35 miliona više nego u 2018. a od akciza na 239 miliona, što je sedam miliona manje nego u ovogodišnjem budžetu prije rebalansa.

Od poreza na dohodak fizičkih lica ukalkulisano je 112 miliona eura prihoda. Od ostalih stavki u prihodima budžeta za 2019. najveće su donacije i transferi sa 51,4 milion, prihodi od kapitala sa 37,8 miliona i naknade za priređivanje igara na sreću sa 18,1 miliona eura.

Tekući budžet za narednu godinu iznosiće 910 miliona eura i 59 miliona je veći od ovogodišnjeg. Budžet državnih fondova iznosi okruglo 700 miliona eura, što je povećanje od 33,2 miliona. Tekuća budžetska rezerva iznosi 20 miliona eura.  

Što se tiče izdataka budžeta u narednoj godini, tekući izdaci projektovani su na 816 miliona i 64 miliona su veći od ovogodišnjih. Troškovi bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca bi u narednoj godini trebalo da iznose 472 miliona uz povećanje od 33 miliona, dok su predviđeni rashodi za usluge za 2019. porasli oko 9,5 miliona eura,  na 83 miliona u odnosu na budžet za 2018. godinu. Najviše, 45 miliona, će biti izdvojeno za konsultantske usluge, projekte i studije.

1212vladabudzet

Nacrtom budžeta za 2019. godinu predviđeno je 554 miliona izdataka u vidu transfera za socijalnu zaštitu, od čega 429 miliona otpada na prava iz oblasti PIO, 95,7 miliona rashoda za kamate, kao i 208,9 miliona transfera institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru.

Od transfera institucijama za zdravstvenu zaštitu opredjeljeno je 97,3 miliona, a za obrazovanje 23,5 miliona eura.

Predviđeno je i 14 miliona transfera javnim javnim preduzećima i 6,26 miliona eura transfera opštinama. Transferi institucijama kulture i sporta iznosiće 5,24 miliona. Za NVO sektor će biti izdvojeno šest miliona eura, znatno više od ovogodišnjih 4,62 miliona.  Transferi političkim subjektima predviđeni su u iznosu od 5,6 miliona eura i veći su za 270 hiljada u odnosu na budžet za 2018. godinu.

Krediti: Kako se navodi u Članu 13 Nacrta budžeta, Vlada će u 2019. godini potpisati kreditne aranžmane, ili će postati efektivni, u iznosu do 214 miliona eura.

Tri aranžmana sklopljena su sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), i to za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju zatvora u Mojkovcu, u iznosu do 15 miliona eura, za Projekat rješavanja stambenih pitanja građana po povoljnim uslovima (nastavak Projekta 1000+ stanova), u iznosu od 10 miliona eura, te za nastavak Projekta „Izgradnja i rekonstrukcija predškolskih ustanova u Crnoj Gori“ u iznosu od 10 miliona eura.

Još tri aranžmana sklopljena su sa Evropskom investicionom bankom (EIB)- za ulaganje u infrastrukturu u oblasti obrazovanja u iznosu od 18 miliona eura, za aneks ugovora za projekat Sanacija puteva i obilaznica oko gradova u iznosu do 6 miliona eura, kao i za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu od 40 miliona eura.

1212euri1

Predviđeno je i zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke oklopnih vozila, u iznosu od 30 miliona eura, za koje će kreditor biti određen tokom godine. Sa Svjetskom bankom dogovoren je aranžman u okviru projekta sprovođenja reforme javne uprave, u iznosu od 15 miliona eura. U okviru aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), u okviru projekta „Rekonstrukcija magistralnih puteva“, u ukupnoj vrijednosti od 40 miliona eura, postaće dodatno efektivan iznos od 15 miliona eura.

Sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW), ugovoreno je finansiranje projekta „Program energetske efikasnosti u javnim ustanovama – Faza III“, u iznosu od 45 miliona eura, a sa istom bankom i nastavak realizacije projekta „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2“, u ukupnoj vrijednosti od 28,8 miliona eura, u okviru kojeg će postati dodatno efektivan iznos od 10 miliona eura.

Kako se ističe u nacrtu budžeta, nedostajuća sredstva za finansiranje budžeta za 2019. godinu do 557 miliona eura Vlada će u 2019. godini obezbijediti u cilju otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda, finansiranja kapitalnog budžeta i izgradnje prioritetne dionice autoputa, do visine izvršenja; finansiranja budžetske potrošnje i stvaranja rezerve.

Nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa projekta izgradnja auto puta Bar– Boljare.

1212budzet2

Garancije: Vlada će u 2019. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 83 miliona eura, i to za sljedećih pet kreditnih aranžmana- između Elektroprivrede i Njemačke razvojne banke (KfW) za Projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica u iznosu od 33 miliona eura, između Željezničke infrastrukture Crne Gore i KfW u iznosu od 14 miliona eura, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju tri projekta JP Regionalni vodovod – Crnogorsko primorje u iznosu od 12 miliona eura, između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB), za projekte koji se odnose na rekonstrukciju i unapređenje željezničke infrastrukture u iznosu od 13 miliona eura, uključujući kredit kod komercijalne banke za potrebe JP „Regionalni vodovod – Crnogorsko primorje“ u iznosu od 11 miliona eura.

Predsjedniku više, Skupštini manje - U poređenju sa izdacima za potrošačke jedinice u budžetu za 2018. prije rebalansa, nacrt budžeta za iduću godinu predviđa 170 hiljada veća izdvajanja za instituciju Predsjednika Crne Gore, na nešto više od milion eura.

Skupštini Crne Gore biće opredijeljeno 9,03 miliona, skoro 150 hiljada manje nego ove godine, a Državnoj izbornoj komisiji 407 hiljada eura, za razliku od ovogodišnjih 1,92 miliona.

Ustavni sud  1,13 milion dobio je isti budžet kao i u 2018.- 1,13 milion eura. Za sudstvo će u 2019. biti izdvojeno 29,98 miliona, 220 hiljada eura više nego u ovoj godini.  Za Tužilaštva je opredijeljeno 9,16 miliona eura, a u 2018. 8,95 miliona.

Za Generalni sekretarijat Vlade biće izdvojeno 7.04 miliona, što je značajno više od ovogodišnjih 5,81 miliona. Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte biće smanjeno finansiranje sa 1,33 miliona na 1,19 miliona eura.

1212euri2

Ministarstva: Što se tiče ministarstava, za Ministarstvo pravde je, nakon izdvajanja ZIKS-a u zasebnu potrošačku jedinicu, predviđeno 3,3 miliona eura. ZIKS će se finansirati sa 10,12 miliona eura što je na nivou izdataka za ovu godinu. MUP- u će iz budžeta za narednu godinu pripasti 100,9 miliona, pet miliona više nego ove godine, a Ministarstvu odbrane će se sniziti budžet na 48,66 miliona sa  50,3 miliona eura.  Za Vojsku Crne Gore opredijeljeno je 36,85 miliona, a u ovoj godini 38,97 miliona eura.

Za Ministarstvo finansija biće izdvojeno 129, 9 miliona, za razliku od ovogodišnjih 139,3 miliona eura. Poreskoj upravi namjenjeno je 8,7 miliona, 370 hiljada više nego ove godine.

Ministarstvo vanjskih poslova može u 2019. računati na budžet od 18,42 miliona, pola miliona veći od ovogodišnjeg. Ministarstvu prosvjete će pripasti 154,77 miliona, 7,3 miliona više nego u ovogodišnjem budžetu. Budžet Univerziteta Crne Gore se nije mijenjao i iznosi 19,35 miliona eura.

Ministarstvu kulture je odobreno 6,89 miliona, oko 110 hiljada manje nego ove godine.  CNP-u će naredne godine pripasti 2,5 miliona, 112 hiljada više nego u 2018. godini.

Ministarstvo ekonomije biće finansirano u 2019. sa 10,78 miliona eura, a Ministarstvo saobraćaja i pomorstva sa 15,55 miliona.

Budžet Ministarstva poljoprivrede povećan je na 23,95 miliona eura, a Ministarstva zdravlja na 3,8 miliona sa 2,67 miliona.

Vlada je kasnila sa usvajanjem budžeta zbog donošenja Uredbe o racionalizaciji državne uprave. Tokom skupštinske rasprave očekuje se podnošenje amandmana, čije usvajanje će i oblikovati konačnu verziju budžeta.

 

Foto: budgetingincome.com; ophtek.com; gov.me; romaniaexpirience.com; money.cnn.com

Komentari: 3

Sankanje po snijegu

13. 12. 2018 - 07:28

Za koga na SJEVER ,Tamo je skoro svako 60 % stanovnistva odselilo , Ne postoji plan i strategija koja moze bilo sta vise uciniti za SJEVER , PRAVO STANJE SJEVERA CG JE KATASTROFALNO ,
hajde djavole

28. 12. 2018 - 09:27

Titogradjani stalno porucuju Sjevernjacima da nijesu pozeljni i da se vrcu oklen su dosli pa dako koji poslusa kad seSjver razvije . A mozda i Titogradjani krenu put razvijenog Sjevera . Svud u svijetu su juznjaci sirotinja bez kod nas.
Bak

13. 12. 2018 - 09:47

Lose...bas lose.Punih 10godina plate ne mrdaju.I ne zna se dokle tako...
Novi komentar