Direktor NP Skadarsko jezero Nenad Ivanović zadovoljan sezonom

Turista nikad više

Nacionalni park Skadarsko jezero imao je ove sezone, kako kaže direktor Nenad Ivanović, izuzetan rast broja posjetilaca, bilo ih je više od 85.000 u odnosu na lani, odnosno 38 odsto, a skoro dvostruko više nego 2017. godine.
Objavljeno: 21. 08. 2019 - 12:01 Promjenite veličinu teksta: A A A

Prihodi od ulaznica, prema riječima Ivanovića, do sada su 340.000 eura. Ako se ova-kav trend nastavi do kraja se-zone Nacionalni park „Ska-darsko jezero“ posjetiće 130.000 turista, što bi bio ap-solutni rekord. Benefite, ka-že naš sagovornik, ubiraju i stanovnici koji žive u ovom području.

PODACI

- Novi sistem, e-posjetilac aplikacija dala je onlajn uvid u broj turista, tako da ove go-dine u svakom trenutku zna-mo koliki je broj turista koji krstari Skadarskim jezerom i na kojem je brodu. Svaki turi-sta dobija ulaznicu, koja je u formi jedne lijepe razgledni-ce tako da primjećujemo i kod turista zadovoljstvo, jer dobijaju svojevrstan suvenir - kaže Ivanović.

U toku prošle sedmice zabi-lježili su i rekordan dan po broju posjetilaca – 1.300 ljudi bilo je u nacionalnom parku.

- To je rekord nad rekordima – dodao je on.

U nacionalnom parku nema-ju evidenciju svih posjetilaca, odnosno u statistiku ula-ze samo oni koji krstare jezerom jer se njima napla-ćuje ulaz u park.

- Ima veliki broj turista koji ne krstare jezerom nego uživaju druge ljepote, kao što su pje-šačke staze koje se redovno održavaju, biciklističke staze i tim turistima ne naplaćujemo ulaz - objašnjava Ivanović.

Gosti su, kaže, najviše iz Njemačke, Francuske, Rusije i ze-malja regiona. Na rast broja turista ne samo u parku Ska-darsko jezero, nego i ostalim nacionalnim parkovima, sma-tra Ivanović, uticala je i „agresivna politika preduzeća“ u smislu nastupanja na sajmovi-ma turizma tokom prethodnog perioda.

- Malo je evropskih država odakle nemamo posjetilaca, a imamo i povećan broj turista iz Kine i drugih dalekoistoč-nih zemalja - pojašnjava Iva-nović.

MJEŠTANI

Ove godine na Skadarskom je-zeru je i mnogo više brodova koji prevoze turiste i kojima upravljaju privatni preduzet-nici, mahom mještani Virpa-zara, Rijeke Crnojevića i Vranjine.

- Ima ih više od 100 i od sljedeće godine razmišljamo da i mi nabavimo jedan turistički brodić gdje bismo se kao firma po-javili, kao neko ko nudi usluge prevoza na jezeru. Ono što je dobra stvar je što se povećanjem turista povećavaju beneiti stanovništva koji žive na prostoru NP Skadarsko jezero i koji obavljaju neke od privrednih djelatnosti. Da li je to prevoz turista, da li su to ugostiteljski objekti, iznajmljiva-nje kajaka, bungalova, apartmana... sve ono što je vezano za turizam je ove godine pove-ćano u odnosu na prošlu godi-nu - kazao je Ivanović.

Stanovnici koji žive u ovom po-dručju, ističe on, ostvaruju veće benefite nego prošle godine. 

- To nam je zadovoljstvo jer će i oni shvatiti vrijednost nacionalnog parka - istakao je Ivanović.

Komentarišući nelegalne aktivnosti na jezeru, prije svega krivolov, naš sagovornik ističe da ih je sve manje.

KAMERA

- Ministarstvo poljoprivrede, u saradnji sa Nacionalnim parkom Crne Gore, kroz projekte MIDAS, instaliralo je termalnu kameru i sada ima-mo uvid u 70 odsto površine akvatorijuma Skadarsko je-zero što nam umnogome pomaže da imamo bolju kon-trolu na vodi po pitanju krivolova i ostalih nelegalnih aktivnosti - kazao je Ivanović.

Kamera je počela da radi pri-je 20-ak dana i već je, navodi on, dala rezultate – kako na polju prevencije, tako i u razotkrivanju i procesuiranju krivolovaca.

- Samo saznanje da je postavljena kamera dosta je uticalo kod nekih ljudi da dobro razmisle prije nego što se upušte u neku nelegalnu aktivnost. One koje zateknemo u nelegalnim aktivnostima preda-jemo inspektoru za poljoprivredu i slatkovodno ribarstvo ili, ako je u pitanju krivično djelo, predajemo ih policiji, odnosno nadležnom tužiocu. Kameru na jezeru koriste osim nas i nekoliko drugih državnih organa, između ostalih Uprava policije, tako da je ona višestruko korisna - zaključuje direktor Nacio-nalnog parka Skadarsko jezero.

Komentari: 1

DPS

21. 08. 2019 - 21:53

Norveških turista sedam puta više nego 2011
Novi komentar