INTERVJU: Novoizabrani predsjednik Savjeta ASK Momčilo Radulović o planovima za rad tog tijela

Poboljšanje Agencije biće jasan signal za EU

Ukoliko uspijemo da popravimo situaciju u Agenciji za sprečavanje korupcije, biće to jasan signal Evropskoj uniji da je Crna Gora dostigla stepen institucionalnog i civilizacijskog razvoja koji joj otvara nova vrata u procesu pristupanja, bez obzira na objektivne teškoće na tom putu koje dolaze od samih evropskih faktora, smatra nedavno izabrani predsjednik Savjeta ASK Momčilo Radulović.
Objavljeno: 26. 08. 2019 - 06:24 Promjenite veličinu teksta: A A A

On je u intervjuu Pobjedi najavio i da će Savjet donijeti određene odluke vezane za slučaj javnih funkcionera, čija se imena nalaze na spisku onih koji su od Vlade dobijali stambene kredite po povoljnim uslovima. - I od direktora ASK Sretena Radonjića smo tražili pismeno izjašnjenje o cijeloj situaciji sa kreditom koji mu je dodijeljen. I u njegovom i u drugim slučajevima ćemo se pridržavati zakona, ali ćemo voditi računa i o ukupnom djelovanju ASK i mogućim posljedicama cijele situacije na rad ove institucije - rekao je Radulović. 

POBJEDA: Nedavno ste izabrani za predsjednika Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije. Što će biti prioriteti Vašeg rada u tom tijelu? 

RADULOVIĆ:Moj primarni motiv za prihvatanje ovako teškog i odgovornog zadatka leži upravo u procesu EU integracije Crne Gore. Naime, jačanje institucije ASK i povećanje njene efikasnosti, uz otklanjanje problematičnih elemenata u njenom djelovanju je jedno od najznačajnijih pitanja koje se postavlja kao uslov za dalje napredovanje Crne Gore ka EU. Ukoliko uspijemo da popravimo situaciju u ovoj instituciji djelujući unutar sistema, biće to jasan signal Evropskoj uniji da je Crna Gora dostigla stepen institucionalnog i civilizacijskog razvoja koji joj otvara nova vrata u procesu pristupanja, bez obzira na objektivne teškoće na tom putu koje dolaze od samih evropskih faktora. 

Konkretnih zadataka i oblasti za intervenciju ima puno i moraćemo u prvom periodu da radimo na izradi detaljnog plana budućih reformskih aktivnosti. Te aktivnosti će započeti izradom široke višeslojne analize dosadašnjeg rada ASK i postignutih rezultata u oblastima utvrđivanja postojanja sukoba interesa u vršenju javne funkcije, preduzimanja mjera za njegovo sprečavanje i kontrolisanja ograničenja u vršenju javnih funkcija. Ta analiza će uključiti sve dosadašnje prethodne napore i izvještaje ASK, ali i sve dosadašnje eksterne analize domaćih i stranih relevantnih subjekata (izvještaje EU Komisije, OSCE-a, regionalnih institucija, nevladinih organizacija i drugih…), sa ciljem kreiranja objektivnog i preciznog izvora podataka za internu i javnu upotrebu, čime bi se omogućilo stvaranje osnove za unapređenje rada ASK i poboljšanje njene komunikacije sa relevantnim domaćim i stranim partnerima, drugim zainteresovanim subjektima i ukupnom javnošću Crne Gore. 

Nadalje, potrebno je izvršiti i detaljnu analizu unutrašnjeg procesa rada na donošenju mišljenja o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, kao i procesa vezanih za donošenje preporuka za sprečavanje ugrožavanja javnog interesa i zaštitu zviždača. Moramo analizirati i procese u vezi sa sprovođenjem planova integriteta, ali i u vezi sa zapošljavanjem potrebnih kadrova na planiranim radnim mjestima, uz analizu razvoja ljudskih resursa u daljem periodu. Istovremeno, prioritet će biti i interna i eksterna analiza ukupnog zakonodavnog okvira funkcionisanja ASK, sa ciljem kreiranja inicijativa za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi kreiranja efikasnijeg institucionalnog ambijenta za borbu protiv korupcije. 

POBJEDA: Iduće godine nas očekuju izbori. Što sa pozicije predsjednika Savjeta ASK možete učiniti u svrhu poboljšanja izbornog procesa? 

RADULOVIĆ: U susret novim parlamentarnim i drugim izborima, treba intenzivirati napore da se ojača segment kontrole finansiranja političkih partija i obezbijediti kvalitetan follow-up svih dosadašnjih analiza i istraga koje su u nadležnosti Agencije. U vezi sa izborima i predizbornom dinamikom, sa posebnom pažnjom treba prioritetno razmotriti preporuke OEBS/ODIHR kao i drugih relevantnih međunarodnih organizacija i eksperata (prevashodno EU), uz adekvatnu primjenu svih preporuka koje su zakonski, institucionalno, kadrovski i tehnički sprovodive, uz adekvatno unapređenje određenih odredbi Zakona o sprečavanju korupcije, kao i drugih zakonskih okvira potrebnih za funkcionisanje ASK, sa posebnim osvrtom na set izbornih zakona. 

U tom pogledu, neophodna je intenzivna komunikacija sa međunarodnim institucijama i partnerima zbog korištenja i prenošenja najboljih praksi i iskustava iz regiona i Evropske unije. U skladu sa tim, potrebno je intenzivirati rad na iznalaženju modela za povećavanje iznosa kazni za prekršaje javnih funkcionera, što je i jedna od ključnih preporuka Evropske komisije, koja se u kontinuitetu ponavlja u njihovim izvještajima. U daljem radu ASK je potrebno i snažnije usmjeravanje aktivnosti ka jedinicama lokalne samouprave i lokalnim javnim službama. Iz dosadašnjeg iskustva evidentno je da ne postoji dovoljan nivo svijesti, niti znanja lokalnih javnih funkcionera o Zakonu o sprečavanju korupcije, a samim tim ni o prekršajnim i kaznenim mjerama koje se mogu preduzeti usljed njihovog protivpravnog ponašanja. Takvo neznanje ili nedostatak se ne smije koristiti kao opravdanje, već kao dodatni motiv da se intenziviraju napori ASK da se javni funkcioneri sa lokalnog nivoa detaljnije upoznaju sa svim konsekvencama njihovog eventualnog nezakonskog ponašanja. 

U vezi sa pitanjima zviždača, potrebno je i dalje raditi na unapređenju položaja zviždača, kao instituta koji umnogome može doprinijeti prevenciji korupcije, ali u određenoj mjeri i represiji, uz saradnju sa svim relevantnim domaćim i stranim partnerima i subjektima. U skladu sa gorenavedenim, neophodno je intenzivirati i regionalnu i međunarodnu saradnju radi daljeg usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije sa respektabilnim međunarodnim i regionalnim partnerima poput Internacionalne antikorupcijske akademije i Regionalne antikorupcijske inicijative iz Sarajeva. U tom pravcu treba intenzivirati i napore na zaključenju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu provjere izvještaja o imovini. U dijelu nadzora nad implementacijom planova integriteta, a posebno etičkih kodeksa za članove zakonodavne i izvršne vlasti, potrebno je ojačati aktivnosti i kapacitete, kako same ASK, tako i onih djelova pomenutih javnih struktura koji se njima bave. 

POBJEDA: Što ćete uraditi po pitanju nedavno objavljenog spiska javnih funkcionera koji su dobili stanove ili stambene kredite po povoljnim uslovima? 

RADULOVIĆ: U skladu sa svojim ovlašćenjima, iako je prva sjednica Savjeta ASK trebala da bude protokolarna, cijeneći važnost pitanja koje je u centru pažnje u proteklih nekoliko nedjelja, tražili smo pismeno izjašnjenje od strane direktora i odjeljenja ASK u čijoj je nadležnosti dato pitanje. Pitanje davanja kredita od strane jedne grane vlasti predstavnicima drugih grana vlasti je mnogo šire pitanje od suve primjene zakona. Ovdje se potencijalno radi o ugrožavanju nezavisnosti djelovanja institucija i sistemskom ugrožavanju ustavne podjele vlasti. Zbog toga moramo biti veoma oprezni i temeljni u promišljanju cijele ove situacije, kako bi ponudili sistemsko rješenje, a koje će osigurati neometano sprovođenje ustavnih postulata o podjeli vlasti. 

Naravno, ova situacija ima i svoju snažnu refleksiju na javno mnjenje, ali to je već političko pitanje, a političke ili partijske dimenzije ovog ili sličnih situacija nijesu pitanja za Savjet ASK-a. Kada dobijemo potrebne informacije, započećemo i sveobuhvatan i ozbiljan proces donošenja relevantnih odluka u vezi sa cijelim slučajem. Ovo zato jer se radi o pitanju koje će zasigurno još dugo biti u javnom fokusu i čije eventualne pravne konsekvence sigurno nijesu nešto što zastarijeva preko noći. 

POBJEDA: Na tom spisku nalazi se i ime prvog čovjeka Agencije za sprečavanje korupcije Sretena Radonjića. Hoćete li pokušati da na Savjetu pokrenete pitanje njegovog integriteta? 

RADULOVIĆ:Kao i u slučaju spiska javnih funkcionera i dobijenih kredita, i od direktora Radonjića smo već na prvoj sjednici tražili pismeno izjašnjenje o cijeloj situaciji sa kreditom koji mu je dodijeljen. I u njegovom i u drugim slučajevima ćemo se pridržavati zakona, ali ćemo voditi računa i o ukupnom djelovanju ASK i mogućim posljedicama cijele situacije na rad ove institucije. Svi oni koji rade unutar ASK će morati da budu svjesni da njihovo djelovanje ima mnogo značajnije implikacije na javnost i na ostale institucije, naročito u vezi sa pitanjima integriteta u obavljanju javnih funkcija. On je u intervjuu Pobjedi najavio i da će Savjet donijeti određene odluke vezane za slučaj javnih funkcionera, čija se imena nalaze na spisku onih koji su od Vlade dobijali stambene kredite po povoljnim uslovima.

 - I od direktora ASK Sretena Radonjića smo tražili pismeno izjašnjenje o cijeloj situaciji sa kreditom koji mu je dodijeljen. I u njegovom i u drugim slučajevima ćemo se pridržavati zakona, ali ćemo voditi računa i o ukupnom djelovanju ASK i mogućim posljedicama cijele situacije na rad ove institucije - rekao je Radulović. 

POBJEDA: Nedavno ste izabrani za predsjednika Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije. Što će biti prioriteti Vašeg rada u tom tijelu? 

RADULOVIĆ:Moj primarni motiv za prihvatanje ovako teškog i odgovornog zadatka leži upravo u procesu EU integracije Crne Gore. Naime, jačanje institucije ASK i povećanje njene efikasnosti, uz otklanjanje problematičnih elemenata u njenom djelovanju je jedno od najznačajnijih pitanja koje se postavlja kao uslov za dalje napredovanje Crne Gore ka EU. Ukoliko uspijemo da popravimo situaciju u ovoj instituciji djelujući unutar sistema, biće to jasan signal Evropskoj uniji da je Crna Gora dostigla stepen institucionalnog i civilizacijskog razvoja koji joj otvara nova vrata u procesu pristupanja, bez obzira na objektivne teškoće na tom putu koje dolaze od samih evropskih faktora. 

Konkretnih zadataka i oblasti za intervenciju ima puno i moraćemo u prvom periodu da radimo na izradi detaljnog plana budućih reformskih aktivnosti. Te aktivnosti će započeti izradom široke višeslojne analize dosadašnjeg rada ASK i postignutih rezultata u oblastima utvrđivanja postojanja sukoba interesa u vršenju javne funkcije, preduzimanja mjera za njegovo sprečavanje i kontrolisanja ograničenja u vršenju javnih funkcija. Ta analiza će uključiti sve dosadašnje prethodne napore i izvještaje ASK, ali i sve dosadašnje eksterne analize domaćih i stranih relevantnih subjekata (izvještaje EU Komisije, OSCE-a, regionalnih institucija, nevladinih organizacija i drugih…), sa ciljem kreiranja objektivnog i preciznog izvora podataka za internu i javnu upotrebu, čime bi se omogućilo stvaranje osnove za unapređenje rada ASK i poboljšanje njene komunikacije sa relevantnim domaćim i stranim partnerima, drugim zainteresovanim subjektima i ukupnom javnošću Crne Gore. Nadalje, potrebno je izvršiti i detaljnu analizu unutrašnjeg procesa rada na donošenju mišljenja o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, kao i procesa vezanih za donošenje preporuka za sprečavanje ugrožavanja javnog interesa i zaštitu zviždača. Moramo analizirati i procese u vezi sa sprovođenjem planova integriteta, ali i u vezi sa zapošljavanjem potrebnih kadrova na planiranim radnim mjestima, uz analizu razvoja ljudskih resursa u daljem periodu. Istovremeno, prioritet će biti i interna i eksterna analiza ukupnog zakonodavnog okvira funkcionisanja ASK, sa ciljem kreiranja inicijativa za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi kreiranja efikasnijeg institucionalnog ambijenta za borbu protiv korupcije. 

POBJEDA: Iduće godine nas očekuju izbori. Što sa pozicije predsjednika Savjeta ASK možete učiniti u svrhu poboljšanja izbornog procesa? 

RADULOVIĆ: U susret novim parlamentarnim i drugim izborima, treba intenzivirati napore da se ojača segment kontrole finansiranja političkih partija i obezbijediti kvalitetan follow-up svih dosadašnjih analiza i istraga koje su u nadležnosti Agencije. U vezi sa izborima i predizbornom dinamikom, sa posebnom pažnjom treba prioritetno razmotriti preporuke OEBS/ODIHR kao i drugih relevantnih međunarodnih organizacija i eksperata (prevashodno EU), uz adekvatnu primjenu svih preporuka koje su zakonski, institucionalno, kadrovski i tehnički sprovodive, uz adekvatno unapređenje određenih odredbi Zakona o sprečavanju korupcije, kao i drugih zakonskih okvira potrebnih za funkcionisanje ASK, sa posebnim osvrtom na set izbornih zakona. 

U tom pogledu, neophodna je intenzivna komunikacija sa međunarodnim institucijama i partnerima zbog korištenja i prenošenja najboljih praksi i iskustava iz regiona i Evropske unije. U skladu sa tim, potrebno je intenzivirati rad na iznalaženju modela za povećavanje iznosa kazni za prekršaje javnih funkcionera, što je i jedna od ključnih preporuka Evropske komisije, koja se u kontinuitetu ponavlja u njihovim izvještajima. U daljem radu ASK je potrebno i snažnije usmjeravanje aktivnosti ka jedinicama lokalne samouprave i lokalnim javnim službama. Iz dosadašnjeg iskustva evidentno je da ne postoji dovoljan nivo svijesti, niti znanja lokalnih javnih funkcionera o Zakonu o sprečavanju korupcije, a samim tim ni o prekršajnim i kaznenim mjerama koje se mogu preduzeti usljed njihovog protivpravnog ponašanja. Takvo neznanje ili nedostatak se ne smije koristiti kao opravdanje, već kao dodatni motiv da se intenziviraju napori ASK da se javni funkcioneri sa lokalnog nivoa detaljnije upoznaju sa svim konsekvencama njihovog eventualnog nezakonskog ponašanja. 

U vezi sa pitanjima zviždača, potrebno je i dalje raditi na unapređenju položaja zviždača, kao instituta koji umnogome može doprinijeti prevenciji korupcije, ali u određenoj mjeri i represiji, uz saradnju sa svim relevantnim domaćim i stranim partnerima i subjektima. U skladu sa gorenavedenim, neophodno je intenzivirati i regionalnu i međunarodnu saradnju radi daljeg usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije sa respektabilnim međunarodnim i regionalnim partnerima poput Internacionalne antikorupcijske akademije i Regionalne antikorupcijske inicijative iz Sarajeva. U tom pravcu treba intenzivirati i napore na zaključenju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu provjere izvještaja o imovini. U dijelu nadzora nad implementacijom planova integriteta, a posebno etičkih kodeksa za članove zakonodavne i izvršne vlasti, potrebno je ojačati aktivnosti i kapacitete, kako same ASK, tako i onih djelova pomenutih javnih struktura koji se njima bave. 

POBJEDA: Što ćete uraditi po pitanju nedavno objavljenog spiska javnih funkcionera koji su dobili stanove ili stambene kredite po povoljnim uslovima? 

RADULOVIĆ: U skladu sa svojim ovlašćenjima, iako je prva sjednica Savjeta ASK trebala da bude protokolarna, cijeneći važnost pitanja koje je u centru pažnje u proteklih nekoliko nedjelja, tražili smo pismeno izjašnjenje od strane direktora i odjeljenja ASK u čijoj je nadležnosti dato pitanje. Pitanje davanja kredita od strane jedne grane vlasti predstavnicima drugih grana vlasti je mnogo šire pitanje od suve primjene zakona. Ovdje se potencijalno radi o ugrožavanju nezavisnosti djelovanja institucija i sistemskom ugrožavanju ustavne podjele vlasti. Zbog toga moramo biti veoma oprezni i temeljni u promišljanju cijele ove situacije, kako bi ponudili sistemsko rješenje, a koje će osigurati neometano sprovođenje ustavnih postulata o podjeli vlasti. Naravno, ova situacija ima i svoju snažnu refleksiju na javno mnjenje, ali to je već političko pitanje, a političke ili partijske dimenzije ovog ili sličnih situacija nijesu pitanja za Savjet ASK-a. Kada dobijemo potrebne informacije, započećemo i sveobuhvatan i ozbiljan proces donošenja relevantnih odluka u vezi sa cijelim slučajem. Ovo zato jer se radi o pitanju koje će zasigurno još dugo biti u javnom fokusu i čije eventualne pravne konsekvence sigurno nijesu nešto što zastarijeva preko noći. 

POBJEDA: Na tom spisku nalazi se i ime prvog čovjeka Agencije za sprečavanje korupcije Sretena Radonjića. Hoćete li pokušati da na Savjetu pokrenete pitanje njegovog integriteta? 

RADULOVIĆ:Kao i u slučaju spiska javnih funkcionera i dobijenih kredita, i od direktora Radonjića smo već na prvoj sjednici tražili pismeno izjašnjenje o cijeloj situaciji sa kreditom koji mu je dodijeljen. I u njegovom i u drugim slučajevima ćemo se pridržavati zakona, ali ćemo voditi računa i o ukupnom djelovanju ASK i mogućim posljedicama cijele situacije na rad ove institucije. Svi oni koji rade unutar ASK će morati da budu svjesni da njihovo djelovanje ima mnogo značajnije implikacije na javnost i na ostale institucije, naročito u vezi sa pitanjima integriteta u obavljanju javnih funkcija.
 

Komentari: 1

Sveto

26. 08. 2019 - 14:27

Ovaj pod zastavom Evrope. Zemljo otvori se!!!!
Novi komentar