Koncesioni akt za valorizaciju aerodroma Podgorica i Tivat

Vrijednost Aerodroma 140 miliona eura, obaveza koncesionara da uloži najmanje 200 miliona

Ekonomski fakultet u Podgorici izvršio je procjenu tržišne vrijednosti imovine Aerodroma Crne Gore na dan 31.12.2018. godine, u iznosu od 140.393.476 eura. Elaborat je urađen na osnovu sklopljenog ugovora između Ekonomskog fakulteta i Aerodroma iz aprila 2019. godine, čime je ispunjen uslov iz člana 61 Zakona o koncesijama.
Objavljeno: 29. 08. 2019 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

U materijalu koji je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva pripremilo povodom usvajanja koncesionog akta za Aerodrome Crne Gore na Vladi, a u koji je Portal Analitika imao uvid, ističe se da je namjera da se kroz davanje koncesije obezbijedi neophodna valorizacija Aerodroma na dugoročno održiv način koji će biti u interesu države i njenog daljeg ekonomskog razvoja. 

Izabrani najbolji ponuđač, odnosno budući koncesionar, će osnovati i registrovati pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori za obavljanje koncesione djelatnosti. Kako bi se uz korišćenje najboljih međunarodnih praksi uradila procjena, struktuirala koncesija i objavio tender, Ministarstvo je angažovalo Međunarodnu finansijsku korporaciju (IFC-ogranak Svjetske banke), koja je bila angažovana i u pripremi realizacije projekta izgradnje auto-puta Bar - Boljare.  

Predmet koncesije je izgradnja, rekonstrukcija, modernizacija, održavanje i korišćenje Aerodroma Crne Gore. Aerodromi će biti dati pod koncesiju na rok od 30 godina, nakon čega će kompletna imovina kompanije, uključujući i zaposlene, biti prenijeta na Vladu Crne Gore.  

aerodrompgVlasnička struktura zemljišta na kojem će se obavljati koncesiona djelatnost: U vrijeme izrade koncesionog akta u potpunosti su riješeni imovinsko-pravni odnosi na koncesionom području na lokaciji Međunarodnog aerodroma Podgorica. Lokacija aerodroma u Podgorici, uključujući postojeći prostor aerodroma i zonu predviđenu za proširenje u skladu sa Master planom razvoja aerodroma do 2030, obuhvata ukupnu površinu od  2.515.798 m2. Država Crna Gora upisana je kao vlasnik zemljišta na lokaciji, dok JP Aerodromi Crne Gore imaju upisano pravo upravljanja lokacijom.

Što se tiče vlasničke strukture zemljišta na lokaciji Međunarodnog aerodroma Tivat, na koncesionom području predviđenom za realizaciju prve faze pokrenuta su četiri postupka restitucije po zahtjevu bivših vlasnika. U Ministarstvu saobraćaja tvrde da rješenje ovih postupaka može ići u pravcu obeštećenja ili odbijanja, ali ne i povraćaja zemljišta. 

U okviru prve faze realizacije na lokaciji međunarodnog aerodroma Tivat obuhvaćeno je 225 katastarskih parcela iz 2 lista nepokretnosti, sve u okviru KO Mrčevac, ukupne površine 846,596 m2. Druga faza realizacije obuhvata nepokretnosti iz KO Mrčevac i KO Đuraševići, i to ukupno 216 katastarskih parcela ukupne površine 560.125 m2.  Realizacija druge faze je planirana u četvrtoj i petoj godini investicionog programa, dok će se imovinsko pravni odnosi na parcelama koje su u zahvatu druge faze riješiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Treća faza obuhvata nepokretnosti iz KO Đuraševići ukupne površine 173.892 m2. Potencijalna pitanja koja se tiču imovinsko pravnih odnosa biće riješena u skladu sa važećim zakonskim propisima nakon izrade detaljne planske dokumentacije i shodno tome, elaborata parcelacije. Realizacija treće faze  je planirana od 6-30 godine investicionog programa.

aerodrompanoramaTenderski postupak: Ministarstvo saobraćaja će sprovesti dvostepeni postupak i u tu svrhu će formirati tendersku komisiju sa zadatkom sprovođenja tenderskog postupka za dodjelu koncesije. Dvostepeni postupak se sprovodi u slučajevima davanja koncesije za projekte koji su složeni sa tehničkog, tehnički-tehnološkog, pravnog, finansijskog ili drugog stanovišta, odnosno kada se očekuje veliki broj ponuđača.

U prvoj fazi Ministarstvo će objaviti javni oglas za pretkvalifikaciju, dok se u drugoj fazi poziv upućuje kvalifikovanim ponuđačima iz prve faze.  Kvalifikovani ponuđači će biti pozvani da podnesu tehničku, finansijsku ponudu i ponudu poboljšanja avio-dostupnosti u skladu sa uputstvima ponuđačima za fazu 2. Uslovne ponude neće biti prihvaćene.

Finansijske ponude će biti ocjenjivane na osnovu iznosa ponuđene jednokratne koncesione naknade, procenta bruto prihoda u vidu godišnje koncesione naknade i investicionog programa. Ponuda za poboljšanje avio-dostupnosti biće ocjenjivana na osnovu ponuđenog unaprejđenja avio-dostupnosti (npr. razvoj novih ruta, zadržavanje postojećih, obezbjeđenje direktnih ruta prema glavnim evropskim destinacijama i sl.). Ponuda ponuđača sa najvećom ponderisanom vrijednošću tehničke, finansijske i ponude za poboljšanje avio-dostupnosti će se proglasiti pobjednikom tendera.

aerodrompistaObim i dinamika investicija:  Očekivani obim investicije je najmanje 80 miliona eura tokom prve investicione faze (prve tri godine), a najmanje 200 miliona eura tokom ukupnog trajanja koncesije. Dinamika realizacije investicionog programa podijeljena je u tri faze- prva faza realizacije– prve tri godine trajanja Ugovora o koncesiji, druga faza realizacije– 4. i 5. godina trajanja Ugovora o koncesiji i treća faza realizacije– od šeste do tridesete godine trajanja Ugovora o koncesiji.    

U okviru prve faze realizacije investicionog programa minimum investicionih aktivnosti na Međunarodnom aerodromu Podgorica mora obuhvatati: proširenje/izgradnju putničkog terminala za 12.500 m2 i proširenje dijela pristanišne platforme (obezbjediti ukupno osam pozicija, izgradnju remena poletno sletne staze, kao i proširenje parking prostora (dupliranje postojećeg kapaciteta). Na Međunarodnom aerodromu Tivat prva investiciona faza podrazumijeva izgradnju vodnog terminala (Tivat SkyPier) za javni prevoz putnika morskim putem, uključujući i pristupne saobraćajnice, izgradnju Marine Air Terminala (MAT) u neposrednoj blizini vodnog terminala za prijem putnika koji za dolazak na aerodrom koriste prevoz morskim putem, reparaciju i produženje postojeće poletno-sletne staze, (izmještanje mjesta slijetanja za prilaz iz pravca RWY14), kao i izmještanje postojećeg puta za Ostrvo cvijeća i njegovu izgradnju na novoj, planom predviđenoj lokaciji, u rangu gradske saobraćajnice sa zaštitnim ekranima prema poletno-sletnoj stazi.

U okviru druge faze realizacije investicionog programa (četvrta i peta godina) minimum investicionih aktivnosti na Međunarodnom aerodromu Podgorica mora obuhvatati dodatno proširenje dijela pristanišne platforme (obezbjediti ukupno minimalno 11 pozicija), proširenje platforme za generalnu avijaciju, uz proširenje i izgradnju remena rulnih staza u skladu sa važećom planskom dokumentacijom.

Na Međunarodnom aerodromu Tivat u drugoj fazi realizacije investicionog programa planira se izgradnja nove rulne staze i proširenje postojeće pristanišne platforme u skladu sa važećom planskom dokumentacijom.

Ostale investicije u drugoj i trećoj fazi: Investicione aktivnosti odabranog ponuđača koje prevazilaze rješenja iz trenutno važećih planskih dokumenata, mogu biti predmet druge ili treće faze investicionog ciklusa (od četvrte do tridesete godine investiocionog programa). Konkretno, u pitanju može biti, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

Na Međunarodnom aerodromu Podgorica: realizacija u okviru susjednog plana LSL „Cijevna – planska cjelina 2.5“ i kasnije kroz izradu Plana generalne regulacije, proširenje putničkog terminala za dodatnih 12.500 m2 prema zapadu, izgradnja komercijalnih sadržaja - manipulacija teretom, logistika, generalna  predstavništva, industrija visoke tehnologije, hotel, kongresni centar itd.

Na Međunarodnom aerodromu Tivat: realizacija u okviru susjednog DSL “Sektor 25 – Ostrvo cvijeća, Kalardovo i Brdišta” i kasnije kroz izradu Plana generalne regulacije- izgradnja nove terminalne zone “Jug”.

Obaveze koncesionara će biti zasnovane na učinku, što znači da će ugovor o koncesiji definisati minimum standarda usluga koji koncesionar mora da ispuni i investicije će biti implementirane od strane koncesionara na način i kada to bude potrebno u oblasti održavanja i širenja kapaciteta zbog porasta saobraćaja. 

Aerodromi Crne Gore nisu dobili sertifikaciju Agencije za Civilno vazduhoplovstvo, što je inače zakonska obaveza. Koncesionar će biti u obavezi da dobije i zadrži tu sertifikaciju, što znači da će morati da investira u izgradnju i održavanje infrastrukture koja će zatim biti predmet evaluacije Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Takođe, koncesionar je u obavezi da poštuje svu neophodnu proceduru kako bi Crna Gora zadržala projekat “Jedna bezbjednosna kontrola” (One Stop Security).

aerodrom-podgoricaUslovi i način obavljanja koncesione djelatnosti: U kontekstu obima pružanja koncesione usluge, važno je istaći da Crna Gora mora dodatno unaprijediti svoju dostupnost uvođenjem većeg broja direktnih i čarter linija sa poželjnih tržišta koje pokrivaju Crnu Goru, pogotovo u periodu van glavne turističke sezone, ali i kroz konkurentne cijene avio-karata, posebno cijene aerodromskih usluga, što će se očekivati od koncesionara. 

Očekivanja u vezi sa obavljanjem koncesione djelatnosti i ponuđenim investicionim programom su da koncesionar unaprijedi i razvije direktni saobraćaj na Aerodromima, proširi kapacitete aerodroma Podgorica i Tivat u okviru granica koncesionog područja, te da poštuje crnogorske i ICAO standarde iz oblasti civilnog vazduhoplovstva, kao i odluke, rješenja, zaključke, preporuke i naloge Vlade, ministarstava, Agencije za civilno vazduhoplovstvo, nacionalnih odbora iz oblasti civilnog vazduhoplovstva i bezbjedonosnih službi.

Procjena godišnje koncesione naknade: Vlada će dobiti značajne prihode u smislu koncesione naknade. Početni iznos jednokratne koncesione naknade, koja će biti uplaćena avansno, je najmanje 100 miliona eura, dok će godišnja koncesiona naknada iznositi minimum 10 odsto bruto prihoda.

Kolektivni ugovor ostaje na snazi: Takođe, koncesionar će imati obavezu da trenutno zaposlenima u Aerodromima Crne Gore ponudi ugovor o radu pod uslovima koji su definisani u Kolektivnom ugovoru akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Crne Gore“.
 

Komentari: 2

aqq

29. 08. 2019 - 11:11

Sprdaju li se ovo? Izgradnja novog terminala u Tivtu tek za 6+ godina!??!? Novi terminal je bio potreban vec prije dvije godine, sad je aerodrom postao glorifikovana autobuska stanica! Ne moze se stat unutra ljeti, wc katastrofa, organizacija 0.
sudjuk efendija

29. 08. 2019 - 12:20

Bolja je onaj Ilmov autobusni kolodvor na Zupu . Mada ukupna prometna situacija na primorju je teska katstrofa a posebno ljeti je neizdrzivo . Trebali bi uvesti dronove i neke camce za prevoz putnika vodenim putem .
Novi komentar