Uslovno mišljenje za finansijski plan MORT-a

Državna revizorska institucija je dala uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2018. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.
Objavljeno: 21. 10. 2019 - 09:45 Promjenite veličinu teksta: A A A

"Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, nadležni kolegijum DRI je ocijenio da Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) za 2018. godinu daje, u najvećem dijelu istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor. Jedino su u Izvještaju o novčanim tokovima III pogrešno prikazane, u materijalno značajnoj mjeri, dvije pozicije, i to: Rashodi za usluge i Kapitalni izdaci, u neto iznosu od 1.185.252,23 eura. 

Revizijom pravilnosti poslovanja Ministarstva utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o budžetu za 2018. godinu, Uputstvom o radu državnog trezora, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa Crne Gore i budžeta opština, Zakonom o javnim nabavkama i internim pravilima", navodi se u saopštenju DRI.

Kako se dodaje, u 2018. godini za koju je izvršena revizija, Direkcija javnih radova je u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave bila organ u sastavu MORT-a, dok je u 2019. godini, u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave Uprava javnih radova samostalni organ, odnosno potrošačka jedinica budžeta.

Utvrđeno činjenično stanje, konstatovane nepravilnosti i izraženo mišljenje odnose se na Ministarstvo održivog razvoja i turizma sa organima u sastavu, dok su preporuke date subjektima na koje se odnose.

Državna revizorska institucija je 2016. godine izvršila reviziju MORT i objavila "Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2015. godinu" i dala 23 preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Kako ističu u DRI, revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja MORT-a za 2018. godinu je utvrđeno da od ukupno 23 date preporuke realizovano 16, djelimično realizovane dvije preporuke, nerealizovane tri i dvije preporuke nijesu primjenjive, zbog izmjene propisa.

Komisija je radila u sastavu dr Branislav Radulović, rukovodilac Kolegijuma i dr Milan Dabović, član.

Komentari: 0

Novi komentar