Deficit probio plan za 43 miliona eura

Državna revizorska institucija je ocijenila primjenu kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2018. i konstatovala odstupanja od limita potrošnje, deficita, prihoda od akciza…
Objavljeno: 23. 10. 2019 - 08:45 Promjenite veličinu teksta: A A A

U izvještaju koji su sačinili predsjednik Senata Milan Dabović i senator Branislav Radulović se konstatuje da su projekcije u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period 2017-2020. usklađene sa projekcijama u Fiskalnoj strategiji. Međutim, limiti potrošnje planirani Zakonom o budžetu za 2018. i rebalansom nijesu usklađeni sa limitom definisanim u Smjernicama.

“Izdaci iskazani u prijedlogu zakona o završnom računu budžeta za 2018. umanjeni za izuzeća iz limita potrošnje iznose 1,87 milijardi eura, što je 24,12 miliona eura manje od limita utvrđenog izmjenama zakona o budžetu iz avgusta, te je ispunjen utvrđeni limit”, konstatovala je DRI.

Prijedlog završnog računa budžeta pokazuje daje ostvaren deficit od 169,86 miliona eura, što je, kako se navodi u izvještaju, za43,46 miliona eura više od projekcije u Fiskalnoj strategiji za 2018.

“Poređenjem primitaka iskazanih u prijedlogu završnog računa sa projekcijama u Fiskalnoj strategiji utvrđeno je da su tekući prihodi izvršeni u većem iznosu 41 milion, primici od otplate kredita takođe u većem iznosu za 8,22 miliona, donacije i transferi manje 2,79 miliona. Poređenjem izdataka utvrđeno je daje tekući i budžet državnih fondova izvršen u većem iznosu za 132 miliona eura. Izvršenje kapitalnogbudžeta je manje za 51,1 milion, budžetska rezerva više za 8,79 miliona eura”, konstatovano je, između ostalog, u izvještaju.

Državna revizija je ocijenila da su mjere fiskalne konsolidacije za 2018. utvrđene Planom sanacije deficita i javnog duga, kao i dodatne mjere navedene u Fiskalnoj strategiji djelimično sprovedene u dijelu izmjena zakona i podzakonskih akata.

“Mjera u cilju povećanja prihoda od akciza, kojom je planirano ostvarenje dodatnih 30,2 miliona eura nije realizovana. Poređenjem prihoda 2018. i 2017. godine uviđa se smanjenje od 3,9 miliona. Izmjenama Zakona o akcizama u 2018. specifična akciza za cigarete je smanjena sa 40 na 30 eura, a proporcionalna od 2018. do 2024. sa 32 odsto na 24,5 odsto, što nije u skladu sa definisanim aktivnostima fiskalne konsolidacije”, ocijenila je državna revizija.

Centralizacija poreskih registar kasa nije sprovedena u roku do januara 2018.

“Od osam statičkih indikatora koji se odnose na plan i izvršenje budžeta u 2018. su realizovana dva tekući prihodi i donacije treba da budu veći od tekućih izdataka i transfera. Indikatori koji se odnose na ostvarenje primarnog budžetskog suficita, učešća gotovinskog deficita u nominalnom BDP-u do tri odsto i učešća javnog duga u nominalnom BDPu do 60 odsto nijesu realizovani”, navodi se u izvještaju revizije.

Kada je u pitanju odnos plana i izvršenjau 2018. godini realizovani su svi indikatori.

“Upoređivanjem podataka izvršenja budžeta 2018. i 2017. utvrđeno daje da od tri indikatora realizovan jedan”, ocijenila je revizija.

Utvrđeno je daje djelimično realizovan indikator lokalne samouprave u procesu planiranja i izvršenja budžeta, a izvršenje kod deset opština.

Komentari: 0

Novi komentar