Uprava policije preuzela nadležnost Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 142. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, usvojila Usmenu informaciju o trenutnoj situaciji izazvanoj ekstremnim padavinama, ocijenivši da je sistem funkcionisao u punom kapacitetu, sinhronizovano i u skladu sa procedurama.
Objavljeno: 07. 11. 2019 - 17:53 Promjenite veličinu teksta: A A A

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Izmjene i dopune se odnose na usklađivanje sa Uredbom o organizaciji i načinu rada Državne uprave kojom je Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma prestala da postoji kao organ uprave, a njene nadležnosti su povjerene Upravi policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja teoririzma.

Donošenjem Zakona stvoriće se pravni osnov za implementaciju standarda EGMONT-a (Svjetske asocijacije finansijskih obavještajnih službi). Nova organizaciona jedinica je operativno nezavisna od državnih organa i organa državne uprave u dijelu svog rada, primjene ovlašćenja kao i zaštite podataka i informacija koje se odnose na ovu oblast, kako bi se u potpunosti zadovoljili međunarodne standarde u oblasti razmjene podataka i informacija u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Radi dalje harmonizacije u oblasti sprječavanja i kontrole industrijskog zagađivanja sa legislativom Evropske Unije, donijeta je Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola. Osim prenošenja pravne tekovine EU, primjenom rješenja definisanih ovih dokumentom omogućava se i identifikacija postrojenja koja podliježu obavezi pribavljanja integrisane dozvole za rad, u cilju postizanja visokog nivoa zaštite životne sredine (npr. emisije u vazduh, vodu i zemljište, stvaranje otpada, korišćenje sirovina, energetska efikasnost, buka, sprečavanje nesreća i sanacija lokacija nakon zatvaranja).

Usvojena je Informacija o trenutnom statusu usaglašavanja Nacrta zakona o radu sa relevantnim direktivama Evropske unije. U razmatranju Informacije konstatovano je da se Zakon o radu nalazi se u završnoj fazi izrade i da je u procesu socijalnog dijaloga postignut visok nivo saglasnosti. U pogledu usaglašavanja Nacrta sa relevantnim direktivama Evropske unije, naglašena je potreba usklađivanja sa odredbama o diskriminaciji, koje se jednim dijelom nalaze u Zakonu o zabrani diskriminacije kao opšem zakonu koji uređuje ovu oblast.

Ovim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da, na osnovu komentara pristiglih od strane EK, predloži izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, koja sadrži pregled aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele u cilju implementacije Odluke u periodu od 01.07. – 30.09.2019. godine.

Usvojena je i Informacija u vezi sa zahtjevom privrednog društva „SUNRAF beach properties“ d.o.o. iz Podgorice za kandidovanje na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. U okviru diskusije potvrđen je predlog Ministarstva održivog razvoja i turizma da se ne prihvata prijava ovog projekta, imajući u vidu da je u postupku ocjene ispunjenosti uslova konstatovano da se objekat nalazi u odmakloj fazi izgradnje, a da je cilj Odluke da se podstakne razvoj novih projekata koji su u inicijalnoj fazi, čija bi se realizacija podstakla i osigurala ulozima lica koja ispunjavaju uslove za sticanje državljanstva prijemom, po osnovu realizacije posebnog programa ulaganja.

Vlada je prihvatila Predlog za kandidovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma i na Listu uvrstila sljedeće projekte: Izgradnja hotela „Breza“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja; Izgradnja hotela „Kraljičina plaža“, Miločer, Budva, po mješovitom modelu poslovanja; i Izgradnja hotela „Durmitor Hotel and Villas“, Žabljak, po mješovitom modelu poslovanja.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji akcionog plana za unaprjeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima). Konstatovano je da je u odnosu na prethodni period stepen realizacije povećan, kao i da se u narednom periodu očekuje usvajanje konkretnih zakona i uputstava od kojih zavisi i sama realizacija značajanog dijela planiranih aktivnosti. Budući da se bliži kraj prvobitno postavljenih rokova, ključni nosioci aktivnosti su zaduženi da ubrzaju dinamiku realizacije.

Komentari: 0

Novi komentar