Prestanak radnog odnosa po sili zakona

Vlada opozvala ambasadora u Albaniji

Vlada Crne Gore opozvala je juče ambasadora u Albaniji.
Objavljeno: 22. 11. 2019 - 10:45 Promjenite veličinu teksta: A A A

“Da se Dušan Mrdović opozove sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Albaniji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Tirani, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona”, navodi se u rješenju Vlade.

Mr­do­vić, koji je stekao uslov za penziju, je bio po­sla­nik, a na­kon to­ga i du­go­go­di­šnji se­kre­tar Skup­štine. Oba­vljao je i funk­ci­ju ambasadora u Makedoniji kao i kon­zu­la Sr­bi­je i Cr­ne Go­re u Hr­vat­skoj.

Komentari: 0

Novi komentar