Program ekonomskih reformi za Crnu Goru 2020 – 2022.

Ciljevi smanjenje javnog duga i suficit javnih finansija od naredne godine

Strateški razvojni cilj Crne Gore definisan u Programu ekonomskih reformi je održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza zemlje u odnosu na prosjek EU i povećanju kvaliteta života građana, ističe se u Programu ekonomskih reformi za Crnu Goru 2020 – 2022. godina koji je Vlada juče usvojila.
Objavljeno: 17. 01. 2020 - 12:03 Promjenite veličinu teksta: A A A

BDP po glavi stanovnika u tekućim cijenama je za 2018. godinu procijenjen na oko 7.500 eura Prema preliminarnim podacima Eurostata za 2018. godinu, od zemalja regiona koje imaju status kandidata ili potencijalnog kandidata za članstvo u EU, Crna Gora ima najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći koji iznosi 48% prosjeka EU.

“Vlada Crne Gore će i u narednom periodu shodno Programu ekonomskih reformi nastaviti sa sprovođenjem mjera fiskalne politike i strukturnih reformi u okviru svoje nadležnosti sa ciljem doprinosa postizanju suficita javnih finansija od 2021. godine i smanjenju nivoa javnog duga kao važnih za dalje jačanje makroekonomske stabilnosti i ostvarenje održivog ekonomskog rasta”, navodi se u dokumentu. 

Kako je opisano u Programu ekonomskih reformi za 2020. godini, navedeni cilj moguće je ostvariti realizacijom mjera ekonomske politike koje su usmjerene na jačanje makroekonomske stabilnosti zemlje, posebno konsolidaciju javnih finansija i povećanje stabilnosti finansijskog sektora.

“Istovremeno, od posebnog značaja su i mjere ekonomske politike usmjerene na rješavanje strukturnih problema u ekonomiji, odnosno otklanjanje ključnih prepreka za unapređenje konkurentnosti zemlje i povećanje potencijalnog privrednog rasta na srednji i dugi rok. Ovo tim prije, jer je Crna Gora mala i eurizovana ekonomija u kojoj fiskalna politika predstavlja ključni instrument ekonomske politike”, naglašava se u programu ekonomskih reformi. 

Model rasta crnogorske ekonomije u srednjoročnom periodu baziraće se na daljem visokom nivou investicione aktivnosti, rastu privatne potrošnje i povećanju izvoza roba i usluga shodno većoj diverzifikaciji ekonomije i rastućim prihodima u sektoru turizma. 

“Domaća tražnja će u prve dvije godine srednjeg roka, vođena jakim realnim rastom privatne potrošnje od 2,9%, značajno podstaći ekonomsku aktivnost u zemlji, uz dodatni pozitivni doprinos bruto investicija rastu BDP-a od 0,5 p.p.  Posljednje dvije godine projektovanog perioda karakterisaće izmjena u kompoziciji rasta u korist znatno većeg doprinosa neto izvoza realnom rastu BDP-a. U periodu 2019-2022 neto izvoz će imati pozitivan doprinos rastu BDP-a od 1,1 p.p. Kumulativna nominalna stopa rasta BDP-a u periodu 2019-2022 biće 16,9%, dok će kumulativna realna stopa rasta u istom periodu iznositi 13%. Nakon procijenjenog rasta od 3,1% u 2019, dinamika realnog rasta u narednim godinama je različita, od 3,4% u 2020. godini, 2,8% u 2021, do 3,2% u 2022, što čini prosjek od 3,1% u četvorogodišnjem periodu”, precizirano je u dokumentu. 

U prethodnom periodu, politika u oblasti javnih finansija bila je usmjerena na jačanje fiskalne stabilnosti kako bi se osigurala dugoročna održivost javnih finansija.

“U narednom srednjoročnom periodu nastaviće se sa implementacijom mjera fiskalne konsolidacije koje imaju za cilj nastavak fiskalne konsolidacije javnih finansija u 2020. godini uz očekivano ostvarivanje suficita u 2021. i 2022. godini, kao i uspostavljanje trenda pada javnog duga počevši od 2020. godine i dostizanje nivoa od 62,5% u 2022. godini”, piše u dokumentu.  

Ovaj cilj u srednjem roku postiže se stabilnim rastom javnih prihoda, prije svega vođenim daljim rastom ekonomske aktivnosti, ali i širenjem poreske baze kroz intenziviranje aktivnosti usmjerenih na smanjenje sive ekonomije, reformom poreske administracije ali i projektovanim efektima implementacije programa ekonomskog državljanstva i prihoda po osnovu koncesione naknade po osnovu davanja u dugoročni zakup „Аеrоdroma Crne Gore”.

“Crna Gora sprovodi reformu budžetskog sistema kroz projekat “Unapređenje budžetskog sistema, srednjoročnog budžetskog okvira i interne finansijske kontrole" koji treba da rezultira unapređenjem budžetskog sistema u cjelini, kroz punu implementaciju programskog budžeta, srednjoročnog planiranja i ostalih elemenata sistema budžetiranja”, navedeno je u programu ekonomskih reformi.   
 

Komentari: 0

Novi komentar