Unaprijeđena funkcionalnost i organizovanost DRI na području revizije javnog sektora

Funkcionalnost Državne revizorske institucije (DRI) je unaprijeđena kada je u pitanju sprovođenje procesa revizije, blagovremenost dostavljanja revizorskih izvještaja Skupštini, a ta institucija će i u narednom periodu doprinositi dobrom upravljanju u javnom sektoru.
Objavljeno: 29. 01. 2020 - 15:43 Promjenite veličinu teksta: A A A

To je saopšteno na pres konferenciji DRI, povodom predstavljanja rezultata iz Izvještaja o ocjeni učinka „Javna potrošnja i finansijska odgovornosti“ (PEFA), koji se odnose na oblast eksterne revizije.

Predsjednik Senata DRI, dr Milan Dabović,  istakao je da je DRI u Izvještaju Svjetske banke ocijenjena ocjenom B +, a 2013. godine je, kako je rekao, bila ocjena C+ što je, kako smatra, značajan napredak kada je u pitanju funkcionalnost i organizovanost DRI na području revizije javnog sektora.

„Kada je u pitanju ocjena koju smo dobili B+ u 2019. godini ona je zasnovana na procjeni sljedećih oblasti: obuhvat i standardi revizije, gdje je data ocjena B; dostavljanje izvještaja o reviziji zakonodavcu ocjena B; sprovođenje preporuka eksterne revizije ocjena B i nezavisnost rada DRI ocjena A“, naveo je Dabović.

Kada je u pitanju oblast obuhvat i standardi revizije konstatovano je, da je eksterna revizija, koju sprovodi DRI, prilično osnažena sa aspekta pravovremenosti, obuhvata i revizorskih standarda koji su korišćeni.

„DRI djeluje nezavisno od izvršne vlasti i sprovodi pun opseg revizija“, istakao je Dabović.

Kada je u pitanju revizija godišnjih finansijskih iskaza Vlade, koji se dostavljaju Skupštini, konstatovano je, kako je pojasnio, da se revizorski izvještaji dostavljaju u roku od četiri mjeseca nakon što su dostavljeni na reviziju „što je razuman vremenski okvir“.

„Kada je u pitanju obuhvat, što je posebno važno, DRI vrši reviziju svih državnih prihoda i rashoda, što je njen osnovni zadatak. Međutim, usljed ograničenja finansijskih izvještaja koji ne sadrže informacije o imovini i obavezama, ovaj obuhvat je ograničen“, kazao je Dabović.

On je naveo da je sprovođenje nalaza revizije umjereno, priprema se sveobuhvatan i pravovremen odgovor na nalaze revizije, ali je, kako je dodao, sprovođenje i dalje parcijalno.

„Finansijska, funkcionalna i organizaciona nezavisnost je ocijenjena visokom ocjenom. Ovo su više nego zadovoljavajući rezultati kada je u pitanju unapređenje funkcionalnosti DRI i kada je u pitanju sprovođenje procesa revizije, blagovremenost donošenja revizorskih izvještaja, njihovog dostavljanja Skupštini i obuhvata konkretnim revizijama“, objasnio je Dabović.

DRI je, kako je ukazao predsjednik Senata, značajno unaprijedila svoj rad donošenjem velikog broja smjernica i uputstava „i njena ograničenja su uglavnom u vezi sa ograničenjima koji proizilaze iz finansijskih iskaza države“.

„DRI je tokom tri zadnje godine, u zakonski definisanom roku, predala izvještaje o reviziji završnog računa budžeta države i redovno informisala Skupštinu i javnost o realizaciji datih preporuka“, kazao je Dabović.

On je rekao da je sprovedeno istraživanje na primjeru 30 zemalja članica Evropske unije i regiona i da su rezultati pokazali da DRI u Crnoj Gori u optimalnom vremenskom periodu izvršava svoju obavezu „a što je potvrdio i ovaj Izvještaj“.

„Rezultati ocjene u ovom Izvještaju u velikoj mjeri korespondiraju sa nalazima DRI. DRI je, kroz proces revizije, značajno uticala na jačanje fiskalne discipline i efikasnije funkcionisanje prihodnih institucija. Tim je doprinijela da dosljedno zaživi koncept budžetskih klasifikacija i da odstupanja u odnosu planirano-izvršeno budu svedena na nizak i zakonima prihvatljiv nivo“, istakao je Dabović.

On je rekao da će DRI i dalje raditi na unapređenju rada kroz realizaciju Strateškog plana DRI, poboljšanje obuka i unapređivanje saradnje sa javnim, nevladinim sektorom i građanima Crne Gore.

Senator DRI, Zoran Jelić, kazao je da je u Izvještaju Svjetske banke konstatovano da je DRI povećala kapacitet za vršenje revizija, unaprijedila metodologije za reviziju i sprovela interne procedure za obezbjeđenje kvaliteta.

„Ovako osnaženi kapaciteti su pomogli da se poveća obuhvat revizije u odnosu na prethodnu ocjenu Svjetske banke uprkos dodatnoj količini rada koji je uveden kroz zakonsku obavezu revizije političkih partija. - Ovo je citat iz Izvještaja“, kazao je Jelić.

Primjetno je, kako je dodao, da su u ocjeni konstatovana ograničenja koja, kako je pojasnio, imaju uticaja i na samu ocjenu rada DRI.

„To se, prije svega, odnosi na realizaciju preporuka i ograničen obuhvat imovine i obaveza u finansijskim iskazima Vlade. Takođe, u ovom Izvještaju je konstatovano da je stvarni obuhvat lokalnih uprava i javnih preduzeća od strane DRI i dalje ograničen. Povećan je kapacitet DRI za vršenje revizija, ali broj revizija, ekonomičnosti, efikasnosti i učinaka je i dalje ograničen“, rekao je Jelić.

On je ukazao da je DRI godišnjim planom revizija za ovu godinu planirala povećanja broja revizija lokalnih uprava i revizije uspjeha.

„Takođe će institucija krajem tekuće godine biti domaćin četvrtog sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju opština i seminara koji će se održati na temu „Upravljanja imovinom opštine“, a sve u cilju primjene najboljih praksi i unapređenja metodologije rada same DRI“, naveo je Jelić.

Insitucija je, kako je dodao, u cilju potpunog usaglašavanja sa međunarodnim standardima, donijela Uputstvo o metodologiji vršenja revizije usklađeno sa četvrtim nivoom ISSAI standarda, Srednjoročni plan DRI za vršenje revizije uspjeha za period 2020-2024, koji se fokusira na revizije ciljeva održivog razvoja iz Agende Ujedinjenih Nacija za održivi razvoj do 2030. godine.

Jelić je rekao da je pri kraju izrada Priručnika za vršenje finansijske revizije i revizije pravilnosti.

"Ovo predstavlja jedan segment koji će zajedno sa realizacijom ostalih aktivnosti koje je Institucija postavila Strateškim planom razvoja doprinijeti da unaprijedimo rad Državne revizorske institucije i doprinesemo jačanju njenog uticaja u upravljanju javnim finansijama, kao i zatvaranju poglavlja XXXII koje se odnosi na finansijski nadzor", rekao je Jelić. 

Senator DRI, Radule Žurić, naveo je da su ključni principi organizacione, funkcionalne i finansijske nezavisnosti: postojanje nezavisnosti rukovodilaca i članova kolegijalnog organa rukovođenja; postojanje širokog mandata i pune diskrecije u obavljanju funkcija; neograničen pristup informacijama; obaveza izvještavanja o radu; sloboda odlučivanja o vremenu i sadržaju revizorskih izvještaja i njihovom objavljivanju; postojanje djelotvornih mehanizama za praćenje preporuka i finansijska samostalnost kao i dostupnost odgovarajućih ljudskih, materijalnih i novčanih resursa.

„Izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji 2014. godine je osigurana funkcionalna, organizaciona i finansijska nezavisnost DRI. Funckionalna nezavisnost podrazumijeva nezavisnost u obavljanju posla iz svoje nadležnosti, što je obezbijeđeno kroz samostalno odlučivanje Senata o subjektima, predmetu, obimu i vrsti revizija“, kazao je Žurić.

Izmjenama i dopunama Zakona, DRI je, kako je rekao, ojačala i svoju finansijsku nezavisnost, jer je „obezbjeđeno očuvanje nezavisnosti od uticaja izvršne vlasti, a takođe je ispoštovana ustavna pozicija Vade u dijelu predlaganja budžeta države“.

„Organizaciona nezavisnost predviđa samostalnost u uspostavljanju organizacione strukture, izboru i zapošljavanju potrebnog kadra. U Izvještaju stoji da Senat donosi odluke o sistematizaciji i broju zaposlenih DRI, kao i konačne odluke o zapošljavanju kadra“, kazao je Žurić.

On smatra da će DRI i u narednom periodu biti prepoznata kao pouzdana, stručna i nezavisna institucija koja, kako je rekao, ima za cilj da doprinosi dobrom upravljanju u javnom sektoru.

Odgovarajući na pitanje novinara Dabović je kazao, da zadnjih nekoliko godina postoji rast produktivnog javnog duga, koji je vezan za izgradnju puta Bar Boljari.

„Ali moramo biti svjesni da to nije tekuća potrošnja, već je to investicija, koja bi trebalo da obezbijedi odgovarajuće prihode državi, što direktne, što indirektne. Ono što ostaje pitanje je da li će taj put biti adekvatan onom nivou koji će omogućiti da se generiše ekonomski rast u mjeri koja će obezbijediti fiskalitete da se pokrije, sanira javni dug i otplate obaveze po osnovu zaduživanja u vezi izgradnje toga puta. Da nije bilo odgovarajućih fiskalnih procjena, koje su ukazale na pozitivno rješenje, u tu investiciju Vlada sigurno ne bi ušla“, pojasnio je Dabović.

On je istakao da Crna Gora ne povećava javni dug i ne zadužuje se da bi finansirala tekuću potrošnju, da bi finansirala zarade, penzije socijalne programe itd.

„Crna Gora se u ovom momentu zadužuje da bi omogućila investiranje. Investiranje vrlo rijetko dovodi do problema koji bi značajnije ugrozili fiskalne bilanse određenog entiteta. Fiskalni bilansi određenog entiteta ugrožavaju se onog momenta kada je dominantno zaduživanje namijenjeno finansiranju tekuće potrošnje, a to ovdje zaista nije slučaj“, rekao je Dabović.

On je kazao da je Izvještaj Svjetske banke putokaz i za DRI i za Vladu.

„Ono što nas raduje u DRI je da je Izvještaj Svjetske banke objektivan. Ovo je dokument koji obavezuje da sistem učinimo boljim u odnosu na postojeći. I zato ne trebaju sankcije. DRI vrši snažan pritisak, kada je u pitanju upravljanje javnim finansijama, da se poboljša upravljanje tim javnim finansijama“, rekao je Dabović.

Izvještaj o ocjeni učinka „Javna potrošnja i finansijska odgovornosti“ (PEFA), koji se odnosi na period 2016-2018. godine sadrži pregled učinka u različitim procesima upravljanja javnim finansijama i institucijama koje su obuhvaćene kroz različite oblasti sa sedam PEFA stubova i 31 indikatorom. Ocjenu je sprovela Svjetska banka, u saradnji sa Vladom Crne Gore i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku Povjereničkog fonda SAFE (SAFE Trust Fund).

Komentari: 0

Novi komentar